8) ΧΡΗΣΙΜΑ

Συντάξεις χηρείας – Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

Posted on Φεβρουαρίου 8, 2018. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ | Ετικέτες: , |

Συντάξεις χηρείας – Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

 

5  Φεβρουαρίου  2018

Δείτε – κατεβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο, η οποία περιέχει πίνακες με ποσοστά και αναλυτικά παραδείγμ

Με την εν λόγο εγκύκλιο αποσαφηνίζεται, το πλαίσιο που ορίζεται από το νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017.

Γίνεται αναφορά στα κατώτατα όρια συντάξεων, στον τρόπο και στον καταμερισμό της σύνταξης στην χήρα/ο και στα προστατευόμενα τέκνα, καθώς και σε πιθανούς συνδικαιούχους (δεύτερη/ος σύζυγος ή παιδιά από άλλο γάμο κ.λπ.), αλλά και στο δικαίωμα που προκύπτει από το σύμφωνο συμβίωσης ή την ανασύσταση γάμου.

Οι κατώτατες εθνικές συντάξεις χηρείας διαμορφώνονται στα 360 ευρώ για ασφάλιση έως 15 έτη και στα 384 ευρώ από 20 έτη ασφάλισης και άνω.

Επίσης, το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται στο 50%, από 70% που ίσχυε μέχρι σήμερα, ενώ αποσαφηνίζονται και τα τρία χρόνια παροχής της σύνταξης σε σχέση με τα 55 έτη ηλικίας της/του χήρας/ου, αλλά και σε σχέση με το μέχρι πότε παρέχεται η σύνταξη και υπό ποιες προϋποθέσεις στα προστατευόμενα τέκνα.

Ελάχιστη διάρκεια γάμου

Καθορίζεται ως ελάχιστη διάρκεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης μεταξύ του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και του επιζώντος συζύγου/ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης από τη σύναψή του μέχρι την ημερομηνία θανάτου τα πέντε έτη. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας (κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους τ. φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., πρόκειται για τις περιπτώσεις ατυχήματος που χαρακτηρίζεται εργατικό) ή σε ανθρωποκτονία.

β) Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο.

γ) Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.

δ) Συντρέχει η περίπτωση ανασύστασης προϋπάρξαντος γάμου. Ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως γάμος, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, πρέπει να έχουν διαρκέσει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη, ο δε εξ ανασυστάσεως πρέπει να είχε διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών.

Οι δικαιούχοι και η τριετία σε σχέση με το ηλικιακό όριο των 55 ετών

 1. Για τους συζύγους και τα έτερα μέρη του συμφώνου συμβίωσης με τα εξής κριτήρια:
 • ανάλογα με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας σε σχέση με την ημερομηνία θανάτου ή κατά τη διάρκεια της χορήγησης της σύνταξης.

Συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του επιζώντος συζύγου, η σύνταξη χορηγείται χωρίς χρονικό περιορισμό εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήξης του δικαιώματος αυτού, δηλαδή: ¾ λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου, ¾ λόγω σύναψης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης εκ μέρους του επιζώντος συζύγου.

Σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του επιζώντος συζύγου, η διάρκεια της συνταξιοδότησης ορίζεται σε τρία έτη από την πρώτη του επόμενου του θανάτου μήνα.

Εάν ο/η δικαιούχος συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια της τριετίας αυτής, η καταβολή της σύνταξης διακόπτεται με τη συμπλήρωση της τριετίας από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα και επαναχορηγείται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της.

Εάν ο/η δικαιούχος δεν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας, αλλά κατά τη διάρκειά της:

 • είτε έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στην περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017
 • είτε ο ίδιος είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας κατά ποσοστό 67% και άνω, η σύνταξη συνεχίζει να καταβάλλεται για όσο χρόνο πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και, εάν συντρέχει λόγος διακοπής επειδή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις συνέχισης καταβολής της, επαναχορηγείται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του επιζώντος συζύγου

Εάν δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας του επιζώντος συζύγου ούτε κατά το θάνατο ούτε κατά τη διάρκεια λήψης της σύνταξης, η σύνταξη χορηγείται μόνο για τρία έτη.

 1. Για τα τέκνα, για όσο χρόνο παραμένουν άγαμα και δεν έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
 • Μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Ή μέχρι να συμπληρώσουν το 24ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον και για όσο χρόνο φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Ή μέχρι να συμπληρώσουν το 24ο έτος της ηλικίας τους εφόσον ο θάνατος επήλθε κατά τη διάρκεια του έτους προετοιμασίας τους για την εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή.
 • Ή και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου: δεν έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, και η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

iii. Για τους διαζευγμένους, όπως και στους συζύγους.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την περ. δ΄, το δικαίωμα των διαζευγμένων στη σύνταξη λόγω θανάτου συναρτάται και ως προς το εισοδηματικό κριτήριο που καθορίζεται στη διάταξη αυτή, δηλαδή ότι το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ίδιου νόμου όπως ισχύει (κατά την πρώτη εφαρμογή 360,00€ Χ 2=720,00€). Στο εισόδημα αυτό δεν θα συνυπολογίζεται η διατροφή που κατέβαλε ο πρώην σύζυγος.

Τονίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρμόζονται από 13.5.2016, με κριτήριο την ημερομηνία επέλευσης του θανάτου του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου (παρ.

8). Επομένως, εάν ο θάνατος επήλθε πριν από τις 13.5.2016, εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις που ρυθμίζουν εν γένει το θέμα αυτό. Όμως, στην ειδική περίπτωση κατά την οποία οι προϊσχύουσες διατάξεις όριζαν συγκεκριμένη προθεσμία προκειμένου να καθορίσουν την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου και παρήλθε αυτή ώστε να εμπίπτει πλέον σε χρόνο από 13.5.2016 και μετά, ο υπολογισμός της σύνταξης λόγω θανάτου θα γίνεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4387/2016.

Υπολογισμός της σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιμερίζεται στους δικαιούχους

 1. Εθνική σύνταξη

α) Η εθνική σύνταξη λόγω θανάτου (απονομή ή μεταβίβαση), υπολογίζεται στη βάση των 40 ετών και δεν εφαρμόζεται το εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016. Στην περίπτωση απονομής σύνταξης λόγω θανάτου για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής σύνταξης εφαρμόζεται το εδάφιο β΄ παρ. 6 του άρθρου 7, δηλαδή, το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών με όριο τα 15 έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης υπολείπεται των 15 ετών πλήρους ασφάλισης, χορηγείται ποσό εθνικής σύνταξης 345,60€

β) Εξάλλου, σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού, οι οποίες ορίζουν ότι σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη, επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με διευκρίνιση του ΥΠΕΚΑΑ, η διάταξη αναφέρεται στη σώρευση συντάξεων μόνο στην περίπτωση συνταξιοδότησης από ίδιο δικαίωμα λόγω γήρατος ή αναπηρίας, όπως και στην περίπτωση που υπάρχει δικαίωμα στη χορήγηση δύο συντάξεων λόγω θανάτου από 13.5.2016, κατά τις οποίες είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί μία εθνική σύνταξη.

Αντίθετα, όταν υπάρχει ταυτόχρονα δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου και σε σύνταξη που καταβάλλεται για διαφορετική αιτία (λόγω γήρατος ή αναπηρίας), τα δύο δικαιώματα στην εθνική σύνταξη και ο υπολογισμός του ποσού της αντιμετωπίζονται αυτοτελώς, δηλαδή είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί εθνική σύνταξη για κάθε δικαίωμα.

γ) Στην υποπερίπτωση β΄ της παρ. 5 της περίπτωσης Γ΄ του άρθρου 12, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 234 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ-94 Α/27-5-2016) ορίζεται ότι «μετά την πάροδο της τριετίας και υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1Α του άρθρου αυτού, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης».

Εάν, λοιπόν, χορηγούνται περισσότερες της μίας συντάξεις σε σύζυγο/διαζευγμένο/-η (είτε λόγω γήρατος ή αναπηρίας και λόγω θανάτου από 13.5.2016, είτε δύο συντάξεις λόγω θανάτου από 13.5.2016), μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την πρώτη του επόμενου του θανάτου μήνα η σύνταξη λόγω θανάτου πρέπει να μειωθεί κατά 50%.

Ειδικά στην περίπτωση που χορηγούνται δύο συντάξεις λόγω θανάτου, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, καταβάλλεται ποσό εθνικής σύνταξης μόνο στη μία από αυτές, προκειμένου η μείωση να αποβαίνει προς το συμφέρον του συνταξιούχου –ελλείψει δυνατότητας επιλογής από τον ίδιο- είναι θεμιτό η μείωση να υπολογίζεται στη σύνταξη λόγω θανάτου που δεν εμπεριέχει ποσό εθνικής σύνταξης. Ωστόσο, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα που είναι δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με την παρ. 4 περ. Γ΄ (βλ. παρ. 4α της ενότητας ΙΙ της εγκυκλίου).

Επισημαίνεται επίσης ότι εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την ημερομηνία θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη λόγω θανάτου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων και δεν μειώνεται μετά τη συμπλήρωση της τριετίας κατά τα ανωτέρω (υποπερ. γ΄ της παρ. 5 της περίπτωσης Γ΄ του άρθρου 12).

δ) Όσον αφορά την ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. η της παρ. 5 του άρθρου 28 του ΑΝ 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 1976/1991, προκειμένου για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου στις περιπτώσεις παλαιών ασφαλισμένων, το ΥΠΕΚΑΑ με την κοινοποιούμενη εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29.12.2017 (ΑΔΑ: Ω62Ο465Θ1Ω-ΞΙΕ), διευκρινίζει ότι δεν μειώνεται η εθνική σύνταξη που μεταβιβάζεται λόγω θανάτου συνταξιούχου ο οποίος λάμβανε πλήρες ποσό σύνταξης λόγω αναπηρίας. Και τούτο διότι, με βάση το δίκαιο που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης εφαρμογής του ν.4387/2016, ο συνταξιούχος στην περίπτωση αυτή εξομοιώνονταν ως προς το χορηγούμενο ποσό σύνταξης με τους συνταξιούχους βαριάς αναπηρίας (με ποσοστό τουλάχιστον 80%).

Για παράδειγμα, παλαιός ασφαλισμένος, συνταξιούχος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν από τις 13.5.2016, ο οποίος λάμβανε πλήρες ποσό σύνταξης επειδή είχε πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες ασφάλισης και είχε κριθεί ανάπηρος με ποσοστό τουλάχιστον 67%, εφόσον απεβίωσε από 13.5.2016 και μετά, η εθνική σύνταξη που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους δεν επηρεάζεται από το ποσοστό αναπηρίας του, επειδή αυτός ο συνταξιούχος είχε εξομοιωθεί με συνταξιούχο βαριάς αναπηρίας.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση παλαιού ασφαλισμένου, συνταξιούχου του τ. ΟΑΕΕ, ο οποίος λάμβανε πλήρη σύνταξη με τη μόνη βαθμίδα αναπηρίας που προέβλεπαν οι καταστατικές διατάξεις του φορέα, δηλαδή με ποσοστό τουλάχιστον 67% (βλ. εγκύκλιο  του  ΥΠΕΚΑΑ/ΑΔΑ: 7Τ67465Θ1Ω‐ΑΝ9, σελίδα 7).

Αντίθετα, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος καθίσταται συνταξιούχος μετά την 13.5.2016 και κρίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 80%, το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 και στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016.

Για παράδειγμα, παλαιός ασφαλισμένος του τ. ΟΑΕΕ, ο οποίος δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας με μία βαθμίδα αναπηρίας (67%) καθίσταται συνταξιούχος από 13.5.2016, με ποσοστό αναπηρίας 70%.

Συνεπώς, η εθνική σύνταξη που δικαιούται με βάση τα έτη ασφάλισής του πρέπει να μειωθεί κατά 25% και, σε περίπτωση θανάτου του, να μεταβιβαστεί με τη δεδομένη μείωση.

Τα ανωτέρω ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους, δηλαδή ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης ασφάλισης (πριν από ή από 1.1.1993 και μετά). Για τις περιπτώσεις εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας, θα ακολουθήσουν ξεχωριστές οδηγίες από τη Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΕΦΚΑ.

 1. Ανώτατο ποσό σύνταξης

Το συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε καμία περίπτωση καταρχήν δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος περιορίζεται ισόποσα μόνο το ποσοστό των τέκνων (παρ. 4, περ. Β΄).

Ωστόσο, όταν χορηγείται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου σε τουλάχιστον ένα από τα δικαιοδόχα πρόσωπα δεν εφαρμόζονται τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, δηλαδή το συνολικό ποσό της σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων είναι επιτρεπτό να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος (εδ. β΄ υποπερ. γ΄ της παρ 2 του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017).

 1. Κατώτατο ποσό σύνταξης

α) Υποπερίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017: Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή των 384,00€. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των 20 ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 15 ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων 360,00€.

Ο χρόνος ασφάλισης που καθορίζει το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου υπολογίζεται με βάση κάθε πλήρες έτος ασφάλισης που είχε πραγματοποιήσει ο θανών. Συνεπώς, το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης, διαμορφώνεται ως εξής:

 • Μέχρι και 15 πλήρη έτη ασφάλισης: 360,00€
 • Μέχρι και 16 πλήρη έτη ασφάλισης: 364,80€
 • Μέχρι και 17 πλήρη έτη ασφάλισης: 369,60€
 • Μέχρι και 18 πλήρη έτη ασφάλισης: 374,40€
 • Μέχρι και 19 πλήρη έτη ασφάλισης: 379,20€
 • Από 20 πλήρη έτη ασφάλισης και άνω: 384,00€

Όταν χορηγείται σύνταξη λόγω θανάτου μόνο σε σύζυγο ή μόνο σε διαζευγμένο, τα κατώτατα ποσά σύνταξης χορηγούνται αυτοτελώς στο δικαιούχο, ενώ όταν συμμετέχουν στη σύνταξη και τα δύο αυτά πρόσωπα, τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου.

Advertisements
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Νίκος Χουντής Ευρωβουλευτής: Ερώτησή του προς την Κομισιόν ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝν

Posted on Φεβρουαρίου 5, 2018. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ | Ετικέτες: , |

Νίκος Χουντής

Ευρωβουλευτής

 

 

 

 • ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
 • Αποκαλυπτική ερώτηση Ν. Χουντή

Εκατοντάδες εκατομμύρια από επικουρικές συντάξεις παρακρατούνται παράνομα από εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους!!

Αυτό αποκαλύπτει με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, ζητώντας την διακοπή των αυθαιρέτων και παρανόμων παρακρατήσεων και την αναδρομική επιστροφή των παρακρατηθέντων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ν. Χουντής, στην ερώτησή του αναφέρεται στο νόμο 4387 που ψηφίστηκε το Μάϊο του 2016 για τις επικουρικές συντάξεις και σημειώνει ότι, το άρθρο 96 προβλέπει ότι «Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης έως 31.12.2014 αντιστοιχούν στο 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης, επί των συντάξιμων αποδοχών και ότι οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις αναπροσαρμόζονται μόνο εάν το άθροισμα κύριας και επικουρικής υπερβαίνει τα 1.300€ ».

Όπως υπογραμμίζει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, αντί να επανυπολογιστούν οι επικουρικές συντάξεις όπως ορίζει ο νόμος, επανυπολογίστηκαν ΟΛΕΣ (1.249.471 συντάξεις), και οι κάτω των 1.300€, παρά τη ρητή διάταξη ότι προστατεύονται και επιπλέον στις 648.220 συντάξεις ΕΤΕΑΜ (εργαζομένων ιδιωτικού τομέα), δεν έγινε ο κατά νόμο επανυπολογισμός (0,45% για κάθε έτος ασφάλισης), παρά μόνο οριζόντιες, αυθαίρετες περικοπές περίπου του 75% των αρχικών επικουρικών συντάξεων (π.χ. συντάξεις των 600, αντί στα 350€ όπως προβλέπεται, μειώθηκαν στα 150)».

Συνεχίζοντας την ερώτησή του ο Ν. Χουντής διευκρινίζει ότι «Οι συντάξεις κάτω των 1.300€εκκρεμούν, καθώς στα εκκαθαριστικά εμφανίζονται ως «προσωπικές διαφορές» μεγάλα ποσά, που με άλλο νόμο περικόπτονται από 1.1.2019».

Καταλήγοντας ο Ν. Χουντής, αφού τονίζει ότι «οι ανωτέρω παράνομες περικοπές υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμη και τις συμφωνηθείσες, μέσω του μνημονίου, περικοπές των ήδη μειωμένων συντάξεων», καλεί την Κομισιόν να διερευνήσει και «να βεβαιώσει τα ανωτέρω, ότι δηλαδή οι ανωτέρω περικοπές έγιναν κατά παράβαση του νόμου, να παρέμβει προκειμένου να επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα χρήματα στους συνταξιούχους και να σταματήσει η νέα παράνομη περικοπή που έρχεται από 1/1/2019».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Ο Ν.4387/2016, άρθρο 96 για τις επικουρικές συντάξεις προβλέπει:

(Α) Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης έως 31.12.2014 αντιστοιχούν στο 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης, επί των συντάξιμων αποδοχών.

(Β) Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις αναπροσαρμόζονται μόνο εάν το άθροισμα κύριας και επικουρικής υπερβαίνει τα 1.300€ .

Αντ΄ αυτού:

Πρώτον,επανυπολογίστηκαν όλες (1.249.471 συντάξεις), και οι κάτω των 1.300€, παρά τη ρητή διάταξη ότι προστατεύονται.

Δεύτερον, στον επανυπολογισμό χρησιμοποιήθηκαν δυο τρόποι.

-Ένας για 601.251 συντάξεις (Δημοσίου, ΔΕΚΟ…), που αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο.

-Άλλος για 648.220 συντάξεις ΕΤΕΑΜ (εργαζομένων ιδιωτικού τομέα), για τις οποίες δεν έγινε ο κατά Νόμο επανυπολογισμός, παρά μόνο οριζόντιες, αυθαίρετες περικοπές περίπου του 75% των αρχικών επικουρικών.

Αποτέλεσμα:

α. Κατά τον επανυπολογισμό, οι συνταξιούχοι ΕΤΕΑΜ υφίστανται περικοπές κατά 50% μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο νόμο.

β. Οι συντάξεις κάτω των 1.300€εκκρεμούν ως «προσωπικές διαφορές» μεγάλα ποσά (παρανόμως), που με άλλο Νόμο περικόπτονται από 1.1.2019.

Επειδή οι ανωτέρω παράνομες περικοπές υπερβαίνουν ακόμη και τις συμφωνηθείσες μέσω μνημονίου περικοπές των ήδη μειωμένων συντάξεων,

Ερωτάται:

-Μπορεί να βεβαιώσει ότι οι ανωτέρω περικοπές έγιναν χωρίς νόμο;

-Αν όχι, με ποιο νόμο;

-Αν ναι, τι θα πράξει για να επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα και να σταματήσει η νέα περικοπή που έρχεται από 1/1/2019;»

 

Το Γραφείο Τύπου                                                                                                    19.01.2018

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Σ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ : Αναφορά προς τον κ. Πρωθυπουργό,την επιστολή του συνταξιούχου κ. Κωνσταντίνου Νικολάου

Posted on Φεβρουαρίου 5, 2018. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ | Ετικέτες: , , , |

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθηνών

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ. Πρωθυπουργό

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Επικρατείας

                                             Εργασίας

Θέμα: «ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΕΣ ΟΙ ΔΙΠΛΑΣΙΕΣ -ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 4387/2016- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΓΙΑ 648.220 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)»

Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθηνών Ευστάθιος (Στάθης) Παναγούλης καταθέτει αναφορά προς τον κ. Πρωθυπουργό και τους κ.κ. υπουργούς Επικρατείας & Εργασίας  την επιστολή του συνταξιούχου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Κ.Ε.Π.Ε.Α/ΓΣΕΕ κ. Κωνσταντίνου Νικολάου, στην οποία εκφράζει την απελπισία, την απόγνωση και την οικονομική εξαθλίωση των 648.220 συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μετά την αυθαίρετη και άδικη περικοπή από το υπουργείο εργασίας των επικουρικών τους συντάξεων κατά το διπλάσιο ποσό από αυτό που προβλέπει ο Νόμος 4387/2016 και με την οποία αιτείται προς τον Πρωθυπουργό την άμεση παρέμβασή του και προς το αρμόδιο υπουργείο να εφαρμόσει το νόμο, να επανυπολογίσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τις συντάξεις και να επιστρέψει στους 648.220 συνταξιούχους τα αναλογούντα ποσά ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντα.

Επισυνάπτεται η Επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και

 να με ενημερώσετε σχετικά.                                                              

Αθήνα,  25 Ιανουαρίου 2018

Ο καταθέτων  Βουλευτής

 

Ευστάθιος (Στάθης) Παναγούλης

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

           

Νικολάου Κώστας, συνταξιούχος

 

 

Προς:

Αξιότιμο Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα

            Αξιότιμο Υπουργό Εργασίας

 

 

            Θέμα: Σκάνδαλα αυθαιρεσιών και παρανομιών του υπουργείου εργασίας.

«Παρανομία και αδικία για 648.220 συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ –ΕΤΑΜ)»

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εργασίας

 

 

Πέρασε ένας χρόνος αφότου ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων. Ένας χρόνος, αυθαιρεσιών και παρανομιών του υπουργείου εργασίας. Τα αδικήματα που διαπράχτηκαν στο χρόνο αυτό είναι κραυγαλέα. Αντί για επανυπολογισμό που δεν έγινε, ακολούθησαν παράνομες οριζόντιες περικοπές, διπλάσιες – κατά 50% περισσότερο – από ότι ορίζει ο Νόμος!!!

Όχι βέβαια σε όλες τις συντάξεις, ούτε σε όλα τα επικουρικά Ταμεία. Οι παρανομίες έγιναν επιλεκτικά στο μεγαλύτερο επικουρικό Ταμείο, που αριθμεί το 52% των επικουρικών συντάξεων, ενδεχομένως με δόλο.

Θύματα, 648.220 συνταξιούχοι του τ. ΙΚΑ–ΤΕΑΜ. Βλέπουν την κλοπή, αισθάνονται το βιασμό και δεν μπορούν να αντιδράσουν. Παρανόμως μας παρακρατούν (μηνιαίως) έως και 250 ευρώ περισσότερα. Παρά τις καταγγελίες, οι αρμόδιοι για το θέμα αυτό, σιωπούν συστηματικά, και η δικαιοσύνη δεν παρενέβη ακόμα.

Στη δική μου περίπτωση, το αρχικό ποσό της σύνταξής μου ήταν 612,33 ευρώ. (34 έτη ασφάλισης και 2.374 ευρώ συντάξιμο μισθό). Με τον επανυπολογισμό, βάση του νέου νόμου, (0.45 Χ 34 = 15,3% Χ 2.374 ) αντιστοιχεί στα 363,22 ευρώ. Αντί αυτού, μου χορηγούν (μεικτά) 172,30 ευρώ!!! Διαφορά 190,92 ευρώ. Ετησίως 2.291,04 ευρώ!!!

Πιο συγκεκριμένα:

ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (4387/2016)

Με το Νόμο αυτό τα επικουρικά Ταμεία εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ, πρώην ΕΤΕΑΜ (τ.

ΙΚΑ – ΤΕΑΜ). Εξισώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, ενώ το ποσοστό αναπλήρωσης για όλα τα επικουρικά Ταμεία μειώνεται στο 0,45% ανά έτος ασφάλισης.

Με τον ίδιο Νόμο αναπροσαρμόζονται και οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Δηλαδή, οι συντάξεις αυτές εξισώνονται με τις νέες. Από το γεγονός ότι το νέο ποσοστό αναπλήρωσης (0,45%) κινείται πάνω– κάτω στα όρια των καταβαλλόμενων συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των μνημονιακών παρακρατήσεων, οι συντάξεις αυτές δε θα δεχτούν νέες περικοπές, τουλάχιστον μεγάλες.

Κριτήριο νέων περικοπών είναι τα 1.300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής).

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Έξι μήνες μετά, τον Οκτώβριο του 2016, ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός όλων (1.249.471) επικουρικών συντάξεων. Κατά τον επανυπολογισμό αυτό προέκυψαν διαφορές αρνητικές και ορισμένες θετικές. Για τις συντάξεις, πάνω από τα 1.300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής), όπου υπήρξαν αρνητικές διαφορές, αυτές μειώθηκαν, ενώ όταν οι διαφορές ήταν θετικές, οι συντάξεις αυτές προσαυξήθηκαν.

Για τις συντάξεις κάτω των 1.300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής) οι διαφορές που προέκυψαν, παρέμεναν (προσωρινά έως το 2018) ως προσωπικές διαφορές.

Αυτά για τις 601.251 συντάξεις, των Δ. Υπάλληλων – ΔΕΚΟ – Νομικών κ.λπ.. Οι υπόλοιπες του ιδιωτικού τομέα  του ΕΤΕΑΜ είχαν απρόσμενη τύχη.

ΑΠΡΟΣΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ 648.220 «ΛΑΘΗ»

Οι συνταξιούχοι (648.220) του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ – ΤΕΑΜ) δεν είχαμε την ίδια τύχη. Δεν έγινε καν επανυπολογισμός, ούτε ο Νόμος εφαρμόστηκε. Οι περικοπές που προέκυψαν είναι οριζόντιες- αυθαίρετες και κατά το δοκούν. Άσχετες με τα προβλεπόμενα του Νόμου και ακόμα σήμερα δε γνωρίζουμε, πώς και από πού, προέκυψαν αυτές οι μειώσεις.

Οι συντάξεις των 600 ευρώ, αντί στα 350 ευρώ, μειωθήκαν στα 150 ευρώ. Των 400 ευρώ, αντί στα 200 ευρώ, μειωθήκαν στα 100 ευρώ. Ενώ των 200 ευρώ, αντί τα 100ευρώ, μειώθηκαν στα 50 ευρώ.

Ως απόδειξη, παραθέτω εκκαθαριστικό της δικής μου σύνταξης:

Το αρχικό ποσό ήταν 612,33 ευρώ (34 έτη ασφάλισης -2.374 ευρώ συντάξιμο μισθό). Με το Νόμο (0.45 Χ 34 = 15,3% Χ 2.374) και θα έπρεπε να μειωθεί στα 363,22 ευρώ. Αντί αυτού, μου χορηγούν (μεικτά) 172,30 ευρώ!!!

Περισσότερα, εκκαθαριστικά στη διάθεσή σας.

ΤΡΑΝΤΑΧΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Μάρτυρας για τις λαθεμένες συντάξεις του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ – ΤΕΑΜ), το ίδιο το υπουργείο εργασίας. Σε φυλλάδιο που κυκλοφορεί και που διαφημίζει τις συντάξεις του Νόμου 4387/2016 ταυτόχρονα, αποκαλύπτεται και η αλήθεια.

Απόσπασμα από το φυλλάδιο:

Συγκρίνοντας αυτές του φυλλαδίου με τις λαθεμένες του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ – ΤΕΑΜ) οι διαφορές είναι οφθαλμοφανείς. Εδώ οι συντάξεις με 40 έτη και 2.000 συντάξιμο μισθό (0.45 Χ 40 = 18%Χ2.000) είναι 360 ευρώ. Ενώ στην δική μας περίπτωση είναι 172 ευρώ. Αντί (0.45 Χ 34 = 15,3% Χ 2.374) τα 363 ευρώ.

ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ ΟΙ ΛΟΓΟΙ

Οι λόγοι είναι προφανείς. Με τον τρόπο αυτό αποτράπηκε η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και δεν έγιναν νέες οριζόντιες περικοπές, όπως καυχιόνται οι του υπουργείου εργασίας. Δηλαδή, σώζουν τις μισές συντάξεις σε βάρος των άλλων μισών. Χάριν της εικόνας δηλαδή και για σώσουν το δικό τους προφίλ, αυθαιρετούν – παρανομούν σε βάρος 648.220 συνταξιούχων.

Σημειωτέον, το ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ – ΤΕΑΜ) είναι από τα πιο εύρωστα οικονομικά Ταμεία. Αριθμοί τους 1.800.000 ασφαλισμένους – 650.000 συνταξιούχους, όταν σε άλλα επικουρικά Ταμεία η σχέση αυτή πλησιάζει το 1 προς 1 ή οι συνταξιούχοι υπερβαίνουν του ασφαλισμένους.

ΣΕ ΝΟΜΟ ΣΙΩΠΗΣ

Εντύπωση προκαλεί η σιωπή και των δευτεροβάθμιων– τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων συνταξιούχων, που δεν ανέδειξαν το θέμα αυτό. Στέκονται στην αντισυνταγματικότητα του Ν. 4387/216 (καλώς), ωστόσο σιωπούν για τις συνέπειες, από λαθεμένες εφαρμογές του Νομού αυτού.

Δε θέλω να πιστεύω ότι σκόπιμα σιωπούν, ώστε έτσι να προστατεύουν τις δικές τους συντάξεις, και δεν είναι λόγος, ότι οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ δεν έχουν (επικουρικό) πρωτοβάθμιο σωματείο ή ότι ελάχιστοι εξ αυτών είναι σε κάποιο σωματείο. Σήμερα για κάθε συνταξιούχο παρακρατείτε (με νόμο) συνδικαλιστική συνδρομή, 2,40 ευρώ ετησίως, συνολικά περί τα 5 εκ. ευρώ, τα οποία βέβαια μοιράζονται (από τον υπουργό εργασίας με αδιαφανή τρόπο) στις δευτεροβάθμιες – τριτοβάθμιες οργανώσεις των συνταξιούχων.

Επανειλημμένως εκτός των άλλων, έχω δημοσιεύσει άλλα 3 προσωπικά άρθρα, με την ιδιότητα του Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε για αυτά τα θέματα.

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εργασίας

Οι 648.220 συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ – ΤΕΑΜ) αυτή τη στιγμή (για το θέμα αυτό) είναι μόνοι και βιώνουν καθημερινά την απελπισία. Οι μεμονωμένες προσφυγές δεν αποτελούν λύση. Ούτε την οικονομική δυνατότητα έχουν, ούτε είναι σωστό και δίκαιο να τρέχουν στα δικαστήρια προκειμένου να διορθωθούν τα λάθη στις συντάξεις τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και για την αποκατάσταση της έννομης τάξης, θέλω να ελπίζω ότι η παρέμβασή σας θα είναι άμεση και ουσιαστική. Να διορθωθούν όλα τα λάθη στις συντάξεις και να μας επιστραφούν τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά που μας αναλογούν.

 

 

Με τιμή

 

Νικολάου Κώστας

Συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Φορολογικές δηλώσεις 2016

Posted on Απρίλιος 14, 2016. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

Φορολογικές δηλώσεις 2016:
dilosi

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του βασικού εντύπου Ε1 για τις φορολογικές δηλώσεις 2016 και των συνοδευτικών εντύπων Ε2 για τα εισοδήματα από ακίνητα και Ε3 για τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων δίδει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών απαντώντας στις 65 πιο συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις των φορολογουμένων

Με τις απαντήσεις της ΓΓΠΣ παρέχονται, μεταξύ άλλων, διευκρινίσεις για τον πώς μπορούν να μεταβληθούν στοιχεία ταυτότητας και οικογενειακής κατάστασης κάθε φορολογούμενου, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στον πίνακα 1 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης, για το ποια ακριβώς ποσά εισοδημάτων έχουν προσυμπληρωθεί στο Ε1 και πώς μπορούν αυτά να διορθωθούν αν έχουν αποτυπωθεί λάθος, για το πώς ακριβώς θα δηλωθούν τα στοιχεία των κατοικιών στον πίνακα 5 βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα τεκμήρια διαβίωσης, για το πώς θα δηλωθούν τα ΙΧ αυτοκίνητα, τα σκάφη και οι πισίνες κ.λπ.

 

Το πλήρες κείμενο του οδηγού της ΓΓΠΣ έχει αναλυτικά ως εξής:

 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1, Ε2 και Ε3

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1

1. Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της Δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: «Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ..» (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here…). Τι πρέπει να κάνω; Κάντε κλικ και επιλέξτε : Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε… (Always Allow Pop-ups from This Site…) Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει:

Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία ‘www1.gsis.gr’; (Would you like to allow pop-ups from ‘www1.gsis.gr’?) Επιλέξτε ΝΑΙ (YES) Επιλέξτε Επανάληψη (Retry)

2. Συμπληρώνοντας την δήλωση Ε1 μου εμφανίζονται ερωτηματικά ???? σε διάφορα πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό; Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείται λογιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της ΓΓΠΣ.

3.Πως μπορώ να υποβάλω την φορολογική μου δήλωση, για το φορολογικό έτος 2015; Οι δηλώσεις φορολογικού έτους 2015 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXISnet, στη συνέχεια να απευθυνθούν στη ΔΟΥ για να παραλάβουν τον κλειδάριθμο τους και να τον ενεργοποιήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση τους. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούμενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς το λογιστή.

4.Πώς υποβάλλει εξουσιοδοτημένος λογιστής – φοροτεχνικός τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για λογαριασμό τρίτου ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Taxisnet; Θα συνδεθεί στη σελίδα http://www.gsis.gr, on line υπηρεσίες, υπηρεσίες προς πολίτες, λογαριασμός μου, είσοδος με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, εφαρμογές, δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε1,Ε2,Ε3, https://www.gsis.gr/faq/imageE1.pdf

5.Πώς μπορώ να υποβάλω την φορολογική δήλωση πελάτη μου, που δεν είναι χρήστης της υπηρεσίας TAXISnet, όταν μου εμφανίζει μήνυμα »ο φορολογούμενος έχει δεσμευτεί από άλλον λογιστή»; Η δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο λογιστή-φοροτεχνικό που την έχει αρχικά διαχειριστεί.

6. Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος; Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την έγγαμη σχέση. Στην συνέχεια θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση αφού επιλέξετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου.

7.Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή δήλωσης για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης; Τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχουν ενημερώσει το Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

8. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω την σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης; Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στην συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου.

 1. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης; Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στην συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ», στο πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ» θα πληκτρολογήσετε τον δικό σας ΑΦΜ και θα πατήσετε «Επιβεβαίωση στοιχείων».

10.Είμαι σε κατάσταση πτώχευσης. Θα υποβάλω κοινή δήλωση με τον/την σύζυγό μου; Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται κοινή δήλωση. Η δήλωση που αφορά την πτωχευτική περιουσία υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. από τον σύνδικο πτώχευσης. Η δήλωση για τα λοιπά εισοδήματα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

11.Θέλω να υποβάλω δήλωση και ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει πριν την υποβολή της δήλωσης ; Δηλώνεται ο θάνατος στο Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις . Ο εν ζωή σύζυγος υποβάλει την δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ για τον αποβιώσαντα σύζυγο η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για την ηλεκτρονική δήλωση του εν ζωή συζύγου στη διαδικασία επιβεβαίωσης ισχύει ότι έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις του χωρισμού

12. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων; Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Σε περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ θα επιλέξετε ένα από τους λόγους της μη απόκτησης.

13.Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2015 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία, μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.στ΄παρ.2 άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε; Θα υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης του εισοδήματός σας.

14.Έχω βεβαίωση/απόφαση από τον ασφαλιστικό φορέα με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρίας 80% και άνω. Δικαιούμαι την έκπτωση των 200 ευρώ; Όχι, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία (περ. α παρ.1 άρθρου 17 Κ.Φ.Ε )

15.Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων. Τι πρέπει να κάνω; Η προσυμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας μας που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει της ΠΟΛ.1274/30.12.2015. Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλλει εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων θα προσυμπληρωθούν τα νέα στοιχεία.

16. Ποιές εισφορές σε ασφαλιστικούς φορείς συμπληρώνω ; Εφόσον είστε μισθωτός ή συνταξιούχος, στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν από εσάς τους ίδιους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για λόγους όπως εξαγορά χρόνου ασφάλισης κλπ. Εφόσον είστε μέλος Δ.Σ. και αποκτάτε εισόδημα από μισθωτή εργασία της περ.δ΄ παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013, στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνονται και οι εισφορές που εσείς οι ίδιοι αποδίδετε σε ασφαλιστικά ταμεία εξαιτίας υποχρεωτικής ασφάλισης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνονται τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατούνται και αποδίδονται από τον εργοδότη-ασφαλιστικό φορέα για μισθωτούς-συνταξιούχους και που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.

17.Έχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη και τόκους. Πώς θα τα δηλώσω; Τα εισοδήματα που αφορούν τα προηγούμενα έτη θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Δ1.

 1. Έχω εισπράξει αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω; Τα αναδρομικά που αφορούν τα προηγούμενα έτη θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ στα έτη που αφορούν.

  19.Στο πίνακα Βεβαιώσεων Αποδοχών αναγράφονται ποσά που αφορούν μερίσματα. Πώς θα τα δηλώσω; Θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς: α) στο πίνακα Δ1 αν αφορά μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες όλων των νομικών μορφών, περιλαμβανομένων και των προσωπικών εταιριών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, πριν από την αφαίρεση του φόρου 10%. β) στο πίνακα 6 αν αφορά μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με απλογραφικά βιβλία. Αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν στα φυσικά πρόσωπα – εταίρους προσωπικών εταιριών που τηρούν απλογραφικά βιβλία, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές εταιρίες, κοινοπραξίες κ. λ .π). Αυτά τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4172/2013 και εξαντλείται με τον φόρο αυτό η φορολογική υποχρέωση των εταίρων.

  20.Στο πίνακα Βεβαιώσεων Αποδοχών αναγράφονται ποσά που αφορούν τόκους. Πώς θα τα δηλώσω; Τα ποσά που αφορούν τόκους (εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές καταθέσεις) θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Δ1 αθροιστικά με τους τόκους από τραπεζικές καταθέσεις που αναφέρονται στον υποπίνακα του αντίστοιχου κωδικού .

21.Στο πίνακα Βεβαιώσεων Αποδοχών αναγράφονται ποσά που αφορούν δικαιώματα. Πώς θα τα δηλώσω; Θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Δ1. Στα δικαιώματα περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου. (ΠΟΛ.1229/15.10.2015) Επισημαίνεται ότι αν εισπράττονται δικαιώματα που αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα, πχ. επαγγελματίες συγγραφείς, καλλιτέχνες κ.λπ., αυτά αποτελούν έσοδο, δηλώνονται στο Ε3 και φορολογούνται, μετά την αφαίρεση των εκπιπτόμενων δαπανών, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

22.Πώς θα συμπληρώσω στο πίνακα 5.1 την ιδιοκατοίκηση; Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο , θα ανοίξει ο υποπίνακας στον οποίο δίνεται η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης είτε της περσινής εικόνας δήλωσης ακινήτων , είτε της εικόνας του Ε9 .Δηλώνετε όποια ακίνητα ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (κύρια-1η δευτερεύσα-2η δευτερεύουσα και λοιπές), τα καταχωρείτε και τέλος επιλέγετε μεταφορά στη δήλωση. Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα ακίνητα που θέλετε να δηλώσετε θα επιλέξετε εισαγωγή νέου ακινήτου και θα καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία του ακινήτου

23.Έχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2015, πώς το δηλώνω; Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα εισάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα την χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρήσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση. Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά μεταφορά στη δήλωση. Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για την σύζυγο. ΠΡΟΣΟΧΗ στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων.

24.Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο στον πίνακα 5.1 ιδιοκατοίκησης εμφανίζονται π.χ. 2 ακίνητα, εκ των οποίων το ένα έχει πωληθεί. Πώς θα το διαγράψω; Χαρακτηρίζεται ΜΟΝΟ το ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας και ιδιοκατοικείτε και επιλέγετε Μεταφορά στη Δήλωση (το ακίνητο που έχει πουληθεί δεν το χαρακτηρίζετε).

25.Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία ενός ακινήτου; Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο για να σας ανοίξει ο πίνακας με την εικόνα των ακινήτων σας. Επιλέγοντας τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να τροποποιήσετε τα περιγραφικά στοιχεία τους όπως εμφανίζονται και να τα χαρακτηρίσετε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Στη συνέχεια κάνετε Μεταφορά στη Δήλωση με τα διορθωμένα στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας εικόνα την 01/01/2016.

 

26.Ποιός είναι ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος; Θα τον αναζητήσετε στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που σας αποστέλλονται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή πάνω στον μετρητή κατανάλωσης. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται θα συμπληρώσετε 999999999.

27.Το ακίνητο μου δεν ηλεκτροδοτείται μετά από αίτηση διακοπής που είχα καταθέσει στη ΔΕΗ και επομένως δεν έχω αριθμό παροχής. Τι πρέπει να συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό; Δεν είναι σωστό ότι δεν έχετε αριθμό παροχής αφού είναι ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος αναγράφεται πάνω στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι) και χαρακτηρίζει την σύνδεση του συγκεκριμένου ακινήτου με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Θα τον αναζητήσετε σε παλιότερους λογαριασμούς που σας έχουν αποσταλεί.

 

28.Το ακίνητο μου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης. Τι θα συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό; Η συμπλήρωση του αριθμού παροχής για όλα τα ακίνητα είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μετρητής θα συμπληρώσετε τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999

29.Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος; Σε περίπτωση φιλοξενίας , αναγράψτε στον κωδικό 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί και συμπληρώστε τους κωδικούς 092, 091 και 097.

30.Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν διαμένω σε σκηνή; Σε περίπτωση φορολογούμενου σκηνίτη / νομάδα (διαμονή σε σκηνή) συμπληρώνεται ο κωδικός 801 με τον Α.Φ.Μ. 000000000 (9 μηδενικά)

31.Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τμ από γονέα σε παιδί και αντίστροφα; α) Αυτός που το παραχωρεί το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση. β) Αυτός που το κατοικεί , το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία). Γενικά η δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ γίνεται από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς ανιόντες (παππούδες, γιαγιάδες κτλ) και προς κατιόντες (παιδιά, εγγόνια κτλ) εξ αίματος και εξ αγχιστείας.

32.Οι γονείς μου μένουν σε ιδιόκτητο διαμέρισμα του 1ου ορόφου μιας πολυκατοικίας. Στην κατοχή τους έχουν ένα δεύτερο διαμέρισμα στον 3ο όροφο στο οποίο διαμένω. Πώς θα δηλώσω την διαμονή μου στη φορολογική μου δήλωση; Στην περίπτωση σας δεν διαμένετε στο ίδιο σπίτι με τους γονείς σας ώστε να είστε φιλοξενούμενός τους αλλά σας έχει δοθεί ένα ξεχωριστό σπίτι να κατοικείτε. Επομένως πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 ενώ οι γονείς σας στο Ε2 που υποβάλλουν αναγράφουν το ακίνητο ως δωρεάν παραχωρημένο σε εσάς. Υπενθυμίζουμε ότι δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ γίνεται από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς ανιόντες (παππούδες, γιαγιάδες κτλ) και προς κατιόντες(παιδιά, εγγόνια κτλ) εξ αίματος και εξ αγχιστείας.

33.Έχω στη κατοχή μου ηλεκτρικό ΕΙΧ. Πόσα κυβικά θα συμπληρώσω και πώς; Το πεδίο που αναγράφονται τα κυβικά συμπληρώνεται με το μηδέν (0). Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα των οποίων η ισχύς μετράται αποκλειστικά με KW, ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000) ευρώ ανεξαρτήτως ισχύος.

34.Πώς δηλώνει εταίρος-διαχειριστής-διευθύνων σύμβουλος τα αυτοκίνητα που τον βαρύνουν; Στις περιπτώσεις εταιρειών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή ανώνυμων ή αστικών καθώς και κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους Ε.Ι.Χ. η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί στους εταίρους, διαχειριστές, διευθύνοντες συμβούλους κ.λ.π. δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της Εταιρείας. Η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί από αυτοκίνητο εταιρείας συμπληρώνεται στο όνομα του φορολογούμενου που τον βαρύνει.

35. Για σκάφος που είναι σε ακινησία υπολογίζεται ετήσια τεκμαρτή δαπάνη; Δεν υπολογίζεται ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σε σκάφος σε ακινησία, αρκεί να υπάρχει βεβαίωση από την αρμόδια Λιμενική αρχή που να προκύπτει επ΄ ακριβώς το χρονικό διάστημα της ακινησίας μέσα στο έτος 2015. Στην ηλεκτρονική υποβολή, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία του σκάφους και θα επιλέξετε από την στήλη Λόγος μη εφαρμογής αντικειμενικής δαπάνης την ακινησία ενώ θα συμπληρώσετε και τον αριθμό πρωτ. της βεβαίωσης ακινησίας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής

36.Πώς θα συμπληρώσω την δήλωσή μου όταν έχω ενοίκιο κύριας κατοικίας; Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1 Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κατοικίας , θα την χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση. Προσοχή: Θα πρέπει να κλικάρετε τον κωδικό 203. Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε και τον πίνακα 6.12

37.Πώς συμπληρώνω τον πίνακα 6.12 (ενοίκιο κύριας κατοικίας) όταν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις εκμισθωτές; Συμπληρώνετε τους κωδικούς 801 και 802 με τους Α.Φ.Μ. των δυο εκμισθωτών και τους κωδικούς 811-812 και 813-814 με τα ποσά που αντιστοιχούν. Αφήνετε τον κωδικό 803 κενό και το υπόλοιπο του ενοικίου το πληκτρολογείτε στον κωδικό 815-816 έτσι ώστε το άθροισμα των ποσών των κωδικών να αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό ενοικίου. Οι υπόλοιποι Α.Φ.Μ. ( με τα αντίστοιχα ποσά τους) καταχωρούνται σε χειρόγραφη κατάσταση στο αρχείο σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό ειδοποίησης της αρχικής εκκαθάρισης και όχι της τροποποιητικής (εφόσον υπάρχει τροποποιητική)

38.Πού θα συμπληρώσω το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας; Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1. Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κατοικίας , θα την χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση. Προσοχή : θα πρέπει να κλικάρετε τον κωδικό 207 ή 209 . Στον πίνακα 6.14 στον κωδικό 417 θα συμπληρώσετε τον ΑΦΜ του εκμισθωτή και στους κωδικούς 419,420 το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας.

39.Πρέπει να συμπληρώσω ποσό αποδείξεων αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών ; Όχι δεν πρέπει να συμπληρώσετε ποσό αποδείξεων στο κωδικό 049 ο οποίος είναι ανενεργός. Δικαιούστε τη μείωση του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε για τα εισοδήματα που φορολογούνται με βάση την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

40.Θέλω να δηλώσω εξαρτώμενα μέλη. Ποιον πίνακα συμπληρώνω; Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 8 με τα στοιχεία των εξαρτώμενων μελών που σας βαρύνουν και αυτόματα θα συμπληρωθεί στον ίδιο πίνακα ο αριθμός των τέκνων σας. Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ για όλα τα εξαρτώμενα μέλη και επιπλέον τον ΑΦΜ για τα ενήλικα μέλη.

41.Ο γιος μου συμπλήρωσε τα 18 έτη και είναι εξαρτώμενο μέλος μου. Πρέπει να αποκτήσει δικό του ΑΦΜ; Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό ΑΦΜ προκειμένου να τα συμπεριλάβετε ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση σας.

42.Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω; Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Επίσης μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 15515
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε2

 

Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;

Στην περίπτωση εγγάμων και εφ’ όσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

 

 1. Πώς συμπληρώνω την στήλη ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

Η στήλη 17(Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και την χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κτλ.

 

 1. Ποιες επιλογές εμφανίζονται στην στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;
 2. εκμίσθωση ξενοδοχείων 2. εκμίσθωση κλινικών 3. εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 4. εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων 5. εκμίσθωση καταστημάτων 6. εκμίσθωση γραφείων 7. εκμίσθωση αποθηκών κ.τ.λ 8. εκμίσθωση γαιών 9. εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών 10. εκμίσθωση κατοικιών 11. εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ.Π.Α. 12. εκμίσθωση εμπ. κέντρων με Φ.Π.Α 13. δωρεάν παραχώρηση κατοικιών 14. » ξενοδοχείων 15. » κλινικών 16. » εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 17. » αιθουσών θεαμάτων 18. » καταστημάτων 19. » γραφείων 20. » αποθηκών κ.τ.λ 21. » γαιών 22. » εγκαταστάσεων ή κατασκευών 23. εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών 24. υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 25. εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών) 26. δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών 27. ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων 28. » κλινικών 29. » σχολείων 30. » αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων 31. » καταστημάτων 32. » γραφείων 33. » αποθηκών κ.τ.λ. 34. » γαιών 35. » εγκαταστάσεων ή κατασκευών 36. » χώρων τοποθέτησης επιγραφών 37. εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων(κατοικίες) 38. δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων χώρων 39. ΚΕΝΟ 41. Ανείσπρακτα ενοίκια

 

 1. Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;

Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ με τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος ΠΟΛ.1024/12.2.2016, και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ θα υποβάλετε το Ε2, συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν φορολογούνται στο φορολογικό έτος 2015, αλλά στο έτος που θα εισπραχθούν.

 

 1. Πώς δηλώνεται ακίνητο που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης;

Το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

 1. Η στήλη Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά;

Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δεν συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

 1. Με ποιόν τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα, τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;

Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

 1. Ποιόν αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

 

 1. Ποιόν αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνω στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

 

 1. Πώς συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;

Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επάνω στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν.

 

 1. Κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν μου επιτρέπεται να επιλέξω και αντίστοιχα να συμπληρώσω το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13,14,15,16. Τι να κάνω;

Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα και ανάλογα με το είδος μίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε στην στήλη 17 θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα. Όταν επιλέξετε Καταχώρηση τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωρηθεί σε μία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στην στήλη 17.

 

 1. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα ποσά των στηλών 13,14,15,16 στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία) του εντύπου Ε1;

Εφόσον υποβάλλεται οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13,14,15,16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στην συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

 

 1. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω;

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet. Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

 

Επίσης μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 15515.

 

 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε3

 

 1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε3 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων; Στην

περίπτωση εγγάμων και εφ’ όσον η σύζυγος είναι επιτηδευματίας, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3 με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης και όχι με τους κωδικούς του υπόχρεου/ συζύγου, με τους οποίους υποβάλλεται κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε τέτοια περίπτωση, εάν το Ε3 της συζύγου είναι το πρώτο έντυπο που θα υποβληθεί, η σύζυγος πρέπει να επιβεβαιώσει την έγγαμη σχέση (με υπόχρεο το σύζυγό της)

 

 1. Πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε3; Εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3 αυτό πρέπει να υποβληθεί ΠΡΙΝ από την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικό.

 

 1. Εάν οριστικοποιηθεί το έντυπο Ε3, είναι δυνατό να τροποποιηθεί; Μέχρι να γίνει η οριστική υποβολή του εντύπου Ε1, ο φορολογούμενος μπορεί να εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και να το τροποποιεί όσες φορές επιθυμεί. Όταν όμως οριστικοποιηθεί το Ε1, δεν μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω το Ε3. Εφόσον διαπιστωθεί λάθος στο έντυπο Ε3, μπορεί ο φορολογούμενος να υποβάλλει ηλεκτρονικά τροποποιητική-συμπληρωματική δήλωση.

 

 1. Ποιά στοιχεία εμφανίζονται προ – συμπληρωμένα στο έντυπο Ε3; Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείου του Μητρώο, εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα η κατηγορία βιβλίων εφόσον τηρούνται βιβλία και ο κωδικός αριθμός κύριας δραστηριότητας (ΚΑΔ). Επίσης, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 προστέθηκαν τρία (3) νέα πεδία, τα οποία προ-συμπληρώνονται αντίστοιχα με την: – ημερομηνία πρώτης έναρξης -ημερομηνία έναρξης, η οποία ισχύει κατά το τρέχον φορολογικό έτος (εφόσον δηλαδή δεν έχει προηγηθεί διακοπή εργασιών πριν το φορολογικό έτος 2015) -ημερομηνία διακοπής εργασιών, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε εντός του φορολογικού έτους 2015. Τα προ-συμπληρωμένα στοιχεία τροποποιούνται, εφόσον προηγηθεί ενημέρωση του μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

 

 1. Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που στο έντυπο Ε3 εμφανίζεται παλαιός ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ο οποίος δεν έχει αντιστοιχηθεί με νέο ΚΑΔ; Όταν ο φορολογούμενος εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και ο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που εμφανίζεται στον κωδικό 705 δεν έχει αντιστοιχηθεί, εμφανίζεται μήνυμα στον αντίστοιχο πίνακα όπου ενημερώνεται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Ο φορολογούμενος μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά το Ε3, να προβεί στη διαδικασία αντιστοίχησης μέσω εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας gsis.gr και σε σύντομο χρονικό διάστημα (μίας ή δύο ημερών) να συνεχίσει την υποβολή του Ε3 με το νέο ΚΑΔ. Διαφορετικά, μπορεί να συμπληρώσει τον νέο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας, προκειμένου να υποβάλλει το Ε3 και σε δεύτερο χρόνο οπωσδήποτε να προβεί στην αντιστοίχηση. Εάν δεν ακολουθηθεί καμία από τις παραπάνω διαδικασίες, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να υποβάλλει το Ε3 με τον παλαιό ΚΑΔ και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους. Επισημαίνεται, ότι εάν δεν γίνει η αντιστοίχηση του παλαιού ΚΑΔ με νέο ΚΑΔ, δε θα επιτρέπεται η υποβολή του Ε3 στο επόμενο φορολογικό έτος.

 

 1. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αντιστοίχηση του ΚΑΔ μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων; Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

 

 1. Όσοι δηλώνουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ποιόν ΚΑΔ συμπληρώνουν; Σε αυτή την περίπτωση δεν συμπληρώνεται ΚΑΔ και δεν χρησιμοποιείται ο ΚΑΔ 99999998. Προστέθηκε νέος κωδικός 598 για όσους ασκούν αγροτική δραστηριότητα και δεν υπάγονται σε κανονικό ή ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.

 

 1. Πώς δηλώνονται οι λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις; Στον κωδικό 908 συμπληρώνονται το σύνολο των λοιπών αγροτικών επιδοτήσεων – ενισχύσεων και το υπερβάλλον ποσό των δώδεκα (12.000) ευρώ προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι οι λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις έως του ποσού των δώδεκα (12.000) ευρώ μεταφέρονται υποχρεωτικά στον κωδικό 659-660 του εντύπου Ε1.

 

 1. Κατά τη διάρκεια της ίδιας διαχειριστικής περιόδου έκανα διακοπή της επιχείρησής μου και έναρξη με τον ίδιο ΑΦΜ αλλά με διαφορετική δραστηριότητα. Θα υποβάλω δύο έντυπα Ε3; Θα υποβάλετε ένα έντυπο Ε3 και θα συμπληρώσετε τους αντίστοιχους πίνακες για κάθε δραστηριότητα.

 

 1. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω; Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

 

Επίσης μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 15515

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Πώς αμείβεται η Αργία της 25ης Μαρτίου 2016

Posted on Μαρτίου 23, 2016. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

Η εορτή της 25ης Μαρτίου, η οποία φέτος (2016) συμπίπτει με ημέρα Παρασκευή, από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία., από το νόμο έχει καθοριστεί ως
Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.
Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
 
Ως προς την αμοιβή της Παρασκευής 25 Μαρτίου 2016:
§        Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν
Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.
§        Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται
1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν
β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.
Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Εγκύκλιος για την παρακτάτηση φόρου σε μισθωτούς το 2013

Posted on Μαρτίου 3, 2013. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

 

36Διευκρινίσεις για την παρακράτηση φόρου και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές από 1η Ιανουαρίου 2013 δίνει.  Εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ: 1010).

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α΄17/23.1.2013)  «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή,  αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του ΚΦΕ. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ –  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο

εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός

Συντελεστής

%

Φόρος

Κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Σύνολο

Φόρου

(ευρώ)

25.000

22

5.500

25.000

25.000

17.000

32

5.440

42.000

10.900

Υπερβάλλον

42

2. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται:

α) Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες  εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
β) Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης της περίπτωσης α΄ περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ.

3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου ορίζεται, ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 9, στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα.

4. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 15 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 1 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222) ορίζεται, ότι το αφορολόγητο ποσό της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (όπως το άρθρο 9 είχε τεθεί με τις διατάξεις του ν.4024/2011) αντικαθίσταται από το προβλεπόμενο σε αυτή την υποπαράγραφο επίδομα από 1ης Ιανουαρίου 2013.

5. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου ορίζεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ.15 του άρθρου 6 αυτού του νόμου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

6. Ενόψει των ανωτέρω, ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1ης Ιανουαρίου 2013, κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 57. Για την παρακράτηση της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 57 θα ληφθεί υπόψη η ανωτέρω φορολογική κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων του άρθρου 9 του ΚΦΕ καθώς και οι μειώσεις φόρου της παρ.2 του άρθρου 9.
Για διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικός πίνακας με τον υπολογισμό του τελικού φόρου (μετά τη μείωση της παρ.2 του άρθρου 9) που αντιστοιχεί σε ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) και για εισόδημα (σε ευρώ) μέχρι 43.000.

Ετήσιο καθαρό εισόδημα

(βάσει αναγωγής)

Φόρος

(βάσει κλίμακας μισθωτών – συνταξιούχων)

Τελικός φόρος

(μετά τη μείωση της παρ.2 του άρθρου 9)

 

5.000

 

1.100

 

0 (1.100-1.100)

18.000

3.960

1.860 (3.960-2.100)

18.500

4.070

1.970 (4.070-2.100)

21.000

4.620

2.520 (4.620-2.100)

21.200

4.664

2.564 (4.664-2.100)

21.500

4.730

2.730 (4.730-2.000)

21.900

4.818

2.818 (4.818-2.000)

22.000

4.840

2.840 (4.840-2.000)

22.600

4.972

3.072 (4.972-1.900)

23.000

5.060

3.160 (5.060-1.900)

24.000

5.280

3.480 (5.280-1.800)

25.000

5.500

3.800 (5.500-1.700)

25.300

5.596

3.896 (5.596-1.700)

26.000

5.820

4.220 (5.820-1.600)

27.000

6.140

4.640 (6.140-1.500)

28.000

6.460

5.060 (6.460-1.400)

29.000

6.780

5.480 (6.780-1.300)

30.000

7.100

5.900 (7.100-1.200)

31.000

7.420

6.320 (7.420-1.100)

32.000

7.740

6.740 (7.740-1.000)

32.499

7.899,68

6.899,68 (7.899,68-1.000)

32.500

7.900

7.000 (7.900-900)

32.999

8.059,68

7.159,68 (8.059,68-900)

33.000

8.060

7.160 (8.060-900)

34.000

8.380

7.580 (8.380-800)

35.000

8.700

8.000 (8.700-700)

36.000

9.020

8.420 (9.020-600)

37.000

9.340

8.840 (9.340-500)

38.000

9.660

9.260 (9.660-400)

39.000

9.980

9.680 (9.980-300)

40.000

10.300

10.100 (10.300-200)

41.000

10.620

10.520 (10.620-100)

41.300

10.716

10.616 (10.716-100)

41.500

10.780

10.780 (10.780-0)

41.900

10.908

10.908 (10.908-0)

42.000

10.940

10.940 (10.940-0)

42.700

11.234

11.234 (11.234-0)

43.000

11.360

11.360 (11.360-0)

Διευκρινίζεται, ότι για εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, …, 41.000, όταν η διαφορά των εισοδημάτων αυτών από το προηγούμενο σε ακέραιο αριθμό εισόδημα σε χιλιάδες ευρώ (21.000, 22.000, 23.000, 24.000, …, 41.000) είναι από 500 ευρώ και άνω, τότε ο περιορισμός της περ.β΄ της παρ.2 του άρθρου 9 καταλαμβάνει και τα 100 ευρώ του επόμενου σε ακέραιο αριθμό εισοδήματος σε χιλιάδες ευρώ, ενώ όταν η ανωτέρω διαφορά είναι κάτω των 500 ευρώ, τότε ο περιορισμός της περ.β΄ της παρ.2 του άρθρου 9 καταλαμβάνει και τα 100 ευρώ του προηγούμενου σε ακέραιο αριθμό εισοδήματος σε χιλιάδες ευρώ.

7. Περαιτέρω, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες οδηγίες:
Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (από φορείς κύριας ασφάλισης) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος.

Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού ή του συνταξιούχου.

Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό.

Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν καταβαλλόμενο σε εκείνους που το δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του οικείου έτους κατά το μήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο κτλ.

Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογισμού κτλ.) για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.

Διευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο μισθωτό οποιοδήποτε έκτακτο εφάπαξ ποσό με εξαίρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κτλ.) και συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό δεν θα συναθροιστεί με τις μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου να γίνει αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί με το συνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της προσθήκης αυτού του ποσού θα παρακρατηθεί στο μήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό.

Περαιτέρω, όταν κατά την καταβολή του μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης έχουμε μεταβολή π.χ. λόγω αύξησης των αποδοχών, υπερωριών κτλ. που συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις μηνιαίες αποδοχές (ή μεταβολή λόγω αλλαγής της φορολογικής κλίμακας σε σύγκριση με προηγούμενες μηνιαίες καταβολές), παρέχεται η ευχέρεια ο προσδιορισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος κατά τον υπόψη μήνα να γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού του μισθού ή της σύνταξης του μήνα αυτού επί τον αριθμό των υπόλοιπων μηνών συν τυχόν δώρο κτλ. μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, συναθροίζοντας στο ποσό αυτό και το ποσό των αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί. Με βάση το νέο ετήσιο καθαρό εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη μεταβολή, θα υπολογισθεί ο ετήσιος παρακρατούμενος φόρος από τον οποίο θα αφαιρεθεί ο φόρος που ήδη παρακρατήθηκε τους προηγούμενους μήνες και το υπόλοιπο ποσό του φόρου θα διαιρεθεί με τον αριθμό των υπόλοιπων μηνών, προκειμένου να βρεθεί ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί το συγκεκριμένο μήνα.

Προκειμένου για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους, ο προσδιορισμός του ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν καταβαλλόμενο σε εκείνους που το δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας μισθωτών – συνταξιούχων και των μειώσεων φόρου της παρ.2 του άρθρου 9 θα μειωθεί κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) ή το ένα δωδέκατο (1/12) του ποσού αυτού (ανάλογα με το αν καταβάλλονται ή όχι δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας), αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων.

Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) του ποσού αυτού πρέπει να παρακρατείται και από το ποσό που καταβάλλεται σε εκείνους που το δικαιούνται, ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο (1/28) του ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται σε εκείνους που το δικαιούνται, ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα αδείας.

Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τα ποσά που προκύπτουν θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θα παρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ ή αν προκύψει ποσό 14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22 ευρώ. Δηλαδή, ισχύει ο κανόνας στρογγυλοποίησης του κανονισμού 1103/97 της Ε.Ε.

Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) στο σύνολο του ημερομισθίου πάνω από  το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (24 ευρώ). Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό δεν θα γίνεται  παρακράτηση του φόρου.

Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.
Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΛ.

Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται  με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό. Ειδικά, σε περίπτωση που ωρομίσθιοι καθηγητές απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες,  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως συμβαίνει σε καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε διάφορα φροντιστήρια, οι εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, θα παρακρατούν φόρο με συντελεστή 10%.
Δ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.

Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του ΚΦΕ, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό.
Ε. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΤΛ.

Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου, στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοηθείας, διενεργείται ως ακολούθως:

α)    Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως.
β)    Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και μέχρι τέσσερις χιλιάδες  πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.
γ)    Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν το  καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.
ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

1. Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.

2. Το αφορολόγητο ποσό της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (όπως το άρθρο 9 είχε τεθεί με τις διατάξεις του ν.4024/2011) αντικαθίσταται από τη χορήγηση «ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων» και συνεπώς κατά την παρακράτηση που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 57 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 7 (πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούμενους).

3. Η μείωση του ποσού του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Η μείωση αυτή θα υπολογιστεί κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των δικαιούχων.

4. Με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του νέου νόμου ορίζεται, ότι ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου. Ενόψει των ανωτέρω διευκρινίζεται, ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν αλλάζουν την πηγή προέλευσης του εισοδήματος και απλώς κρίνουν την κλίμακα (μισθωτών ή μη μισθωτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του νέου νόμου) σύμφωνα με την οποία θα φορολογηθεί το εκάστοτε εισόδημα κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Συνεπώς, για την παρακράτηση στα εισοδήματα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή από ελευθέριο επάγγελμα, ακόμα και αν για αυτά τα εισοδήματα κριθεί ότι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις (άρθρα 55, 58 του ΚΦΕ).

5. Με τις διατάξεις της περ.στ΄  της παρ.1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ ορίζεται, ότι ειδικά για τις αμοιβές που αποκτούν οι  αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εμπορικά πλοία, η παρακράτηση διενεργείται σύμφωνα με τους αναλογικούς συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 9. Με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν τα ανωτέρω πρόσωπα, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 15% (από 6% που εφαρμοζόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 9) για τους αξιωματικούς και 10% (από 3% που εφαρμοζόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 9) για το κατώτερο πλήρωμα στις αμοιβές που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 2013 και επόμενα. Συνεπώς, ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1ης Ιανουαρίου 2013, κατά την καταβολή αμοιβών στα εν λόγω πρόσωπα θα γίνεται σύμφωνα με τους νέους συντελεστές. Ο οφειλόμενος επιπλέον φόρος που τυχόν προκύψει εξαιτίας του ότι πριν την έκδοση της παρούσας διαταγής παρακρατήθηκε φόρος στις αμοιβές αυτές με τους παλιούς συντελεστές, θα βεβαιωθεί σε βάρος των δικαιούχων με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2014 (χρήση 2013).

6. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόμενος με δήλωσή του στους εργοδότες  στους οποίους απασχολείται πρέπει να επιλέγει την κύρια απασχόλησή του με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσό αποδοχών   που του καταβάλλεται και η παρακράτηση φόρου που θα διενεργεί ο εργοδότης θα γίνεται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ.

Οι εργοδότες που καταβάλλουν τις μικρότερες αποδοχές, θα πρέπει να διενεργούν παρακράτηση  φόρου με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, θεωρουμένων των αποδοχών αυτών ως πρόσθετων αμοιβών, δηλαδή με συντελεστή φόρου 20%.

7. Ακόμα, με τις διατάξεις της περ.θ΄ της παρ.5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ απαλλάσσονται από τη φορολογία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%.

Συνεπώς, κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

8. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, για το επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ΄ (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της επιχείρησης) και της περ.στ΄ (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της επιχείρησης) της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ δεν διενεργείται παρακράτηση Φ.Μ.Υ. καθόσον δεν λαμβάνει χώρα καταβολή εισοδήματος.

9. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, μεταξύ άλλων ορίζεται, ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985.

Συνεπώς, κατά την καταβολή στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

10. Ακόμα, διευκρινίζεται  ότι όταν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδημα που υπόκειται σε φόρο είναι εκείνο από το οποίο, αν αφαιρεθεί ο φόρος που του αναλογεί, προκύπτει το χωρίς φόρο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο.
ΙΙ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.3986/2011 ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του ν.4024/2011 προστέθηκαν νέοι παράγραφοι 6,7,8 και 9 στο άρθρο 29 του ν.3986/2011. Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση το εισόδημα της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Για την απόδοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 4 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν.
Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2014.

Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

2. Με τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.5 του άρθρου 38 του ν.4024/2011 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Με τις διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου ορίζεται, ότι εξαιρούνται (από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011) και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, τα εισοδήματα της παρ.1 του άρθρου 14 (αποζημιώσεις απολυομένων) και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ παροχή από τα ταμεία προνοίας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κλπ.).

3. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 83 του ΚΦΕ όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 42 του ν.4024/2011 ορίζεται, ότι ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και 2014 στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται και τα παρακρατούμενα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

4. Ενόψει των ανωτέρω, από 1ης Ιανουαρίου 2013 και κατά την καταβολή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση θα διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 η οποία υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα ως εξής

α) Με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
β) Με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
γ) Με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
δ) Με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω.

5. Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή άλλης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος.

Διευκρινίζεται επίσης ότι από το ανωτέρω ακαθάριστο ποσό δεν αφαιρείται ο παρακρατούμενος ΦΜΥ.

Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό.

Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν καταβαλλόμενο σε εκείνους που το δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του οικείου έτους κατά το μήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο κτλ.

Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογισμού κτλ.) για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.

Όσον αφορά τακτικά ή έκτακτα εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά που συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, προκειμένου να υπολογισθεί ο συντελεστής παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που θα εφαρμοσθεί στα ποσά αυτά, στο ετήσιο καθαρό εισόδημα που προσδιορίζεται με αναγωγή των αποδοχών του μήνα στον οποίο καταβάλλονται τα εφάπαξ ποσά επί 12 (ή επί 12 συν δώρα), θα προστίθενται και τα ποσά αυτά.

Ο ανωτέρω υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος εφαρμόζεται και για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης.

6. Περαιτέρω, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες οδηγίες:

i. Το ποσό που παρακρατείται σύμφωνα με τα ανωτέρω έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 δεν μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.
ii. Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 έχουν εφαρμογή και στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, οι ξεναγοί που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985 καθώς και οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία.
iii. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης του εργαζόμενου σε διαφορετικούς εργοδότες, ο κάθε εργοδότης θα διενεργεί παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 σύμφωνα με τα ανωτέρω και με βάση τις αποδοχές που πράγματι καταβάλλει στον εργαζόμενο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αποδοχές που καταβάλλονται στον ίδιο εργαζόμενο και από άλλους εργοδότες.
iv. Στις καθαρές αποδοχές του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.3 του άρθρου 56 του Συντάγματος διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 κατά την καταβολή με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
v. Δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Στα εισοδήματα της παρ.1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ (αποζημιώσεις απολυομένων).
– Στους μισθούς, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
– Στα εισοδήματα της περ.γ΄ της παρ.4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας  και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κλπ.).
– Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος.
– Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του ΚΦΕ.
– Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας.
– Στο επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ΄ (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της επιχείρησης) και της περ.στ΄ (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της επιχείρησης) της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ καθόσον στις περιπτώσεις αυτές δεν λαμβάνει χώρα καταβολή εισοδήματος.
– Στις αμοιβές του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές και για τις οποίες ορίζεται παρακράτηση ΦΜΥ με συντελεστή 20%).
– Στα εισοδήματα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή από ελευθέριο επάγγελμα για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 1 του νέου νόμου.

7. Με την ΠΟΛ.1246/7.12.2011 είχε διευκρινιστεί, ότι στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που θα χορηγηθούν στους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν ως μισθωτοί και θα αφορούν τα εισοδήματα της διαχειριστικής χρήσης του 2012, θα αναγραφούν σε ξεχωριστή στήλη, πέραν του παρακρατηθέντος και αναλογούντος ΦΜΥ, και τα ποσά που παρακρατήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Βάσει των βεβαιώσεων αυτών, τα παρακρατηθέντα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 θα δηλωθούν επίσης στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι στο οικονομικό έτος 2013 (διαχειριστική χρήση έτους 2012), προκειμένου να συμψηφιστούν με τα συνολικά οφειλόμενα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου και νόμου που προκύπτει από τα ετήσια συνολικά καθαρά ατομικά τους εισοδήματα του ίδιου έτους.
Κατ’ ανάλογη εφαρμογή με τα ανωτέρω, στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που θα χορηγηθούν στους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν ως μισθωτοί και θα αφορούν τα εισοδήματα της διαχειριστικής χρήσης του 2013, θα αναγραφούν και τα ποσά που παρακρατήθηκαν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011, ώστε να δηλωθούν από τους φορολογούμενους στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2014 (χρήση 2013) και να συμψηφισθούν με τα συνολικά οφειλόμενα ποσά της εν λόγω ειδικής εισφοράς που προκύπτει από τα ετήσια συνολικά καθαρά ατομικά τους εισοδήματα του ίδιου έτους.

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
α) Έστω ότι μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2013).
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 ευρώ
Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 4.356-2.100=2.256 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.256*1,5%=33,84 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:2.256-33,84=2.222,16/12=185,18 ευρώ
Μηνιαία παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800  (1%)
Συνεπώς, 1.650*1%=16,50 ευρώ
β) Έστω ότι μισθωτός του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2013), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 1.650 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 825 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 825 ευρώ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 ευρώ
Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 5.082-1.900=3.182 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.182*1,5%=47,73 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:3.182-47,73=3.134,27/14=223,88 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:3.134,27/14=223,88 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα:3.134,27/28=111,94 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:3.134,27/28=111,94 ευρώ
Ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100  (2%)
Συνεπώς:
Παρακράτηση κατά την καταβολή του μηνιαίου μισθού,1.650*2%=33ευρώ
Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων,1.650*2%=33ευρώ
Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα,825*2%=16,50ευρώ
Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόματος αδείας,825*2%=16,50ευρώ

γ) Έστω ότι ο μισθωτός της προηγούμενης περίπτωσης (β) λαμβάνει κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2013 ένα έκτακτο εφάπαξ ποσό 3.000 ευρώ το οποίο συνεντέλλεται με τις τακτικές αποδοχές.
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100+3.000=26.100ευρώ
Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 5.852-1.600=4.252 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 4.252*1,5%=63,78 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης ΦΜΥ του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ ποσού: 4.252-63,78=4.188,22-(223,88*14)=1.053,90 ευρώ
Ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου και νόμου του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ ποσού
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα:14*1.650=23.100+3.000=26.100  (2%)
Συνεπώς, 3.000*2%=60 ευρώ
Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011, τα ποσά που προκύπτουν θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο  δεκαδικό ψηφίο π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θα παρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ ή αν προκύψει ποσό 14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22 ευρώ. Δηλαδή, ισχύει ο κανόνας στρογγυλοποίησης του κανονισμού 1103/97 της Ε.Ε.

Ποιες αποδείξεις αναγνωρίζει η εφορία

Τρόφιμα, ροφήματα, αλκοολούχα και μη ποτά.

Καπνός

Είδη ένδυσης και υπόδησης

Στεγνό καθάρισμα και επιδιόρθωση ενδυμάτων

Είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Έπιπλα και φωτιστικά

Καλύμματα δαπέδου

Λευκά είδη

Οικιακές συσκευές

Επισκευές οικιακών συσκευών

Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης

Εργαλεία και εξοπλισμός για το σπίτι και τον κήπο

Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού

Οικιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες οικιακής μέριμνας

Είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας

Ανταλλακτικά αυτοκινήτου

Καύσιμα-Λιπαντικά

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου-μοτοσυκλέτας

Μεταφορές πραγμάτων

Ραδιο CD-Τηλεοράσεις-DVD

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές-βιντεοκάμερες

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Μέσα εγγραφής ήχου και εικόνας

Επισκευές οπρικοακουστικών συσκευών

Μουσικά όργανα

Άνθη-Κατοικίδια ζώα

Παιχνίδια

Είδη αθλήσεως και εξοχής

Τροφές και υπηρεσίες για ζώα

Αθλητικές δραστηριότητες και ελεύθερου χρόνου

Πολιτιστικές δραστηριότητες

Βιβλία

Εφημερίδες-περιοδικά

Γραφική ύλη-σχολικά είδη

Πακέτο διακοπών

Δίδακτρα φροντιστηρίων, ξένων γλωσσών, χορού, μουσικής κ.α.

Εστιατόρια- ταβέρνες -ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία-μπαρ-νυχτερινά κέντρα

Έξοδα ξενοδοχείων

Κουρεία-Κομμωτήρια

Είδη ατομικής φροντίδας

Προσωπικά είδη

Κοσμήματα-ρολόγια

Είδη ταξιδίου, είδη καπνιστού

Οικονομικές και νομικές υπηρεσίες

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης

Posted on Μαΐου 9, 2012. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

 

Αθήνα, 25/4/2012

«Ενημέρωση για την Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών με πιστοποίηση από το ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους  που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή από 9/4 έως 25/5/2012, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα “Αίτηση συμμετοχής”. Εφίσταται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.
Οι άνεργοι που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και θα συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό Πληροφορικής και Γνώσης Χειρισμού Η/Υ από επίσημα αναγνωρισμένους φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Επιπλέον, αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης  και κατόπιν συμμετοχής τους στη διαδικασία   πιστοποίησης των δεξιοτήτων, δικαιούνται να λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.

Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο  ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

 Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων είναι:

Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (windows),  Επεξεργασία κειμένου (Word),Λογιστικά Φύλλα (Excel), Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Χρήση Internet),Παρουσιάσεις (PowerPoint), Βάσεις Δεδομένων (Access), Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασία, Προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας

Θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι με τα νέα προγράμματα της «Επιταγής Κατάρτισης», ξεκινάει μια νέα εποχή, εντελώς διαφορετική από το συνήθη τρόπο λειτουργίας των Κ.Ε.Κ. Για πρώτη φορά στο χώρο των Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής, παρέχεται η δυνατότητα στους ανέργους να επιλέξουν οι ίδιοι τον Φορέα Κατάρτισης και η επιλογή των ανέργων δεν θα γίνεται από τα ΚΕΚ όπως στο παρελθόν.

Έτσι διαπιστώνουμε ότι σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον των ΚΕΚ όπως διαμορφώνεται, είναι  πολύ σημαντική  η προβολή του ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  αρχικά από εμάς τους ίδιους που δουλεύουμε στα συνδικάτα προκειμένου να  υποστηρίξουμε τις δομές μας, να γνωστοποιήσουμε τη δραστηριότητά μας και να μπορέσουμε να προσφέρουμε όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια την πολύχρονη εμπειρία και ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας στους ανέργους και εργαζόμενους της χώρας.

Όσοι-ες λοιπόν γνωρίζετε ανέργους που θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν στα συγκεκριμένα προγράμματα αφού συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση στον ΟΑΕΔ μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα μας http://www.inegsee.gr ή  ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους στα αρμόδια πρόσωπα:

Αθήνα: Εμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα, Μάντεση Δήμητρα (2103327733), e-mail: dmantesi@inegsee.gr

Ελευσίνα:Χαριλάου 28,  Γιαννίκου Μαρία (2103327771),
e-mail: mariag@inegsee.gr

Πάτρα: Κολοκοτρώνη 20, Πουλαστίδης Φίλιππος,  τηλ. επικοινωνίας : 2610 -226347, email: inedytel@otenet.gr

Λαμία: Ροζάκη Αγγέλη 59, Βογιατζής Σπύρος, τηλ. επικοινωνίας: 22310-51777, email: inester@otenet.gr

Θεσσαλονίκη: Αισώπου 24 & Προμηθέως,: Σιώμου Χριστίνα  τηλ. επικοινωνίας 2310-385823,  email: ine-thessaloniki@otenet.gr

Σύρος: Ανδρέα Κάργα 62,  Κονιτοπούλου Λία, τηλ. επικοινωνίας  22810-81692, email :inekikl@otenet.gr

Ρόδος: Γεωργίου Μαύρου 7, Ζέφυρος, Μαζαράκη Ρέα, τηλ. επικοινωνίας    22410-70406, email:inedode@otenet.gr
Λάρισα: Τζαβέλλα 4, Χρήστου Φανή, τηλ επικοινωνίας: 2410-537489, email: inethes@otenet.gr

Κοζάνη: Καμβουνίων 24, Τύπου Καλλιόπη       τηλ επικοινωνίας :     24610-49786,  email: inewmak@otenet.gr

Τρίπολη: Σπάρτης 8 & Ευριπίδου, Παπαδολιάς Θανάσης, τηλ. επικοινωνίας:  2710-243345, email: inepel@otenet.gr

Hράκλειο: Εμμ. Καστρινάκη 23, Μελαμπιανάκης Μανώλης, τηλ επικοινωνίας: 2810-343616, email:inekriti@otenet.gr

Βέροια: Σωτήρη Πέτρουλα 5, Μπαρμπαρούση Στέλλα, τηλ. επικοινωνίας:    23310-24424, email: inekmak@otenet.gr

Ξάνθη: Τέρμα 28 ης Οκτωβρίου 18, Χαραλαμπίδης Μπάμπης, τηλ. επικοινωνίας: 25410-64448, email: ineamthr@otenet.gr

Πρέβεζα: Μακρυολούτσα,  Πολυμέρης Πούλιος, τηλ. επικοινωνίας:   26820-26969, email: ineepir@otenet

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Γ. ΚΟΥΖΗ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1990-2012)

Posted on Μαρτίου 18, 2012. Filed under: 8) ΚΕΙΜΕΝΑ - ΑΡΘΡΑ, 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΖΗ* 

Α) Νομοθεσία πριν από την κρίση και το μνημόνιο

 α) Ν.1892/1990

-Εισαγωγή  ειδικού θεσμικού πλαισίου για την μερική απασχόληση(αρ. 38,39)

-Καθιέρωση της ελαστικής διευθέτησης του συνολικού εργάσιμου χρόνου 6μηνης διάρκειας με συλλογική συμφωνία(αρ.40)

-Καθιέρωση της τέταρτης βάρδιας το σαββατοκύριακο με 12ωρη ημερήσια απασχόληση(αρ.41)

-Καθιέρωση της σύνδεσης αμοιβής με την παραγωγικότητα(αρ.44)

β) Ν.2639/1998

-Συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου της μερικής απασχόλησης και επέκταση του τρόπου υπολογισμού της από την εβδομαδιαία σε 15ήμερη και μηνιαία βάση(αρ.2)

Εισαγωγή της μερικής απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(αρ.2 παρ.15)

-Επαναρρύθμιση του καθεστώτος της εκ περιτροπής εργασίας με όρους μονομερούς επιβολής από τον εργοδότη (αρ.2 παρ.2)

-Επέκταση της ελαστικής διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου σε ετήσια βάση(αρ.3)

Διάβρωση του περιεχομένου των κλαδικών συμβάσεων με Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και με ατομικές συμβάσεις σε περιοχές υψηλής ανεργίας(αρ.4)

-Ρύθμιση των όρων παροχής ανεξάρτητης εργασίας και αναγνώριση εξαρτημένης εργασίας σε περίπτωση σύμβασης έργου κατά αποκλειστική ή κύρια εργασία στον ίδιο εργοδότη(αρ.1)

-Καθιέρωση των ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας(αρ.5)

γ) Ν.2874/2000

-Επαναρρύθμιση της ελαστικής διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου με κίνητρα μειωμένου ωραρίου προς τους εργαζόμενους για ετήσια διευθέτηση(αρ.5)

-Αύξηση του κόστους της υπέρβασης του ωραρίου όταν δεν γίνεται χρήση της ελαστικής διευθέτησης(αρ.1)

-Εισαγωγή κινήτρων για μερική απασχόληση κάτω των 20 ωρών εβδομαδιαίως με προσαύξηση 7,5%στο ωρομίσθιο(αρ.7)

-Ουσιαστική αύξηση του ορίου για τις ομαδικές απολύσεις για τις επιχειρήσεις των 50-199 εργαζομένων(αρ.9)

δ) Ν.2956/2001

-Καθιέρωση ειδικού θεσμικού πλασίου για τα γραφεία ενοικίασης εργαζομένων(αρ .20-22)

ε) Ν.3174/2003

-Εισαγωγή της μερικής απασχόλησης μέχρι 20 ώρες εβδομαδιαίως για υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα στο Δημόσιο (αρ.1-7)

στ) Π.Δ 81/2003

– Ρύθμιση του περιεχομένου των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ως προς την ανώτατη διάρκεια και τις διαδοχικές ανανεώσεις

ζ) Π.Δ. 164/2004

-Ρύθμιση του περιεχομένου των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα

η) Π.Δ. 180/2004

-Ρύθμιση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα

θ) Ν.3250/2004

-Εισαγωγή της μερικής απασχόλησης μέχρι 20 ώρες εβδομαδιαίως στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ για παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα

ι) Ν.3385/2005

-Μείωση του κόστους της προσαύξησης για υπέρβαση του εβδομαδιαίου ωραρίου από τις 40-48 ώρες από 505 σε 25%(αρ.1,παρ.1)

-Μείωση του κόστους της προσαύξησης για τις υπηρεσίες χωρίς άδεια από 150% σε 100%.(αρ.1,παρ.5)

-Εισαγωγή της 4μηνης ελαστικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας με παράλληλη καθιέρωση επιτροπής διευθέτησης για την επίλυση των διαφορών(αρ.2, παρ.1)

-Κατάργηση του κινήτρου μείωσης του εργάσιμου χρόνου σε περίπτωση ετήσιας ελαστικής διευθέτησης(αρ.2,παρ.2)

ια) Ν.3429/2005

-Καθιέρωση δυνατότητας με δυσμενέστερους όρους αμοιβής και απόλυσης για τους νεοπροσλαμβανόμενους σε σχέση με το υφιστάμενο προσωπικό στις δημόσιες επιχειρήσεις(αρ.13)

-Καθιέρωση δυνατότητας κατάργησης του γενικού κανονισμού προσωπικού ακόμη και με νόμο σε περίπτωση αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων στις δημόσιες επιχειρήσεις(αρ.14)

ιβ) Σειρά νομοθετημάτων για την χρήση εργολαβιών στον δημόσιο τομέα

ιγ) Σειρά νομοθετημάτων για την χρήση stages στον δημόσιο τομέα με όρους καταστρατήγησης του θεσμού της μαθητείας και υποκατάστασης της κανονικής εργασίας

Β) Νομοθεσία κατά την περίοδο της κρίσης πριν από το πρώτο μνημόνιο

α) Ν.3846/2010

-Θέσπιση τεκμηρίου μισθωτής εργασίας για συμβάσεις έργου που παρατείνονται πέραν των 9 μηνών και υπό τον όρο της αποκλειστικής ή κύριας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη(αρ. 1)

-Επαναρρύθμιση του καθεστώτος της ενοικίασης των εργαζομένων μέσω εταιριών προσωρινής απασχόλησης ορίζοντας ως ανώτατο χρόνο δανεισμού(συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων) και εξαιρετικά σε 18 μήνες(αρ.3)

-Επαναρρύθμιση του καθεστώτος της διαθεσιμότητας με δυνατότητα επιβολής της για οικονομικούς λόγους μέχρι 3 μήνες ανά ημερολογιακό έτος χωρίς τη δυνατότητα για άμεσα συνεχόμενη εφαρμογή του μέτρου (αρ.4)

-Καθιέρωση ανώτατης διάρκειας της μονομερούς επιβολής της εκ περιτροπής εργασίας στους 6 μήνες ανά ημερολογιακό έτος(αρ.2,παρ.3 )

-Επέκταση της εφαρμογής της μερικής απασχόλησης στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ.2,παρ.18)

– Καθιέρωση προσαύξησης 10% στο ωρομίσθιο για την υπερωριακή απασχόληση των εργαζόμενων με μειωμένο ωράριο(αρ.2,παρ.11)

-Καθιέρωση προσαύξησης στο ημερομίσθιο κατά 30% σε περίπτωση υπέρβασης του πενθήμερου με εξαίρεση εφαρμογής της στον επισιτισμό και στον τουρισμό(αρ .8)

-Εισαγωγή ειδικού θεσμικού πλαισίου για την τηλεργασία(αρ. 5)

-Επαναρρύθμιση του καθεστώτος ελαστικής διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου με την κατάργηση της επιτροπής διευθέτησης των σχετικών συλλογικών διαφορών και την δυνατότητα προσφυγής στον ΟΜΕΔ(αρ. 7)

β) Ν.3833/2010

Πάγωμα μισθών στο σύνολο του δημόσιου τομέα για το 2010(αρ.3)

Απαγόρευση και κατάργηση των ΣΣΕ και ατομικών συμβάσεων στον δημόσιο τομέα που ανατρέπουν την εισοδηματική πολιτική(αρ.3,παρ.1)

-Κατίσχυση των διατάξεων για τη μείωση των αποδοχών στο δημόσιο τομέα έναντι των ισχυουσών ΣΣΕ((αρ.1,παρ.5)

Μείωση κατά 30% του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ.1,παρ.2)

Μείωση κατά 12% του συνόλου των επιδομάτων στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ.1,παρ.2)

Μείωση των αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 7%(αρ.1,παρ.7)

Μείωση κατά 30% του ανώτατου ορίου των υπερωριών στον δημόσιο τομέα(αρ. 6)

Αναστολή των προσλήψεων και των διορισμών στο δημόσιο για το 2010 με εξαίρεση την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια(αρ.10)

Καθιέρωση της αρχής 1:5 για τις προσλήψεις και αποχωρήσεις στο Δημόσιο με εξαίρεση την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια(αρ.11,παρ.1,2)

Μείωση κατά 30% των προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου και έργου στο Δημόσιο για το 2010(αρ.11,παρ.6)

γ) Ν.3844/2010

– Θέσπιση γενικού πλαισίου για την απελευθέρωση των υπηρεσιών και των κλειστών επαγγελμάτων

Γ) Νομοθεσία στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου

α) Ν.3845/2010

-Επέκταση των μηδενικών αυξήσεων στο σύνολο του δημόσιου τομέα και για το 2011(αρ. 3)

-Περαιτέρω μείωση των αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 3%(αρ 3, παρ.4)

Καθορισμός του 13ου και του 14ου μισθού σε 500 ευρώ αντίστοιχα για το σύνολο των εργαζόμενων του δημόσιου τομέα που αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές κάτω από τα 3.000 ευρώ(αρ. 3, παρ.6)

-Περαιτέρω μείωση των επιδομάτων κατά 8% στο σύνολο του δημόσιου τομέα (αρ. 3, παρ.1)

-Απασχόληση στο Δημόσιο ηλικιωμένων ανέργων (55-64 ετών)μέσω γραφείων ενοικίασης προσωπικού που επιχορηγούνται από το κράτος(αρ. 2, παρ.5)

-Καθιέρωση της επιταγής επανένταξης των ανέργων με το ποσό της επιδότησης για την απασχόλησή τους από επιδοτούμενες επιχειρήσεις(αρ. 3, παρ. 3)

-Άρση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης υπέρ των μισθωτών σε περίπτωση συρροής στις ΣΣΕ με δυνατότητα αρνητικής απόκλισης των ειδικότερων ΣΣΕ έναντι των γενικών ακόμη και έναντι της ΕΓΣΣΕ (αρ. 2, παρ.7)

-Καθιέρωση της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, διάρκειας 1 έτους σε νέους ανέργους μέχρι 24 ετών με αμοιβή του 80% του γενικού κατώτατου μισθού και με απαλλαγή των εργοδοτών από τις ασφαλιστικές εισφορές (αρ .2, παρ.6).

β) Ν.3847/2010

-Επανακαθορισμός του 13ου και του 14ου μισθού σε 400 ευρώ αντίστοιχα για το σύνολο των εργαζόμενων του δημόσιου τομέα με μηνιαίες αποδοχές κάτω από τα 2500 ευρώ(αρ. 1, παρ.1)

γ) Ν.3863/2010

-Καθιέρωση της ειδικής σύμβασης μαθητείας για νέους ηλικίας 15-18 ετών με αμοιβή το 70% του γενικού κατώτατου μισθού(αρ.74, παρ. 9)

-Καθιέρωση της δυνατότητας πρόσληψης νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας ηλικίας 18-24 ετών με αμοιβή το 84% του γενικού κατώτατου μισθού και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ(αρ. 74, παρ. 8)

-Μείωση κατά 20% του κόστους της υπερεργασίας και κάθε μορφής υπερωριακής απασχόλησης(αρ. 74, παρ. 10)

Διευκόλυνση των ατομικών απολύσεων με τη μείωση μέχρι και κατά 3/4του χρόνου προειδοποίησης(από 24 σε 6 μήνες) που συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος απόλυσης(αρ. 74, παρ. 2).

-Διευκόλυνση των ατομικών απολύσεων με τον περιορισμό του ποσού προκαταβολής της αποζημίωσης από 6 σε 2 μισθούς, με την επέκταση των δόσεων από 3 τριμηνιαίες κατά ανώτατο όριο σε διμηνιαίες και με την μείωση των ποσών των δόσεων από αντιστοιχία 3 μισθών σε 2(αρ.74, παρ. 2).

Αύξηση του ορίου για την ένταξη στο καθεστώς των ομαδικών απολύσεων από 4 σε 6 μηνιαίως για τις επιχειρήσεις από 20-150 εργαζόμενους, και από 2% στο 5% για τις επιχειρήσεις άνω των 150 εργαζόμενων (το όριο του 2% ίσχυε για τις επιχειρήσεις άνω των 200 εργαζόμενων (αρ.74, παρ.1)

-Εισαγωγή ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου για το καθεστώς της εργολαβίας και της υπεργολαβίας (αρ. 68)

– Eισαγωγή πλαισίου μεταρρύθμισης του ΟΜΕΔ(αρ.73)

δ) Ν.3871/2010

Κατάργηση του περιεχομένου των διαιτητικών αποφάσεων που για την περίοδο 2010-12 προβλέπουν μισθολογικές αυξήσεις πέραν των οριζόμενων από την ΕΓΣΣΕ της αντίστοιχης περιόδου(αρ. 51)

ε) Ν.3899/2010

-Επέκταση της διάρκειας της σύμβασης δοκιμής που η λήξη της δεν συνεπάγεται καταβολή αποζημίωσης από τους 2 στους 12 μήνες και διευκόλυνση των απολύσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταγγέλλονται στους 12 μήνες(αρ.17, παρ.5α)

Επέκταση της συνολικής ανώτατης διάρκειας δανεισμού εργαζομένων από τους 18 στους 36 μήνες (αρ. 17, παρ.4)

Επέκταση της ανώτατης διάρκειας της επιβαλλόμενης εκ περιτροπής εργασίας από 6 σε 9 μήνες ανά ημερολογιακό έτος(αρ. 17, παρ.3)

Κατάργηση της προσαύξησης στο ωρομίσθιο της μερικής απασχόλησης σε περίπτωση υπερωρίας και απασχόλησης με εβδομαδιαία εργασία κάτω των 20 ωρών(αρ. 17, παρ.1, 2)

-Εισαγωγή των ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ με περιεχόμενο διάβρωσης του κατώτατου κλαδικού μισθού (αρ.13)

Καθιέρωση της( μη δεσμευτικής) γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας για την αναγκαιότητα υπογραφής ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ(αρ.13)

-Αναγνώριση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία σε κάθε επίπεδο συλλογικής διαφοράς(αρ.14)

-Επέκταση της αναστολής για 10 ημέρες του απεργιακού δικαιώματος και στην περίπτωση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία από την εργοδοτική πλευρά(αρ.14)

-Η διαιτησία είναι πλέον αρμόδια μόνο για τους βασικούς μισθούς, αντί για το σύνολο, της συλλογικής διαφοράς (αρ.14)

– Επισήμανση της ιδιαίτερης έμφασης των αποφάσεων στο πλαίσιο του ΟΜΕΔ στην οικονομική κατάσταση, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα του κρινόμενου πεδίου της συλλογικής διαφοράς(αρ.14)

-Καθιέρωση της ομοφωνίας ανάμεσα σε εργοδότες και συνδικάτα που συνθέτουν το ΔΣ του ΟΜΕΔ για την επιλογή των μεσολαβητών και των διαιτητών(αρ. 14)

-Προσαρμογή του δικαστικού ελέγχου των διαιτητικών αποφάσεων στο νέο πλαίσιο της τυπικής τους νομιμότητας(αρ.14)

Επιβολή μηδενικών αυξήσεων στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ. 3, παρ. 1)

Μείωση κατά 10% των αποδοχών στις ΔΕΚΟ για όσους αμείβονται με αποδοχές άνω των 1.800 ευρώ μηνιαίως(αρ. 2, παρ, 18)

Επιβολή μετατάξεων στις ΔΕΚΟ χωρίς την υποχρέωση διατήρηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης θέσης απασχόλησης(αρ. 2, παρ.22)

-Κατίσχυση των μέτρων απορρύθμισης στον δημόσιο τομέα έναντι αντίθετου περιεχομένου ΣΣΕ και ΔΑ (αρ. 2, παρ.21)

-Κατάργηση όλων των εξαιρέσεων του κανόνα 1:5 για τη σχέση προσλήψεων και αποχωρήσεων στον δημόσιο τομέα(αρ. 3, παρ.1)

Περιορισμός κατά 15%στις προσλήψεις στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου και έργου σε σχέση με το 2010(αρ. 3, παρ.4)

Μείωση κατά 10% των αποδοχών των εργαζομένων στον όμιλο της ΑΤΕ όσων υπερβαίνουν τα 1800 ευρώ μηνιαίως(αρ. 11)

στ) Ν.3920/2011

Κατάργηση των ισχυουσών ΣΣΕ και των κανονισμών προσωπικού στους φορείς των αστικών συγκοινωνιών(αρ.12, παρ.1)

-Έναρξη διαδικασίας συλλογικών διαπραγματεύσεων στις αστικές συγκοινωνίες για νέο περιεχόμενο ΣΣΕ και κανονισμών προσωπικού(αρ. 12, παρ. 2,3)

Απαγόρευση προσφυγής της εργατικής πλευράς στον ΟΜΕΔ σε περίπτωση αδιεξόδου των συλλογικών διαπραγματεύσεων για νέα ΣΣΕ και κανονισμούς προσωπικού στις αστικές συγκοινωνίες (αρ. 12, παρ. 6)

-Επιβολή με νόμο του περιεχομένου των εργασιακών σχέσεων σε περίπτωση αδιεξόδου των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις αστικές συγκοινωνίες(αρ. 12, παρ.4)

-Επανεφαρμογή του νόμου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με βάση το νέο εργασιακό καθεστώς που έχει συμφωνηθεί ή με νόμο επιβληθεί στις αστικές συγκοινωνίες(αρ. 12, παρ.7)

-Κατίσχυση των ρυθμίσεων για τις μετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού στις αστικές συγκοινωνίες έναντι κάθε αντίθετου νόμου ή ΣΣΕ(αρ.12)

ζ) Ν.3979/2011

Αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου στον δημόσιο τομέα από 37,5 σε 40 ώρες(αρ.41)

η) Ν.3986/2011

-Αρση του σπουδαίου λόγου σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας στις μακροχρόνιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου(πχ. τράπεζες)(αρ. 40)

-Επέκταση της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μετά από 3 διαδοχικές ανανεώσεις από τους 24 στους 36 μήνες(αρ.41, παρ.3)

Καθιέρωση της χωρίς όρια δυνατότητας ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε περίπτωση αντικειμενικού λόγου όπως αυτός προκύπτει από μια ευρύτατη ενδεικτική απαρίθμηση(αρ. 41, παρ.1,2)

-Εισαγωγή της δυνατότητας πρόσληψης νέων ηλικίας 18-25 ετών για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με αμοιβή το 80% του γενικού κατώτατου μισθού για διάστημα μέχρι 2 ετών (αρ. 43)

Επέκταση του χρόνου υπέρβασης του ημερήσιου ωραρίου από 4 σε 6 μήνες σε περίπτωση ετήσιας ελαστικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας(αρ. 42)

Παροχή της δυνατότητας συμφωνιών για ελαστική διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στις επιχειρήσεις , όταν απουσιάζουν τα συνδικάτα και τα συμβούλια εργαζομένων, και με ενώσεις προσώπων στις οποίες συμμετέχει το 20% των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και το 15% αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις κάτω των 20 εργαζόμενων(αρ. 42, παρ. 6)

-Εισαγωγή της εθελοντικής μετατροπής της πλήρους απασχόλησης σε μερική στον δημόσιο τομέα με μείωση έως και 50% του ωραρίου για διάστημα 5 ετών((αρ. 37, παρ. 5)

Εισαγωγή του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας στον δημόσιο τομέα με καταβολή του 60% του βασικού μισθού για το πλεονάζον προσωπικό(αρ. 37, παρ. 7)

-Καθιέρωση της δυνατότητας αποχώρησης με εθελούσια έξοδο των υπαγόμενων στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο(αρ. 37, παρ. 7)

-Επέκταση της σχέσης 1:5 προσλήψεων και αποχωρήσεων στο Δημόσιο μέχρι το 2015(αρ. 37. παρ.3)

Καθιέρωση της σχέσης 1:10 μεταξύ προσλήψεων και αποχωρήσεων στο Δημόσιο για το 2011(αρ. 37, παρ. 3)

Περιορισμός των προσλήψεων με σύμβαση ορισμένου και έργου στο Δημόσιο κατά 50% για το 2011 και κατά 10% για την περίοδο 2012-15(αρ. 37, παρ. 3)

-Μείωση της επιδότησης των ανέργων σε 450 ημερήσια επιδόματα ανά 4ετία από το 2011 και σε 400 από το 2012-15

θ) Ν.4024/2011

-Εισαγωγή της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας με το 60% του βασικού μισθού σε περίπτωση κατάργηση των οργανικών θέσεων στο Δημόσιο για και αυτοδίκαιη απόλυση για όσους συμπληρώνουν τα 55 έτη και 35 χρόνια προϋπηρεσίας στο τέλος του 2013(αρ. 33)

-Ειδική ρύθμιση της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο με σχέση ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 1-2 χρόνων πριν από την οριστική αποχώρηση και με την καταβολή του 60% του βασικού μισθού που συμπεριλαμβάνει και την αποζημίωση απόλυσης(αρ. 34)

Εισαγωγή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο με όρους συνολικής υποβάθμισης(αρ. 12-32)

Κατίσχυση των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ σε περίπτωση συρροής και ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους με την τυπική κατάργηση αλλά την ουσιαστική διατήρηση του περιεχομένου αρνητικής απόκλισης των ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ(αρ. 37, παρ. 5)

-Αναγνώριση της δυνατότητας υπογραφής επιχειρησιακών ΣΣΕ σε περίπτωση απουσίας σωματείου και από ένωση προσώπων που εκπροσωπεί τα 3/5 του προσωπικού της επιχείρησης(αρ. 37, παρ.1)

-Αναστολή της επέκτασης εφαρμογής των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ μέχρι το τέλος του 2013(αρ. 37, παρ.6)

Δ) Νομοθεσία στο πλαίσιο του δευτέρου μνημονίου

α) Ν.4046/2012(Εφαρμογή του αρθρ. 1, παρ.6)

Μείωση του γενικού κατώτατου μισθού κατά 22% με νόμο και κατάργηση της ΕΓΣΣΕ 2010-12(αρ .1, παρ.1)

Μείωση του γενικού κατώτατου μισθού κατά 32% με νόμο για τους νέους μέχρι 25 ετών και για τους μαθητευόμενους(αρ.1,παρ.2)

Άμεση προσαρμογή στα νέα γενικά κατώτατα όρια των μισθών χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου(αρ. 1,παρ.3)

-Μείωση του χρόνου μετενέργειας της ΣΣΕ, μετά από τη λήξη της, από 6 σε 3 μήνες, με διατήρηση πλέον μόνο του βασικού μισθού και των επιδομάτων ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας και με δυνατότητα διαπραγμάτευσής τους με ατομικές συμβάσεις και κατάργηση όλων των υπολοίπων ρυθμίσεων της προηγούμενης ΣΣΕ χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου(αρ. 2, παρ. 4)

Κατάργηση του δικαιώματος για μονομερή προσφυγή στη διαιτησία μετά από την άρνηση της πρότασης του μεσολαβητή και καθιέρωση της από κοινού προσφυγής σε αυτήν (αρ. 3, παρ.1)

Περιορισμός της διαιτητικής απόφασης στον καθορισμό του βασικού μισθού και ημερομισθίου με βάση τις οικονομικές συνθήκες, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάγκη μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά την περίοδο του δεύτερου μνημονίου(αρ. 3, παρ. 2,3)

-Κατάργηση των ρητρών που διατηρούν τους κανονιστικούς όρους προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ(επιδόματα, παροχές) σε περίπτωση προσφυγής στη διαιτησία(αρ. 3, παρ.2)

Πάγωμα των αυξήσεων σε μισθούς και ωριμάνσεις μέχρι τη μείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα κάτω από το 10%, από το 21% που βρίσκεται κατά την περίοδο της σχετικής ρύθμισης και με τάσεις συνεχούς ανόδου(αρ. 4)

– Καθιέρωση της 3ετίας ως ανώτατης διάρκειας των ΣΣΕ(αρ. 2, παρ.1)

-Λύση των συμβάσεων με βάση το όριο ηλικίας ή συνταξιοδότησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με βάση τα ισχύοντα ως προς τη λύση των συμβάσεων αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα(αρ. 5, παρ.1)

Κατάργηση των νόμων, των κανονιστικών αποφάσεων, των ΣΣΕ, των κανονισμών εργασίας, των οργανισμών προσωπικού και των αποφάσεων διοίκησης που καθιερώνουν όρους ή ρήτρες μονιμότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(αρ. 5, παρ.2)

* Καθηγητής εργασιακών σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΓΣΕΕ: Εγκύκλιος 2 – Κατάταση εφαρμογής των ΣΣΕ (13-03-12)

Posted on Μαρτίου 18, 2012. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

Επείγουσα Εγκύκλιος για την ενημέρωση των οραγανώσεών μας σχετικά με τις νέες αντεργατικές διατάξεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

ΓΣΕΕ Εγκύκλιος 2 Κατάταση εφαρμογής των ΣΣΕ (13-03-12)

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΓΣΕΕ: Ενημερωτική Εγκυκλιος Ενόψει Δικαστικών Διεκδικήσεων (21-2-2012)

Posted on Μαρτίου 18, 2012. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

Ενημερωτική Εγκύκλιος. Αντίθεση των δεσμέυσεων του με ημερομηνία 14-2-2012 «Μνημονίου Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών πολιτικών» και του «Μνημονίου Συνενόησης στις Συγκεκριμένες Προυποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής» στο Σύνταγμα και σε Διεθνείς και Ευρωπαικές Συμβάσεις και Συνθήκες. Νομική θεμελίωση ενόψει δικαστικών διεκδικήσεων των εργαζομένων και των σωματείων τους.

ΓΣΕΕ Ενημερωτική Εγκυκλιος Ενόψει Δικαστικών Διεκδικήσεων (21-2-2012)

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΦΑΓΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Posted on Φεβρουαρίου 28, 2012. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΦΑΓΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 εδω η πράξη νομοθετικού περιεχομένου

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Πρόταση εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων μισθωτών που υπέστησαν μείωση αποδοχών

Posted on Φεβρουαρίου 27, 2012. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

 Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2012

Η Αυτόνομη Παρέμβαση, στις κρίσιμες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με κίνδυνο την ασφαλή διαβίωση των εργαζομένων όλης της χώρας από τον Οκτώβρη του 2008, χρονικό σημείο έναρξης της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, και ακολούθως από τις καταστροφικές πολιτικές των μνημονίων από τις κυβερνήσεις Γ. Παπανδρέου και εσχάτως Λ. Παπαδήμου, αισθάνεται την υποχρέωση να καταθέσει δημόσια πρόταση ανακούφισης των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην προστασία, των επισφαλών εργαζομένων και των ανέργων, που είναι υπόχρεοι αποπληρωμής δανείων και οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν.

 

Η πρότασή μας στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν τόσο από τις ασκούμενες πολιτικές όσο και από την υπερδεκαετή πολιτική των τραπεζών που, ανεξάρτητα από τη σημερινή συγκυρία, προέβησαν σε μια ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση, κυρίως στην καταναλωτική πίστη, με αποτέλεσμα την εξοντωτική υπερχρέωση των νοικοκυριών.

 

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στα τέλη του 2008, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η επίσημη ανεργία ανερχόταν στο 7,9%. Με βάση τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία από την ίδια πηγή, το Γ΄ Τρίμηνο του 2011 το ποσοστό ανεργίας εκτοξεύτηκε στο 17,7% και ο αριθμός των ανέργων στις 880 χιλιάδες άτομα αυξημένος κατά 41,2% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (βλ. Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ, 15 Δεκεμβρίου 2011). Εδώ πρέπει να σημειωθεί, πως μετά από παρεμβάσεις των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, ως εργαζόμενοι λογίζονται ακόμη και αυτοί που εργάσθηκαν ακόμα και 1 ώρα την τελευταία εβδομάδα! Επίσης, γνωστό είναι, πως στον παραπάνω υπολογισμό δεν συγκαταλέγονται όσοι δεν προσέρχονται για καταγραφή στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Έτσι η πραγματική ανεργία με βάση και τις εκτιμήσεις τις ΓΣΕΕ υπερέχει κατά 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες τα επίσημα ποσοστά, δηλαδή υπολογίζεται σε 23% περίπου ή ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες άνεργα άτομα.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για τους πρώτους 9 μήνες του τρέχοντος έτους μία στις τρεις προσλήψεις έγινε με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης και κατά συνέπεια με ανάλογες μισθολογικές παροχές (βλ. Δελτίο Τύπου 7/11/2011). Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει επίσης ότι το 2011 οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μειώθηκαν κατά 20,9%, ενώ αυξήθηκαν κατά 4,0% οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και κατά 12,2% η εκ περιτροπής απασχόληση. Επίσης τα τελευταία χρόνια με νομοθετικές ευχέρειες ή με μόνη την εργοδοτική αυθαιρεσία είχαμε τη μετατροπή δεκάδων χιλιάδων συμβάσεων αορίστου χρόνου σε εργασία προσωρινής απασχόλησης ή με εκ περιτροπής εργασία και παρεπόμενα με μείωση των μισθολογικών απολαβών. Ειδικότερα, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν στη διάρκεια των πρώτων 9 μηνών του 2011 είναι αυξημένες κατά 102,5% όσον αφορά τη μερική απασχόληση, 307,4% για την εκ περιτροπής απασχόληση κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και 1192,4% για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2010.

Στο δημόσιο τομέα, σε εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας που επιβάλλεται από το Δ.Ν.Τ., την Ε.Ε. και την Ε.Κ.Τ και υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και σήμερα από τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ- Ν.Δ.-ΛΑ.Ο.Σ η μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων ανήλθε σε 20% για τον προηγούμενο χρόνο και έφτασε έως 65% εφέτος.

Οι συνταξιούχοι την τριετία 2008-2011 υπέστησαν δραματικές μειώσεις με σειρά μέτρων, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συντάξεων (κύριες και επικουρικές αθροιστικά) στα τέλη του 2008 δεν υπερέβαιναν τα 600 €.

Τέλος σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Νοέμβριος 2011, στη χώρα μας διαβιούν (;) πεντακόσιες χιλιάδες συμπολίτες μας με μηδενικό εισόδημα

Το αποτέλεσμα της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης, που για διευρυμένα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας έφτασε σε κατάσταση πλήρους ανέχειας και εξαθλίωσης, χάρισε σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μια πρωτιά τραγωδίας στην Ελλάδα. Η αύξηση των αυτοκτονιών κατά 40% το πρώτο πεντάμηνο του 2011 μας τοποθετεί πια στην πρώτη θέση σε όλη την Ευρώπη σε ρυθμούς αύξησης.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας η έκθεση, συνολικά της ελληνικής κοινωνίας, σε προϊόντα στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, αποτιμημένη σε € έφτανε περίπου τα 10 δις. Τον Οκτώβριο του 2008, το τέλος της πλαστικής ευημερίας της χώρας, οι δανειακές υποχρεώσεις στα αντίστοιχα προϊόντα εκτοξεύτηκαν στο αμύθητο ποσό των 112 δισεκατομμυρίων.

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να κάνουμε τρεις παρατηρήσεις:

α) Μέχρι σήμερα, τρία χρόνια μετά, το παραπάνω ποσό παραμένει σχεδόν αμετάβλητο. Δηλαδή, από το σύνολο των όποιων νέων χορηγούμενων δανείων και τις αποπληρωμές που μεσολάβησαν, το βασικό τους μέγεθος δεν μειώνεται. Κι αυτό καταδεικνύει σε σημαντικό βαθμό την αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων των νοικοκυριών.

β) Ένα μεγάλο μέρος αυτών των 112 δις αφορά σε καταναλωτικά δάνεια (36 δις), δηλαδή σε δάνεια βραχυπρόθεσμης λήξης. Η μεγαλύτερη περίοδος αποπληρωμής τους ήταν 5 χρόνια, το μικρότερο βέβαια μέρος τους γιατί τα περισσότερα χορηγούνταν με ορίζοντα ενός ή δύο χρόνων, σε αντίθεση με τα στεγαστικά που ο μέσος όρος ζωής τους ανέρχεται στα 15 χρόνια και η μεγαλύτερη περίοδος έφτανε τα 35 χρόνια. Έτσι, κι ενώ γίνεται κατανοητό ότι τα καταναλωτικά δάνεια με ένα σχετικό ρυθμό ομαλής εξυπηρέτησής τους θα έπρεπε να έχουν απομειώσει το ποσό των 112 δις, αυτό παραμένει στο ίδιο ύψος, πράγμα που ενισχύει τον ισχυρισμό ότι η αδυναμία εξυπηρέτησής τους παγιώνεται ή επιδεινώνεται. (Όπως αναλύεται παρακάτω)

γ) Η διάρθρωση των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων στη χώρα μας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, δείχνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την αντιπαραγωγική κατανομή πόρων στην ελληνική οικονομία. Σε σύγκριση, λοιπόν, με τα 112 δις της συνολικής καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ανέρχονται στα 132 δις. Έτσι, εξηγείται καταφανώς ότι ο πολυδιαφημισμένος μέσος όρος ανάπτυξης του ΑΕΠ την περίοδο 2000-2008, που ήταν περίπου 4% έναντι του μέσου όρου 2% της ευρωζώνης, αφορούσε σε αντιπαραγωγικές τοποθετήσεις, με ότι αυτές συνεπάγονται τόσο για το μέγεθος του ιδιωτικού δανεισμού όσο και για την παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας.

Ας δούμε όμως εδώ, με τα μάτια και τα λόγια ενός τραπεζίτη, τι πολιτική πιστωτικής επέκτασης ακολούθησαν οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία. Ακολουθούν οι αποκαλυπτικές διαπιστώσεις του κ. Καραμούζη Νικόλαου, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου EFG EUROBANK και Καθηγητή Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΓΟΡΕΣ Τόμος VI/Τεύχος 3/Οκτώβριος 2011)

«…Η συμμετοχή στην ΟΝΕ δημιούργησε προσδοκίες σύγκλισης του επιπέδου με αυτό των περισσότερο αναπτυγμένων χωρών και υψηλότερης μελλοντικής ανάπτυξης. Αυτό μεταφράστηκε σε εξαιρετικά αισιόδοξες προσδοκίες για το μελλοντικό εισόδημα. Εν όψει αυτού, τα άτομα δανείστηκαν ώστε να αυξήσουν την παρούσα κατανάλωσή τους και να επιτύχουν τη διαχρονική εξομάλυνση της κατανάλωσης στα νέα -υψηλότερα- επίπεδα. Σ’ ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, ακολούθησε εκρηκτική αύξηση των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων (μέση ετήσια ονομαστική αύξηση 29,7% και 28,7% αντιστοίχως μεταξύ 2001-2008)…»

«…Ακολούθησε ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών και η εφαρμογή χαμηλότερων πιστωτικών κριτηρίων που επιτάχυναν περαιτέρω την πιστωτική επέκταση…»

«…Ο ιδιωτικός δανεισμός έφτασε στην Ελλάδα το 2010 το 110,9% του ΑΕΠ, από το 30% πριν την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος (στοιχεία ΕΚΤ και ΤτΕ αντίστοιχα, όχι απολύτως συγκρίσιμα)…»

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΑΣ

Τι διαφορετικό φαντάζεται κανείς ότι έγινε στην Αμερική του Μπους με τα στεγαστικά δάνεια χαμηλής εξασφάλισης, που κατέστησαν με την υψηλή μόχλευση τοξικά προϊόντα και αποτέλεσαν την οικονομική βάση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Η αφετηρία είναι κοινή… Όπως, αποκαλυπτικά, ομολογεί ο κ. Καραμούζης οι τραπεζίτες βασίστηκαν στις εξαιρετικά αισιόδοξες προσδοκίες για το μελλοντικό εισόδημα!!! Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ, οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι ισχυροί εργοδότες της χώρας ακολουθούσαν πολιτικές μείωσης των εργατικών εισοδημάτων (το πως θα μπορούσαν να αποπληρωθούν τα συνεχώς αυξανόμενα δάνεια με διαρκώς μειούμενα τα εργατικά εισοδήματα, μόνο οι καπιταλιστές μπορούν να το εξηγήσουν).

Βέβαια οι τιτλοποιήσεις των στεγαστικών δανείων, προκειμένου να αποκτήσουν επιπλέον ρευστότητα και να χορηγήσουν κι άλλα δάνεια, δεν κατέστησαν τοξικά τα προϊόντα. Αλλά ας μην ξεχνάμε πως δεν γίνονται δεκτά ως εξασφαλίσεις ούτε από την ΕΚΤ ούτε από το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα για περαιτέρω δανειοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Κι αυτό γιατί η επισφάλεια των στεγαστικών δανείων στη χώρα μας έφτασε στο 11,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2011 αυξάνοντας με γεωμετρική πρόοδο τα τρία τελευταία χρόνια (5,3% το 2008). Αιτία της δραματικής αυτής αύξησης των επισφαλειών η μείωση των τιμών των ακινήτων τα τελευταία τρία χρόνια και η υπερεκτιμήσεις της αξίας τους τα προηγούμενα έτη, για να μπορούν οι τράπεζες να δανείζουν περισσότερο και ευκολότερα.

Οι επισφάλειες βέβαια των καταναλωτικών δανείων σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έφτασαν στο 24,0% το β’ τρίμηνο του 2011 έναντι μόλις 8,2% το 2008.

Η πιστωτική επέκταση των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, με μέση ετήσια ονομαστική αύξηση 29,7% και 28,7% (!!!) αντιστοίχως μεταξύ 2001-2008 σε συνδυασμό με την παραδοχή ότι ακολούθησε έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών και εφαρμογή χαμηλότερων πιστωτικών κριτηρίων, αποδεικνύει μόνο τη βουλιμία των τραπεζιτών της χώρας για περισσότερα υπερκέρδη.

Ασφαλώς, ως εκπρόσωποι εργαζομένων, δεν πιστεύουμε αφελώς ότι το πρόβλημα των επισφαλών δανείων οφείλεται στην άγνοια των τραπεζιτών. Την αποδίδουμε ευθέως, πλην της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, στην απληστία των τραπεζιτών και των golden boys και στην καταστρεπτική δανειακή πολιτική του «δώσε και μένα μπάρμπα». Αυτή απέφερε πολλά δις κερδών όλη την προηγούμενη εικοσαετία στους μετόχους αλλά και σε μια κλειστή κάστα managers. Σπανίως τους έγινε δημόσια κριτική, με εξαίρεση τον τ. διοικητή της Εθνικής κ. Αράπογλου που αποκόμισε από την «σκληρή» εργασία του, σε μόλις πέντε χρόνια, το ασύλληπτο 3,7% του μετοχικού κεφαλαίου της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας.

Αυτή, η ίδια πρακτική, μετέτρεψε τους τραπεζοϋπάλληλους σε πωλητές, εξαναγκάζοντας τους να διαθέτουν και τραπεζικά προϊόντα «σάπιο κρέας» (βλ. προϊόντα της LEHMAN BROTHERS που διατέθηκαν από τη CITIBANK στη χώρα μας), δομημένα ομόλογα και άλλα με τα οποία θα ασχοληθούμε προσεχώς.

Το αποτέλεσμα ήταν αυτά τα στελέχη, του «υγιούς» ιδιωτικού τομέα, να ωφεληθούν πολλών εκατομμυρίων € ο καθένας, σε ύψος που θα κάνουν την ελληνική κοινωνία να γελάσει ή να κλάψει και θα αναγκάσουν αντίστοιχα στελέχη αμερικανικών και ευρωπαϊκών τραπεζών να κοκκινίσουν από τις εξαίρετες αποδόσεις τους.

Τέλος, το γεγονός ότι ο ιδιωτικός δανεισμός έφτασε στην Ελλάδα το 2010 το 110,9% του ΑΕΠ, από το 30% πριν την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος το 1994, απλά επισημαίνει την αυτοτελή ευθύνη των τραπεζών που οφείλουν να πληρώσουν το μέρος που τους αναλογεί. Οπωσδήποτε δε, με μερική απαλλαγή ή συνολική διαγραφή, αυτού που αφορά στους συνταξιούχους, μισθωτούς, επισφαλώς εργαζόμενους και ανέργους, μετά την καταβαράθρωση των αποδοχών τους και τα χαράτσια από τις πολιτικές της τρόικας και την αυτοτελή ευθύνη (χαλαρά πιστωτικά κριτήρια) των τραπεζών.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

Το συνδικαλιστικό κίνημα, κατ’ αντιστοιχία της πρότασης κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, οφείλει να υιοθετήσει αλλά και να εμπλουτίσει αυτή την πρωτοβουλία, τόσο στο ανώτατο επίπεδο των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ όσο και σε αυτό των Ομοσπονδιών σε όλους τους κλάδους.

Η δημόσια πρότασή μας, μετά την παράθεση των παραπάνω λίγων, μα εξαιρετικά αποκαλυπτικών, εκτιμάμε, στοιχείων έχει ως εξής:

• Για κάθε οικογενειακό εισόδημα (αθροιστικά εάν είναι οικογενειακό), που προέρχεται αποδεικτικά από σχέση μισθωτής εργασίας (πλήρους ή μερικής), από μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών, συντάξεις και επιδόματα ανεργίας και το οποίο μειώθηκε εξαιτίας απόλυσης, απώλειας της οποιασδήποτε μορφής εργασίας ακουσίως (κλείσιμο επιχειρήσεων, συγχώνευση κ.ά.), άσκησης «δημοσιονομικών» περιοριστικών πολιτικών, επιβολής χαρατσιών, κατάργησης επιδομάτων ανεργίας, μονομερούς νομοθετικής ή εργοδοτικής πρωτοβουλίας (μείωση ημερών εργασίας) προτείνομε την απομείωση των δανειακών τους υποχρεώσεων, σε ετήσια ή μηνιαία βάση, αντίστοιχη της μείωσης των αποδοχών τους.

Σε καμιά όμως περίπτωση η μηνιαία καταβολή δόσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30% των μηνιαίων ατομικών ή οικογενειακών αποδοχών (υγιής σχέση εισοδήματος προς δανειακή υποχρέωση σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος).

• Όταν το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει αυτό που λογίζεται ως «όριο φτώχειας» τότε η δανειακή υποχρέωση διαγράφεται συνολικά και οριστικά (υπέρτερο αγαθό ή αξιοπρεπής διαβίωση και η υγεία). Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το «όριο φτώχειας» ορίζεται για ένα άτομο στα 6.900 ευρώ και για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στα 14.500 ευρώ (βλ. Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ 9/12/2010).

• Όσα δάνεια χορηγήθηκαν με ευθύνη των τραπεζών αγνοώντας τα υγιή πιστοδοτικά δεδομένα (χαλάρωση πιστωτικών κριτηρίων) απομειώνονται ισόποσα έως του ποσού καταβολής δόσεων που δεν υπερβαίνει αυτή του 30% των μηνιαίων αποδοχών και δεν οδηγεί τα εναπομείναντα εισοδήματα κάτω από το «όριο φτώχειας».

• Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν να συμπεριλάβουν και/ή άλλες εμπράγματες ασφάλειες από αυτές που συνομολογήθηκαν μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη στην αρχική σύμβαση. σε αντίθεση με την εντεινόμενη πρακτική των τραπεζών που προχωρούν σε ρυθμίσεις δανείων με πρόσχημα το μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής, μικρότερο σχετικά επιτόκιο και υποχρεωτική την προσημείωση ακινήτου. Η πρακτική αυτή οδηγεί μαθηματικά σε μεγαλύτερη επιβάρυνση του δανειολήπτη από άποψη τόκων και τον εκθέτει επιπλέον στον κίνδυνο διεκδίκησης του ακινήτου από την τράπεζα, σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης του υφιστάμενου δανείου. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως από τις ρυθμίσεις που κάνουν οι τράπεζες σήμερα για δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τρία στα δέκα δεν εξυπηρετούνται από τον πρώτο κιόλας μήνα (!), δύο στα δέκα στους επόμενους τρεις μήνες (χωρίς για τα υπόλοιπα να συνυπολογίζεται η ταχύτατα περαιτέρω επιδείνωση της οικονομίας).

Η δημόσια πρότασή μας κατατίθεται ως συμβολή σε διάλογο ανάμεσα στα συνδικάτα όλων των βαθμίδων, στον ελληνικό λαό και σε συνάρτηση της πρότασής μας για εθνικοποίηση του πιστωτικού συστήματος και κοινωνικό έλεγχό του από τους εργαζόμενους.

Η πρότασή μας θεωρούμε πως κρίνεται επιβεβλημένη εξ αιτίας του υπέρμετρου δανεισμού των τραπεζών από χρήματα των σκληρά εργαζόμενων και υπέρμετρα άδικα φορολογούμενων συμπολιτών μας. Αυτό δε στοιχειοθετείται και από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας κατά ένα δις € και κατά 400 εκατομμύρια € της Τράπεζας Πειραιώς που ακολούθησαν τις τράπεζες Eurobank και Alpha (αναγγέλθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για να αξιοποιήσουν τα κεφάλαια από το πακέτο της Ν.Δ. του 2009) με χρήματα του ελληνικού δημοσίου που το καθιστούν πλέον το μεγαλύτερο μέτοχο τους (σχετική πλειοψηφία).

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ- ΤΗΛΕΦΩΝΑ – FAX – ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)

Posted on Φεβρουαρίου 16, 2012. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ- ΤΗΛΕΦΩΝΑ – FAX – ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2011

Posted on Φεβρουαρίου 16, 2012. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2011

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Posted on Φεβρουαρίου 16, 2012. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟ 2012

Posted on Δεκέμβριος 18, 2011. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

 I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του ΚΦΕ. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι το δηλωθέν εισόδημα πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
5.000 0 0 5.000 0
7.000 10 700 12.000 700
4.000 18 720 16.000 1.420
10.000 25 2.500 26.000 3.920
14.000 35 4.900 40.000 8.820
20.000 38 7.600 60.000 16.420
40.000 40 16.000 100.000 32.420
`Ανω των 45
100.000

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 ορίζεται, ότι οι νέες διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από 1.1.2011 και μετά. Ειδικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 και μετά.

3. Ενόψει των ανωτέρω, ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1ης Ιανουαρίου 2012, κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 57 και την ανωτέρω φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, προκειμένου για τον υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:

Κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.

Κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν. Κατά επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. Το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.

5. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου αυτού, ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με

ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξάνεται με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον είναι άτομα με ειδικές ανάγκες που υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 (παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι τυφλοί, νεφροπαθείς, κλπ). Συνεπώς, προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1.1.2012 το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας για τις ακόλουθες περιπτώσεις διαμορφώνεται ως εξής:

α) για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών (που έχουν γεννηθεί από 1.1.1982 και μετά) στα εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ,

β) για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών (που έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1946) στα εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ,

γ) για τα άτομα με ειδικές ανάγκες όπως ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 9 στα έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ,

δ) για τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στα έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με ειδικές ανάγκες),

ε) για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στα έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με ειδικές ανάγκες),

στ) για τα άτομα άνω των τριάντα ετών και μέχρι και εξήντα πέντε ετών που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στα επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με ειδικές ανάγκες). Εφόσον οι φορολογούμενοι των ανωτέρω περιπτώσεων έχουν τέκνα που τους βαρύνουν τότε το ανωτέρω αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας που τους αντιστοιχεί προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου, αυξάνεται ως εξής:

Κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.

Κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν. Κατά επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.

Το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.

6. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου και όποιου επόμενου κλιμακίου απαιτείται.

7. Τονίζεται ότι, για την ορθή εφαρμογή όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ως τέκνα που βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, θεωρούνται:

α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.

β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα αυτά καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. γ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο

εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

Για την εξεύρεση του εισοδήματος των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ κατά περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ΚΦΕ (εξωϊδρυματικό επίδομα, προνοιακά επιδόματα κλπ.).

8. Για να τύχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι των παραπάνω ελαφρύνσεων πρέπει να υποβάλλουν στους εργοδότες τους, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και σε μεταγενέστερη μεταβολή, δήλωση οικογενειακής κατάστασης των παιδιών τους που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν. Περαιτέρω, τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ καθώς και οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες για να έχουν τις ελαφρύνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να υποβάλλουν στους εργοδότες τους, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και σε μεταγενέστερη μεταβολή, τα ανάλογα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων των προσώπων των περιπτώσεων α΄-στ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (γνωμάτευση οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, εγγραφή στο γενικό μητρώο τυφλών, κλπ).

9. Περαιτέρω, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες οδηγίες:

Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (από Φορείς κύριας ασφάλισης) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος.

Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού ή του συνταξιούχου.

Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό. Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς. Στους λοιπούς μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 14 μηνιαίους μισθούς.

Ο ανωτέρω υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος εφαρμόζεται και για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης. Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογισμού κτλ.) για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.

Διευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο μισθωτό κάποιο έκτακτο εφάπαξ ποσό με εξαίρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ.

πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κτλ.) και συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό δεν θα συναθροιστεί με τις μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου να γίνει αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί με το συνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της προσθήκης αυτού του ποσού θα παρακρατηθεί στο μήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό. Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας κατά περίπτωση, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου θα μειωθεί κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση.

Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, όπως έχει αναφερθεί και στην 1124764/2303/ΠΟΛ. 1163/Α0012/12.12.2008 εγκύκλιο, το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) του ποσού αυτού, αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων. Το ίδιο ποσό φόρου πρέπει να παρακρατηθεί και από το ποσό που θα καταβληθεί στο δικαιούχο, ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο (1/28) του ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα αδείας.

Στους υπόλοιπους μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, το ένα δωδέκατο (1/12) του ποσού αυτού, αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων. Ο υπολογισμός του φόρου που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας, γίνεται αναλογικά με βάση τα δεδομένα του φόρου που αντιστοιχεί στις αποδοχές του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το εκάστοτε δώρο (Χριστουγέννων-Πάσχα) ή επίδομα αδείας.

Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) στο σύνολο του ημερομισθίου πάνω από το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (24 ευρώ). Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου.

Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.

Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΛ.

Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό. Ειδικά, σε περίπτωση που ωρομίσθιοι καθηγητές απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως συμβαίνει σε καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε διάφορα φροντιστήρια, οι εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, θα παρακρατούν φόρο με συντελεστή 10%.

Δ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του ΚΦΕ, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό.

Ε. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΤΛ.

Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου, στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, διενεργείται ως ακολούθως:

α) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως,

β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και μέχρι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.

γ) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

1. Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτηση του.

2. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση φόρου για μισθωτούς που προσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος στους νομούς που περιγράφονται στην παρ.5 του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Η μείωση αυτή του φόρου υπολογίζεται με την εκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες ΔΟΥ με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

3. Η παρακράτηση η οποία διενεργείται με βάση τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 του ΚΦΕ εφαρμόζεται μόνο για τις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εμπορικά πλοία.

4. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόμενος με δήλωσή του στους εργοδότες στους οποίους απασχολείται πρέπει να επιλέγει την κύρια απασχόλησή του με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσό αποδοχών που του καταβάλλεται και η παρακράτηση φόρου που θα διενεργεί ο εργοδότης θα γίνεται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ.

Οι εργοδότες που καταβάλλουν τις μικρότερες αποδοχές, θα πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, θεωρουμένων των αποδοχών αυτών ως πρόσθετων αμοιβών, δηλαδή με συντελεστή φόρου 20%.

5. Ακόμα, με τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ απαλλάσσονται από τη φορολογία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%.

Συνεπώς, κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

6. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, για το επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ΄ (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της επιχείρησης) και της περ.στ΄ (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της επιχείρησης) της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ δεν διενεργείται παρακράτηση Φ.Μ.Υ. καθόσον δεν λαμβάνει χώρα καταβολή εισοδήματος.

7. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, μεταξύ άλλων ορίζεται, ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1545/1985. Συνεπώς, κατά την καταβολή στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

8. Ακόμα, διευκρινίζεται ότι όταν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδημα που υπόκειται σε φόρο είναι εκείνο από το οποίο, αν αφαιρεθεί ο φόρος που του αναλογεί, προκύπτει το χωρίς φόρο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο.

II. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.3986/2011 ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του Ν.4024/2011 προστέθηκαν νέοι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 στο άρθρο 29 του Ν.3986/2011. Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση το εισόδημα της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011. Για την απόδοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν.

Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2014.

Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του

παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

2. Με τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.5 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011. Με τις διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου ορίζεται, ότι εξαιρούνται (από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011) και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, τα εισοδήματα της παρ.1 του άρθρου 14 (αποζημιώσεις απολυομένων) και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ παροχή από τα ταμεία προνοίας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κλπ.).

3. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 83 του ΚΦΕ όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 42 του Ν.4024/2011 ορίζεται, ότι ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και 2014 στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται και τα παρακρατούμενα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

4. Ενόψει των ανωτέρω, από 1ης Ιανουαρίου 2012 και κατά την καταβολή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση θα διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 η οποία υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα ως εξής:

α) Με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

β) Με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

γ) Με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

δ) Με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω.

5. Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή άλλης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος. Διευκρινίζεται επίσης ότι από το ανωτέρω ακαθάριστο ποσό δεν αφαιρείται ο παρακρατούμενος ΦΜΥ.

Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό.

Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς. Στους λοιπούς μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 14 μηνιαίους μισθούς. Ο ανωτέρω υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος εφαρμόζεται και για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης.

Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογισμού κτλ.) για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.

Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο συντελεστής παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που θα εφαρμοσθεί στα ως άνω δώρα, θα προσδιορισθεί με αναγωγή των αποδοχών του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το εκάστοτε δώρο (Χριστουγέννων, Πάσχα ή επίδομα αδείας) σε ετήσιο καθαρό εισόδημα επί 14.

Στους υπόλοιπους μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, προκειμένου να υπολογισθεί ο συντελεστής παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που θα εφαρμοσθεί στα ως άνω δώρα, στο ετήσιο καθαρό εισόδημα που προσδιορίζεται με αναγωγή των αποδοχών του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το εκάστοτε δώρο (Χριστουγέννων, Πάσχα ή επίδομα αδείας) επί 12, θα προστίθεται και το δώρο αυτό.

Κατ΄ ανάλογη εφαρμογή, όταν σε μισθωτό καταβάλλεται κάποιο έκτακτο εφάπαξ ποσό, προκειμένου να υπολογισθεί ο συντελεστής παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που θα εφαρμοσθεί στο ποσό αυτό, στο ετήσιο καθαρό εισόδημα που προσδιορίζεται με αναγωγή των αποδοχών του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το έκτακτο εφάπαξ ποσό επί 12 ή επί 14 (ανάλογα με το σε ποια από τις ως άνω κατηγορίες εμπίπτει), θα προστίθεται και το ποσό αυτό. 6. Περαιτέρω, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες οδηγίες:

i. Το ποσό που παρακρατείται σύμφωνα με τα ανωτέρω έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 δεν μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.

ii. Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 έχουν εφαρμογή και στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, οι ξεναγοί που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1545/1985 καθώς και οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία.

iii. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης του εργαζόμενου σε διαφορετικούς εργοδότες, ο κάθε εργοδότης θα διενεργεί παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 σύμφωνα με τα ανωτέρω και με βάση τις αποδοχές που πράγματι καταβάλλει στον εργαζόμενο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αποδοχές που καταβάλλονται στον ίδιο εργαζόμενο και από άλλους εργοδότες.

iv . Στις καθαρές αποδοχές του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.3 του άρθρου 56 του Συντάγματος διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 κατά την καταβολή με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

ν. Δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Στα εισοδήματα της παρ.1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ (αποζημιώσεις απολυομένων).

• Στους μισθούς, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

• Στα εισοδήματα της περ.γ΄ της παρ.4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κλπ.).

• Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος.

• Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του ΚΦΕ.

• Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας.

• Στο επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ΄ (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της

επιχείρησης) και της περ.στ΄ (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της επιχείρησης) της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ καθόσον στις περιπτώσεις αυτές δεν λαμβάνει χώρα καταβολή εισοδήματος.

7. Τέλος διευκρινίζεται, ότι στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που θα χορηγηθούν στους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν ως μισθωτοί και θα αφορούν τα εισοδήματα της διαχειριστικής χρήσης του 2012, θα αναγραφούν σε ξεχωριστή στήλη, πέραν του παρακρατηθέντος και αναλογούντος ΦΜΥ, και τα ποσά που παρακρατήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011. Βάσει των βεβαιώσεων αυτών, τα παρακρατηθέντα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 θα δηλωθούν επίσης στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι στο οικονομικό έτος 2013 (διαχειριστική χρήση έτους 2012), προκειμένου να συμψηφιστούν με τα συνολικά οφειλόμενα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου και νόμου που προκύπτει από τα ετήσια συνολικά καθαρά ατομικά τους εισοδήματα του ίδιου έτους.

Πηγή: in.gr

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Posted on Νοέμβριος 15, 2011. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

Εγκύκλιος της ΓΣΕΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Από τις αρχές του 2010, η εργατική τάξη της χώρας έχει γίνει διαρκής στόχος επιθέσεων με διαδοχικά μέτρα, τα οποία κορυφώθηκαν με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο, πλέον Νόμο 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄226/27-10-2011) για τις «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
Με έναν ορυμαγδό αυθαίρετων, άδικων, επώδυνων και πολύπλευρων μέτρων μόνιμου χαρακτήρα και σε πλήρη αντίθεση με τη συνταγματική τάξη της χώρας και τη δέσμευσή της από διεθνείς συμβάσεις που προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα, αποδομούν κάθε έννοια κοινωνικής προστασίας και ισότητας, φιμώνουν την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και εξουδετερώνουν τους μηχανισμούς συλλογικής δράσης και τους υποστηρικτικούς θεσμούς για την αποτελεσματική προστασία και προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων, με στόχο να τους αφήσουν στο έλεος της ατομικής διαπραγμάτευσης.
Παράλληλα με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και την αμφισβήτηση των μέτρων σε κάθε επίπεδο (συνδικαλιστικό, πολιτικό νομικό), η Γ.Σ.Ε.Ε. έχει ήδη κινηθεί σε διεθνές επίπεδο με την κατάθεση Προσφυγής επείγοντος χαρακτήρα στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Επίσης είναι διαρκής και θα ενταθεί στο άμεσα προσεχές διάστημα ο συνδικαλιστικός και νομικός συντονισμός των ενεργειών για την παραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, σας αποστέλλεται η παρούσα Επείγουσα Εγκύκλιος για την παροχή διευκρινήσεων πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του ν. 4024/2011, με το οποίο υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων» επιβάλλονται τα ακόλουθα:

α) η δυνατότητα υπογραφής επιχειρησιακής ΣΣΕ από συλλογικά μορφώματα «εικονικής» εκπροσώπησης των εργαζομένων («ενώσεις προσώπων»),
β) η δυνατότητα σύναψης επιχειρησιακής ΣΣΕ και από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα (οι οποίες κατ’εξοχήν καλύπτονταν από τις κλαδικές ΣΣΕ),
γ) η «αναστολή» της αρχής της εύνοιας για όσο χρόνο διαρκεί το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής και η κατίσχυση της επιχειρησιακής ΣΣΕ σε περίπτωση συρροής με κλαδική ΣΣΕ (καταργείται η «ειδική επιχειρησιακή» ΣΣΕ),
δ) η «αναστολή» της διαδικασίας επέκτασης της ισχύος των κλαδικών και των ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ μέσω της κήρυξής τους ως γενικά υποχρεωτικών για όσο χρόνο διαρκεί το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής.
Λόγω της άμεσης ανάγκης για έγκαιρη αποστολή των παρακάτω διευκρινήσεων, αυτές έχουν γενικό χαρακτήρα. Σε κάθε όμως περίπτωση που θέσετε υπόψη μας συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες χρειασθούν εξειδικευμένες πληροφορίες, αυτές θα απαντηθούν σε συνεργασία με τη Νομική μας Υπηρεσία.

Α. Γενικές αρχές συλλογικών διαπραγματεύσεων και ΣΣΕ με βάση το ν. 1876/1990.

1. Η έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων και η σύναψη των προβλεπόμενων από το ν. 1876/1990 συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ) όλων των ειδών (εθνική γενική ΣΣΕ, κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές ΣΣΕ) αποτελεί δικαίωμα των οργανώσεών μας που είναι αρμόδιες να τις υπογράφουν, με σκοπό τη συνολική προστασία και την προαγωγή των εργασιακών συμφερόντων των εργαζομένων.

2. Οι εργοδοτικές οργανώσεις (ή οι μεμονωμένοι εργοδότες) έχουν υποχρέωση να διαπραγματεύονται καλόπιστα και με πρόθεση να επιλυθεί η συλλογική διαφορά. Έχουν εξίσου υποχρέωση να προσκομίζουν στις διαπραγματεύσεις όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα και αναγκαία για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων των υπό συζήτηση θεμάτων και αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση, την οικονομική πολιτική και την πολιτική προσωπικού της επιχείρησης, του κλάδου ή του επαγγέλματος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να κατατίθενται στα πρακτικά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επίσης πρέπει να χορηγούνται κατά το στάδιο επίλυσης της συλλογικής διαφοράς ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ. είτε σε επίπεδο Μεσολάβησης, είτε σε επίπεδο Διαιτησίας.
Σημειώνεται επίσης ότι στις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους (ή σε εγκαταστάσεις που απασχολούν πάνω από 20 εργαζόμενους), ακόμα και πριν την έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων για την υπογραφή ΣΣΕ, οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν έγκαιρα και πλήρως, να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων, να διαβουλεύονται και να απαντούν αιτιολογημένα σε αυτούς για:

α) την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης,
β) την κατάσταση, τη διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση, καθώς και τα μέτρα πρόληψης που ενδεχομένως προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως που η απασχόληση απειλείται,
γ) τις αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας.
Η μη συμμόρφωση των εργοδοτών στην υποχρέωσή τους αυτή ελέγχεται από την Επιθεώρηση Εργασίας και επισύρει διοικητικές κυρώσεις.

3. Οι Εθνικές Γενικές ΣΣΕ καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από το εάν είναι μέλη σωματείων. Κανένα από τα υπόλοιπα είδη των ΣΣΕ δεν μπορεί να περιέχει όρους δυσμενέστερους από την ισχύουσα Εθνική Γενική ΣΣΕ, η οποία υπερισχύει ως προς όλες τις διατάξεις της, δηλαδή τις συνολικές κατώτατες υποχρεωτικές αποδοχές (βασικός μισθός, επίδομα τριετίας, επίδομα γάμου) και τις θεσμικές ρυθμίσεις των κατωτάτων όρων εργασίας που είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα.
Για τα υπόλοιπα είδη των ΣΣΕ και τα ζητήματα που προκύπτουν γίνεται αναφορά παρακάτω στο στοιχείο Β΄.

4. Οι ΣΣΕ, το περιεχόμενο των οποίων καλύπτει το σύνολο των θεμάτων που προβλέπονται από το ν. 1876/1990 (άρθρο 2, όπως ισχύει), μπορούν να ρυθμίζουν όλους τους όρους παροχής της εργασίας (μισθολογικοί και λοιποί όροι). Ειδικά οι επιχειρησιακές ΣΣΕ, μπορούν να περιέχουν ρύθμιση για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές κατά το χρόνο υπογραφής τους.
Με ΣΣΕ εξομοιώνεται και η πρόταση του Μεσολαβητή, εφόσον σ’αυτή συμφωνήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και υπογράψουν ΣΣΕ (άρθρο 15 παρ.6, όπως ισχύει), καθώς και η Διαιτητική Απόφαση (άρθρο 16 παρ.6, όπως ισχύει).
Σ’ό,τι αφορά στη Διαιτητική Απόφαση, και ειδικότερα στα ζητήματα που έχουν προκύψει με τη νέα διάταξη του άρθρου 16 παρ.3 (περιορισμός της διαιτητικής απόφασης μόνο στο βασικό μισθό/ημερομίσθιο, ν. 3899/2010) και τους εργοδοτικούς τακτικισμούς που στοχεύουν να βρουν «ευήκοα ώτα» για τη μη ενσωμάτωση στις Δ.Α. της «ρήτρας διατήρησης» , σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Είναι δεδομένη η ασυμβατότητα της σχετικής διάταξης με το Σύνταγμα και δεσμευτικές Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, όλα δε τα σχετικά μας επιχειρήματα έχουν ήδη διατυπωθεί στην Προσφυγή της Γ.Σ.Ε.Ε. στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων. Μη συμπεριλαμβάνοντας τη «ρήτρα διατήρησης» στις Δ.Α., οι Διαιτητές όχι μόνο δεν απέχουν από τη ρύθμιση των υπόλοιπων θεμάτων που περιέχει η εκάστοτε συλλογική ρύθμιση, αλλά τουναντίον (με βάση τα όσα αναφέρονται παρακάτω στο στοιχείο Β΄) τα ρυθμίζουν επί το δυσμενέστερο, παρεμβαίνοντας αναγκαστικά και παράνομα στο περιεχόμενο των ΣΣΕ.

5. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων της ίδιας επιχείρησης, του κλάδου ή του επαγγέλματος έχουν δικαίωμα παρέμβασης στις συλλογικές διαπραγματεύσεις που τους αφορούν (άρθρο 4 παρ.5).
6. Κατά τη διάρκεια των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατά το χρόνο προσφυγής στη Μεσολάβηση του Ο.ΜΕ.Δ., και εφόσον η εργοδοτική πλευρά λειτουργεί κακόπιστα, παρελκυστικά και με απώτερο στόχο τον «εγκλωβισμό» της συλλογικής διαφοράς στο στάδιο της Διαιτησίας, στάση που απαγορεύεται από το νόμο, υπάρχει το δικαίωμά μας για απεργιακές κινητοποιήσεις.

B. Κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας από την εφαρμογή του άρθρου 37 ν. 4024/2011.

1. Αοριστία ως προς τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 37 του ν. 4024/2011.
Δημιουργείται σοβαρό ερμηνευτικό ζήτημα για τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 37 και ειδικότερα των διατάξεών του (παρ.5 για την αναστολή της αρχής της εύνοιας και την κατίσχυση των επιχειρησιακών ΣΣΕ και παρ.6 για την αναστολή της επέκτασης ισχύος των ΣΣΕ) που συνδέουν ρητά την ισχύ τους με τη διάρκεια του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 έως 2015.

2. Το άρθρο 37 δεν έχει αναδρομική εφαρμογή.
Με δεδομένο ότι δεν περιέχεται ρήτρα αναδρομικότητας, όλες οι ΣΣΕ που έχουν ήδη συναφθεί μέχρι την 27η/10/2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4204/2011) και το χρονικό πεδίο ισχύος τους καταλαμβάνει το 2011 ή/και χρονικό διάστημα μετά το 2011, θεωρούμε ότι συνεχίζουν να παράγουν κανονιστική δέσμευση για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους με βάση τις αρχές που περιέχονται στο ν. 1876/1990.

Συγκεκριμένα:
α) Οι επιχειρησιακές ΣΣΕ ισχύουν για το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης και για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό.
β) Οι κλαδικές και οι ομοιεπαγγελματικές ΣΣΕ, που έχουν ήδη κηρυχθεί γενικά υποχρεωτικές ισχύουν για το σύνολο των εργαζομένων και των εργοδοτών/επιχειρήσεων του κλάδου (κλαδικές), για το σύνολο των εργαζομένων του επαγγέλματος, ανεξαρτήτως του είδους της επιχείρησης (ομοιοεπαγγελματικές) και για τους νεοπροσλαμβανόμενους.
γ) Οι κλαδικές και οι ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ, που δεν έχουν κηρυχθεί γενικά υποχρεωτικές, ισχύουν για τα μέλη των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών που δεσμεύονται από αυτές και για τους νεοπροσλαμβανόμενους που είναι μέλη των αντίστοιχων οργανώσεων.

3. Όλες οι ΣΣΕ που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μέχρι τη δημοσίευση του ν.4024/2011, δηλαδή μέχρι την 27η/10/2011 συνεχίζουν να παράγουν κανονιστική (άμεση και αναγκαστική) δέσμευση για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος τους και κατά την εφαρμογή τους διέπονται πλήρως από την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, που προβλέπεται από τα άρθρα 7 και 11 του ν. 1876/1990, δηλαδή:
– οι όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν από τους κανονιστικούς όρους ΣΣΕ, μόνο εφόσον παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στους εργαζόμενους, απαγορεύοντας ταυτόχρονα και την παραίτηση του εργαζόμενου από την προστασία αυτή,  – κλαδική ή επιχειρησιακή ΣΣΕ υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με ομοιεπαγγελματική ΣΣΕ – αν η σχέση εργασίας εμπίπτει ταυτόχρονα στο πεδίο εφαρμογής μιας κλαδικής και μιας επιχειρησιακής ΣΣΕ, εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο, ενώ η σύγκριση και η επιλογή των εφαρμοζόμενων διατάξεων γίνεται στις προβλεπόμενες από το νόμο ενότητες (ενότητα αποδοχών και λοιπά θέματα).
– ειδικά για τις κλαδικές ΣΣΕ που έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές μέχρι την 27η/10/2011 και το χρονικό πεδίο εφαρμογής τους καταλαμβάνει το 2011 ή/και χρονικό διάστημα μετά το 2011, είναι παράνομη οποιαδήποτε απόκλιση από τους όρους τους με επιχειρησιακή ΣΣΕ που επιχειρείται να υπογραφεί κατά το χρονικό διάστημα ισχύος τους.

Παράδειγμα 1:

Μια κλαδική ΣΣΕ με χρονικό πεδίο ισχύος τη διετία 2010-2011 ή την τριετία 2010-2012 έχει κηρυχθεί γενικά υποχρεωτική με Υπουργική Απόφαση που έχει εκδοθεί έως την 27η/10/2011. Κατά το διάστημα που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου αυτή η ΣΣΕ, αφενός δεν μπορεί να υπογραφεί νόμιμα καμία επιχειρησιακή ΣΣΕ που να περιέχει όρους δυσμενέστερους, αφετέρου θα είναι παράνομη σε ατομικό επίπεδο η επιβολή από τον εργοδότη οποιασδήποτε μονομερούς μείωσης των αποδοχών ή επιδείνωσης των λοιπών όρων εργασίας του εργαζομένου κατά παρέκκλιση από τους όρους αυτής της κλαδικής ΣΣΕ. Επίσης απαγορεύεται κατά το διάστημα αυτό στις επιχειρήσεις του κλάδου η αμοιβή και η απασχόληση των νεοπροσλαμβανομένων από αυτές, με όρους δυσμενέστερους από αυτήν την κλαδική ΣΣΕ.

4. ΣΣΕ που έχει λήξει η κανονιστική τους ισχύς και διαμόρφωση των όρων εργασίας.
Η άμεση και αναγκαστική ισχύς των κανονιστικών όρων μιας ΣΣΕ στο πεδίο εφαρμογής της ισχύει είτε για το προβλεπόμενο από αυτές χρονικό διάστημά ισχύος τους, είτε για αόριστο χρόνο, εφόσον δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης ή εφόσον η ΣΣΕ δεν καταγγελθεί ή δεν αρχίσουν νόμιμα συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση νέας ΣΣΕ. Εφόσον η ΣΣΕ καταγγελθεί από κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη ή εφόσον ξεκινήσουν νόμιμα συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση νέας ΣΣΕ, τότε συνεχίζουν να παράγουν την ίδια κανονιστική δέσμευση για ένα εξάμηνο ακόμα. Κατά τα διαστήματα αυτά οι κανονιστικοί όροι των ΣΣΕ έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ με τις συνέπειες που αναφέρονται παραπάνω (σημείο Β.3).
Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, οι όροι εργασίας που περιέχουν οι ΣΣΕ αποτελούν όρους της ατομικής εργασίας του εργαζόμενου που καλυπτόταν από αυτές («μετενέργεια»), με συνέπεια οποιαδήποτε μονομερής τροποποίησή τους από τον εργοδότη επί το δυσμενέστερο συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή. Σε περίπτωση δε που ο εργοδότης προσλάβει νέο προσωπικό, μπορεί μεν να μην δεσμεύεται άμεσα και αναγκαστικά από ΣΣΕ, δεσμεύεται όμως από την αρχή της ίσης μεταχείρισης για την απασχόληση των νέων αυτών εργαζομένων με ίσους όρους αμοιβής, εργασίας και ασφάλισης σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να διευκολυνθούν με κάθε τρόπο από τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα και τα σωματεία τους, ώστε να ενημερωθούν για τους μισθολογικούς και θεσμικούς όρους, που περιέχονταν σε ΣΣΕ υποχρεωτικής εφαρμογής μέχρι σήμερα, οι οποίοι, εφόσον τους καλύπτουν, συνεχίζουν πλέον, μετά το πέρας του 6μηνου, να είναι σε ισχύ ως όροι των ατομικών τους συμβάσεων εργασίας. Πρέπει να καταστεί γνωστό και σαφές σε όλους τους εργαζόμενους, ειδικά σ’αυτούς που δεν είναι μέλη των αντίστοιχων κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών οργανώσεων, ότι η απαγόρευση στον εργοδότη να τροποποιήσει μονομερώς και δυσμενέστερα τους όρους εργασίας αίρεται εφόσον είτε ατομικά είτε συλλογικά συμφωνηθεί η τροποποίηση αυτή.

Παράδειγμα 2:

Σε μία επιχείρηση είχε υπογραφεί ΣΣΕ ετήσιας διάρκειας για το 2010 και δεν έχει γίνει καταγγελία της, ούτε έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας ΣΣΕ. Η ΣΣΕ αυτή έχει μετατραπεί σε αορίστου χρόνου και οι κανονιστικοί της όροι συνεχίζουν να έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ. Εάν είχαν, όμως, αρχίσει συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση νέας ΣΣΕ, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2011, ενώ ταυτόχρονα εξέπνευσε και το 6μηνο της συνέχισης της δεσμευτικής ισχύος, οι όροι της επιχειρησιακής ΣΣΕ ισχύουν ως όροι των ατομικών συμβάσεων των εργαζομένων της επιχείρησης και δεν μπορούν νόμιμα να τροποποιηθούν επί το δυσμενέστερο μονομερώς από τον εργοδότη.

Παράδειγμα 3:

Μια επιχείρηση συγκεκριμένου κλάδου, μη μέλος της εργοδοτικής οργάνωσης που συμβάλλεται στην κλαδική ΣΣΕ, δεσμευόταν κατά το 2010 από την κλαδική ΣΣΕ εξαιτίας της κήρυξής της ως γενικά υποχρεωτικής. Το 2011 η κλαδική ΣΣΕ δεν κηρύχθηκε γενικά υποχρεωτική. Οι όροι της κλαδικής ΣΣΕ του έτους 2010, έχουν καταστεί όροι των ατομικών συμβάσεων του προσωπικού που απασχολεί και δεν μπορούν νόμιμα να τροποποιηθούν επί το δυσμενέστερο μονομερώς από τον εργοδότη.

Παράδειγμα 4:

Μια επιχείρηση, μη μέλος της αντίστοιχης εργοδοτικής οργάνωσης, απασχολεί προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ που έχει κηρυχθεί κατά το 2011 γενικά υποχρεωτική. Εφόσον δεν έχει λήξει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο η κανονιστική ισχύς της ΣΣΕ αυτής και εφόσον δεν υπογραφεί επιχειρησιακή ΣΣΕ που να καλύπτει ρητά τις επαγγελματικές αυτές ειδικότητες, η ομοιοεπαγγελματική αυτή ΣΣΕ δεσμεύει άμεσα και αναγκαστικά τον εργοδότη και απαγορεύει την δυσμενή τροποποίηση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων αυτών. Σε περίπτωση λήξης της κανονιστικής ισχύος της ομοιοεπαγγελματικής αυτής ΣΣΕ (και εφόσον δεν έχει υπογραφεί επιχειρησιακή ΣΣΕ), οι όροι της ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ του 2011 θα έχουν καταστεί όροι των ατομικών συμβάσεων του συγκεκριμένου προσωπικού και δεν μπορούν νόμιμα να τροποποιηθούν επί το δυσμενέστερο μονομερώς από τον εργοδότη.

Γ. Κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων από την εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4024/2011.

1. Με βάση τις αρχές εκπροσώπησης και λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982, οι εργαζόμενοι επιλέγουν ελεύθερα την εκπροσώπησή τους σε πρωτοβάθμιο επιχειρησιακό, κλαδικό ή ομοιοεπαγγελματικό επίπεδο και αναδεικνύουν για τριετή θητεία και μέσω του προβλεπόμενου δημοκρατικού συστήματος εκλογών τους εκπροσώπους τους στα διοικητικά συμβούλια των σωματείων τους και των υπερκείμενων οργανώσεων.

2. Η συνδικαλιστική δράση για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων και τη βελτίωση των όρων εργασίας των εργαζομένων είναι μια διαρκής συμμετοχική διαδικασία και επιβάλλει στους εκπροσώπους των εργαζομένων το καθήκον και την ευθύνη άσκησης του έργου αυτού απέναντι στην εργοδοσία. Γι’αυτό και ο ν. 1264/1982 προβλέπει αφενός συγκεκριμένες υποχρεώσεις του εργοδότη και αντίστοιχα δικαιώματα υπέρ των σωματείων (δικαίωμα μηνιαίας ενημέρωσης και διαβούλευσης για τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, χορήγηση πινάκων ανακοινώσεων και διανομή ανακοινώσεων, διενέργεια γενικών συνελεύσεων, γραφείο στον τόπο εργασίας, συμμετοχή στους ελέγχους που διενεργεί το Σ.ΕΠ.Ε., συνδικαλιστικές άδειες), αφετέρου προστατεύει τους εκπροσώπους των εργαζομένων από εργοδοτικά αντίποινα για τη συνδικαλιστική δράση και κυρίως από την απόλυση.

3. Οι παραπάνω εγγυήσεις υπέρ της δημοκρατικής εκλογής των εκπροσώπων των εργαζομένων και της ελεύθερης και ανεμπόδιστης συνδικαλιστικής δράσης δεν ισχύουν για τις ενώσεις προσώπων.
Η εμμονή της προώθησης της σύναψης δυσμενών για τους εργαζόμενους επιχειρησιακών ΣΣΕ ακόμα και σε επιχειρήσεις με ελάχιστους εργαζόμενους, «ανακάλυψε» το ξεχασμένο αυτό συλλογικό μόρφωμα του ν. 1264/1982 για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν έως σαράντα (40) εργαζόμενους, το οποίο ήταν μέχρι σήμερα σε αχρησία, λόγω του εντελώς επικουρικού του χαρακτήρα (μη ίδρυση εάν ήδη υπάρχει σωματείο), της βραχύβιας (6 μήνες) διάρκειάς του λόγω του περιορισμένου πεδίου δράσης του. Η «ένωση προσώπων» του ν. 1264/1982 δεν είχε αρμοδιότητα για σύναψη ΣΣΕ.

4. Στην κατεύθυνση αυτή είναι κρίσιμη η ενημέρωση όλων των εργαζομένων ότι:
α) Οι εργοδότες θα σπεύσουν να επωφεληθούν από αυτή τη σημαντική έλλειψη μέσων και προστασίας των «ενώσεων προσώπων» και όχι μόνο θα εμπλέξουν , υπό την απειλή κυρίως της απόλυσης, τους εκπροσώπους τους σε σύναψη συμφωνιών σε βάρος του συνόλου των εργαζομένων της επιχείρησης (μελών και μη μελών της «ένωσης προσώπων»), αλλά και θα είναι σε θέση να επωφελούνται διαρκώς από τα αποδυναμωμένα συνδικαλιστικά τους μέσα και την ανύπαρκτη συνδικαλιστική τους προστασία.
β) Εφόσον σε μία επιχείρηση υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελεί τους νόμιμους «εκπροσώπους των εργαζομένων» για την άσκηση από τη νομοθεσία συλλογικών δικαιωμάτων απέναντι στον εργοδότη και δεν μπορεί να συσταθεί η «ένωση προσώπων» του άρθρου 37 με τα 3/5 του προσωπικού για υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ. Ειδικά στην παρούσα συγκυρία, επισημαίνεται το κρίσιμο δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το ΠΔ 240/2006 αποκλειστικά στους «νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων» και επιβάλλει στον εργοδότη την έγκαιρη και κατάλληλη ενημέρωση και διαβούλευση μαζί τους πριν από τη λήψη κρίσιμων εργοδοτικών αποφάσεων (πχ επιβολή εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιμότητας, ομαδικές απολύσεις, μεταβίβαση επιχείρησης).
γ) Η μόνη δημοκρατική και αποτελεσματική εκπροσώπηση είναι μέσω των σωματείων, που έχουν όλες τις εγγυήσεις και τις διευκολύνσεις ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης που προβλέπει η νομοθεσία. Επίσης οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Δ.Σ. των σωματείων είναι διαρκώς εκτεθειμένοι στον έλεγχο των γενικών συνελεύσεων των σωματείων σε κάθε περίπτωση που κριθεί ότι λειτουργούν σε βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων. Εφόσον οι εργαζόμενοι, που δεν είναι ήδη οργανωμένοι σε σωματεία (επιχειρησιακά, κλαδικά, ομοιοεπαγγελματικά), θέλουν να εκφρασθούν συλλογικά πρέπει να βοηθηθούν να ιδρύσουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και να προωθήσουν με τα προβλεπόμενα μέσα τη συλλογική προστασία των συναδέλφων τους στους χώρους δουλειάς.

Συνάδελφισσες και συνάδελφοι,
Η μαζικοποίηση των σωματείων μας είναι προτεραιότητα και ο συντονισμός των ενεργειών μας για την αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας παραβίασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι εξαιρετικά κρίσιμος.
Στην κατεύθυνση αυτή, καλούμε τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα):
• να ενημερώνετε τους εργαζόμενους να μην συναινούν στη μονομερή από τον εργοδότη δυσμενή τροποποίηση των όρων εργασίας τους. Κι αυτό γιατί είναι παράνομη η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους, που επιχειρείται από τους εργοδότες με την άσκηση πίεσης για την υπογραφή ατομικών συμβάσεων υπό την απειλή της απόλυσης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να σας ενημερώνουν, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης συνδικαλιστικής παρέμβασης για την αποτροπή αυτών των παράνομων και καταχρηστικών πρακτικών.
• να έχετε στη διάθεσή σας και για την ενημέρωση των εργαζομένων τις ΣΣΕ, που είναι σε ισχύ, ειδικά αυτές που έχουν κηρυχθεί μέχρι σήμερα γενικά υποχρεωτικές. Σχετική ενημέρωση παρέχεται από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.ypakp.gr), του Ο.ΜΕ.Δ. (www.omed.gr) και του Εθνικού Τυπογραφείου για τα τεύχη Β΄ (www.et.gr ), αλλά και από τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας,
• να διανείμετε την Εγκύκλιο αυτή σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη σας, με την επισήμανση άμεσης ενημέρωσής σας για προβλήματα που θα προκύψουν από τις εργοδοτικές προσπάθειες μείωσης του επιπέδου προστασίας των εργαζομένων, ώστε, μέσα από εσάς, να ειδοποιηθεί η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Νομική της Υπηρεσία και να γίνει ο έγκαιρος και κατάλληλος συντονισμός των ενδεδειγμένων ενεργειών.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Π.ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑΠΟΖΟ

Posted on Μαΐου 25, 2011. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τον κ. Υπουργό

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Άλυτα παραμένουν τα προβλήματα των εργαζομένων μετά την εφαρμογή του πρόσφατου ασφαλιστικού Νόμου (3655/2008). Κατάφωρη αδικία για τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οινοποιίας, Ζυθοποιίας & Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ)

Ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος 3655/2008 διατυμπανίστηκε από την τότε κυβέρνηση της ΝΔ ως ο νόμος ο οποίος θα βάλει μία τάξη και θα λύσει σοβαρά οργανωτικά αλλά και οικονομικά προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος.

Σήμερα, όμως, αποδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο καθώς επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις μας για κατακρεούργηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων μεγάλων κατηγοριών εργαζομένων, για μη αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων των ταμείων (λόγω ανακατανομής των υπαρχουσών πόρων και όχι διάθεσης νέων), για προς τα κάτω εξίσωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, κ.ά.

Εκτός από τα παραπάνω, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα μια σειρά από ζητήματα τα οποία υποτίθεται ότι θα αντιμετωπίζονταν με τον ασφαλιστικό Νόμο αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του ΤΕΑΠΟΖΟ. Ενώ εργαζόμενοι και εργοδότες καταβάλλουν εισφορές 3 + 3 % στο σύνολο των αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Ταμείου, για τον υπολογισμό της Επικουρικής Σύνταξης, τίθεται ανώτατο όριο, ποσό αρκετά μικρότερο των συνολικών αποδοχών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μισθοί πέραν του ποσού αυτού να μην υπολογίζονται στις επικουρικές συντάξεις. Υπάρχουν λοιπόν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές χωρίς αντίκρισμα και οι επικουρικές τους συντάξεις αναλογούν πολύ πιο κάτω από το 20% των συντάξιμων αποδοχών τους.

Επειδή πρέπει άμεσα να σταματήσει αυτή η κατάφωρη αδικία που γίνεται στο ΤΕΑΠΟΖΟ και να καταργηθεί το ανωτέρω πλαφόν, ώστε οι ασφαλισμένοι να λαμβάνουν επικουρική σύνταξη η οποία θα υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών που γίνονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις.

Επειδή σε κανένα άλλο ασφαλιστικό φορέα δεν γίνεται ο υπολογισμός της επικουρικής σύνταξης σε ποσό διαφορετικό και μικρότερο από το ποσό για το οποίο καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ά Προτίθεται η κυβέρνηση να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να αρθεί ο περιορισμός του ανωτάτου ορίου και οι επικουρικές συντάξεις να υπολογίζονται σε όλες τις αποδοχές για τις οποίες οι εργαζόμενοι καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές;

Ο ερωτών βουλευτής

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Posted on Μαΐου 25, 2011. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ                  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α. Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ. ΘΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΝΕΟΙ.

Δεν υπάρχει άλλη χώρα τουλάχιστον  ανάμεσα στην ΕΕ- 15

 • Με μεγαλύτερο  ύψος εισφοροδιαφυγής
 • Με 1 στις 6-7 επιχειρήσεις αδήλωτες
 • Με ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες  ανασφάλιστους εργαζόμενους
 • Με  ανύπαρκτες  επιθεωρήσεις εργασίας
 •    Με ένα κράτος  που δίνει  το παράδειγμα  παραβίασης  των νόμων στην εργατική νομοθεσία ως ο χειρότερος εργοδότης (συμβασιούχοι, δήθεν συμβασιούχοι έργου, κλπ)

Με ένα κράτος που εισφοροδιαφεύγει σε βάρος  των ασφαλιστικών ταμείων και που παζαρεύει  τους θεσμοθετημένους πόρους για την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης

 • Ταυτόχρονα έχουμε απουσία συνδικάτων. Ως γνωστό η συνδικαλιστική πυκνότητα στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλή έως ισχνή, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα όπου μόνο το  15% των εργαζομένων συμμετέχουν  σε κάποια συνδικαλιστική οργάνωση.

Η κατάσταση αυτή θα επιδεινώνεται από το γεγονός των μεγάλων αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων με την παραχώρηση εργασιών σε τρίτους (υπεργολάβους) και την έξαρση της προσωρινής απασχόλησης καθώς και από το μεγάλο αριθμό των μικρών επιχειρήσεων αφού ως γνωστό τα συνδικάτα λείπουν από αυτές, γιατί στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί κατά βάση σε επίπεδο επιχείρησης.

Επίσης τα συνδικάτα ελάχιστα έως καθόλου ασχολούνται με το θέμα της ανασφάλιστης εργασίας. Οι όποιες προσπάθειες μεμονωμένων συνδικάτων είναι χωρίς αποτέλεσμα ή έχουν χαθεί από την αδιαφορία των αρμοδίων.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση που πλήττει κυρίως νέους και υπονομεύει τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα

είναι  ανάγκη  το κράτος  να επιβάλλει τους νόμους και για την διαφύλαξη των εργασιακών  δικαιωμάτων  και για την προστασία του ασφαλιστικού συστήματος  αλλά  και για την προστασία της οικονομίας από ένα ιδιόρρυθμο κοινωνικό  ντάμπινγκ , που καθιστά  εργοδότες «ανταγωνιστικούς».

Είναι δεδομένο  ότι οι μηχανισμοί  ελέγχου και εφαρμογής  της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας τόσο του κράτους  όσο και του ΙΚΑ είναι από εξαιρετικά ανεπαρκείς έως ανύπαρκτοι .

α) Απουσία ελεγκτικών μηχανισμών του ΙΚΑ. Τα τελευταία χρόνια, λόγω έλλειψης προσωπικού, έχουν σταματήσει παντελώς οι έλεγχοι των επιχειρήσεων από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ, το 80% των επιχειρήσεων έχουν να ελεγχθούν πάνω από 5 χρόνια. Από τα 13 ελεγκτικά κέντρα  λειτουργούν μόνο τα 4 και αυτά με τους μισούς υπαλλήλους, από τις 12.448 οργανικές θέσεις του ΙΚΑ, υπάρχουν  3.995 κενές, ενώ στα επόμενα τρία χρόνια  αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν ακόμα 3.000 υπάλληλοι.  Από τους ελάχιστους ελέγχους που πραγματοποιούνται διαπιστώνεται πως μία στις έξι ή επτά επιχειρήσεις λειτουργεί ως φάντασμα και δεν είναι καν δηλωμένη.

β)Απουσία ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, αφού οι επιθεωρήσεις Εργασίας είτε υπολειτουργούν είτε είναι διαβρωμένες από τις επιχειρήσεις.

 • Ούτε η αδήλωτη  εργασία, ούτε η εισφοροδιαφυγή  ούτε οι παράνομες  και απλήρωτες υπερωρίες  ούτε  οι ποικίλες παραβιάσεις  της εργατικής νομοθεσίας μπορούν  να αποκαλυφθούν παρά μόνο  εφ όσον υπάρξει ατομική καταγγελία και αυτό υπό προϋποθέσεις. Είναι γνωστό   όμως ότι οι εργαζόμενοι  φοβούνται να καταγγείλουν  αφού οι εργοδότες  σε πολλές περιπτώσεις  μαθαίνουν  το όνομα του καταγγέλλοντα  εργαζόμενου  πριν βγει από το κτήριο της επιθεώρησης εργασίας.

Προτείνουμε  την κάλυψη των ελλειμμάτων  και διεύρυνση  στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, την μεγαλύτερη παρέμβαση των αρμοδίων συνδικαλιστικών φορέων στην προστασία των εργασιακών  δικαιωμάτων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ  ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.(Το δικαίωμα αυτό  έχει δοθεί  στις Οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών).

 

Πιο συγκεκριμένα :

 1. Ο  εργοδότης , υποχρεούται να ανακοινώνει στην Επιθεώρηση εργασίας, πέρα από τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου, κάθε εργαζόμενο που απασχολείται  στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή συνδέεται με την επιχείρηση με οιονδήποτε  είδος εργασιακής σχέσης.( συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, έργου, μερικής απασχόλησης, εργαζόμενοι σε υπεργολάβους, κλπ) Περιγραφή  του αντικειμένου εργασίας κάθε εργαζόμενου και αιτιολογία του είδους της εργασιακής σχέσεως π.χ σε περιπτώσεις συμβασιούχων  ορισμένου χρόνου αιτιολογεί,   γιατί  δεν καλύπτονται   πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης.
 2. Προκειμένου, η Επιθεώρηση εργασίας να εγκρίνει  τον χαρακτηρισμό  του είδους της εργασίας  που προσφέρει κάθε εργαζόμενος , ανακοινώνει  στον αρμόδιο συνδικαλιστικό  φορέα το αίτημα του εργοδότη και αποφαίνεται  αφού λάβει  εντός ευλόγου  διαστήματος  τη γνώμη του συνδικαλιστικού φορέα.
 3. Ο συνδικαλιστικός φορέας εφ όσον  έχει έγκαιρα  εκφράσει αιτιολογημένη  αντίθετη γνώμη , από αυτή της επιθεώρησης εργασίας έχει δικαίωμα προσφυγής  στη Δικαιοσύνη για ασφαλιστικά μέτρα κατά απόφασης της επιθεώρησης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση έχει δικαίωμα  προσφυγής  κατά εργοδότη  που  δεν εφαρμόζει  τους όρους  και τις προϋποθέσεις  που έχει αναλάβει εγγράφως απέναντι στους εργαζόμενους και την επιθεώρηση εργασίας.
 4. Ο συνδικαλιστικός φορέας  έχει δικαίωμα να προκαλέσει  αιφνιδιαστικό έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας  σε συγκεκριμένη επιχείρηση σε ημέρα και ώρα της επιλογής του.
 5. Ενίσχυση, αναμόρφωση  του ισχύοντος  πλαισίου χρηματοδότησης των συνδικάτων προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα καθήκοντα, που είναι  ενισχυτικά  του έργου που οφείλουν να κάνουν  κρατικοί φορείς.

 

 

 

Β. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΝΕΡΓΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

 1. Εγκατάλειψη κάθε ιδέας υποχρεωτικής ή εθελοντικής (μέσω κινήτρων ή αντικινήτρων) παράτασης του εργασιακού βίου.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο  θα εκτόξευε την ανεργία των νέων αφού θα απορύθμιζε τη φυσιολογική ανανέωση  του εργατικού δυναμικού. Δεν θα απελευθερώνουν θέσεις εργασίας. Το ίδιο αποτέλεσμα  θα είχε τυχόν επέκταση του εργασιακού βίου ομάδων εργαζομένων που για λόγους κοινωνικούς ή που εξ αιτίας  της φύσης της εργασίας τους δικαιούνται πρόωρης συνταξιοδότησης.

Εξ άλλου ένα τέτοιο ενδεχόμενο  θα ήταν εξαιρετικά  αντιπαραγωγικό  θα εμπόδιζε τη βελτίωση  της συνολικής απόδοσης του εργατικού δυναμικού, αφού θα εμπόδιζε τη βελτίωση  της συνολικής  απόδοσης  του εργατικού  δυναμικού, αφού θα ήταν δύσκολη και βραδεία η ένταξη  στην παραγωγική διαδικασία νέων καινοτόμων    και προϊόντων έρευνας και τεχνολογίας.

Οι νέοι είναι οι φυσιολογικοί  φορείς των νέων καινοτόμων  ιδεών.

 1. Έχει διαπιστωθεί  από έρευνες ότι υπάρχει  μία «αστικότητα»  στην ανεργία  των νέων. Η προσφορά  θέσεων  απασχόλησης των νέων στην επαρχία  είναι χαμηλή. Ιδιαίτερα  πλήττονται  οι νέες γυναίκες, οι οποίες βρίσκουν πολύ πιο δύσκολα εργασία στην επαρχία απ’ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Από την άποψη  αυτή  έχουν σημασία τα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων για ίδρυση  νέων ή για ανανέωση παλαιών επιχειρήσεων.

Το ποσοστό  της κρατικής  επιχορήγησης  που δίδεται  με αναπτυξιακούς  νόμους, να  επανασυνδεθεί  με τον ελάχιστο αριθμό των προσφερόμενων θέσεων μόνιμης

 

 

Γ. ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι νέοι θα περιπλανηθούν και θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ανεργία και στον προθάλαμο αναζήτησης εργασίας, κυνηγώντας κάποιο επίδομα ή πρόγραμμα κατάρτισης, χωρίς ο χρόνος αυτός να λογίζεται ως συντάξιμος.

Όταν επιτέλους οι νέοι βρουν εργασία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη στυγνή πραγματικότητα, όπου  οι όροι αμοιβής και ασφάλισης θα ρυθμίζονται ή  θα βρίσκεται υπό την κρίση του κάθε εργοδότη, που μπορεί να τους έχει ανασφάλιστους, αδήλωτους στο ΙΚΑ και στην Επιθεώρηση Εργασίας, κακοπληρωμένους και μερικά ή ελαστικά απασχολούμενους.

 

Οι νέοι 18 έως 35 χρονών προσπαθούν να βρουν μια σταθερή, δημιουργική δουλειά που θα τους επιτρέψει να οργανώσουν αυτόνομα τη ζωή τους και να ξεφύγουν από την οικονομική κηδεμονία της οικογένειας.

Όμως….

Είτε ψάχνουν δουλειά ως ανειδίκευτοι εργάτες, είτε ως νέοι επιστήμονες, έρχονται αντιμέτωποι με κάθε είδους ελαστικές μορφές απασχόλησης που συνοδεύονται από χαμηλές αμοιβές και εντατικοποίηση της εργασίας:

 • Χιλιάδες είναι οι «δέσμιοι» των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με αποδοχές που κυμαίνονται συνήθως στα όρια της κατώτατης αμοιβής που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Στερούμαστε της

αποζημίωσης απόλυσης, ενώ πολλές φορές δε συμπληρώνουν καν τον απαιτούμενο      χρόνο για την επιδότηση ανεργίας μετά τη λήξη της σύμβασης.

 • Χιλιάδες προσλαμβάνονται με σύμβαση «έργου» ή παροχής δήθεν «ανεξαρτήτων υπηρεσιών», ενώ στην πραγματικότητα είναι μισθωτοί. Οι εργοδότες τους ασφαλίζουν στο ΤΕΒΕ και όχι στο ΙΚΑ, και αρνούνται να τους καταβάλλουν δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, αποδοχές αδείας και αποζημίωση απόλυσης.
 • Η πλειονότητα των νέων εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ πραγματοποιώντας χιλιάδες απλήρωτες υπερωρίες, ενώ συχνά οι εργοδότες θεωρούν αυτονόητο ότι πρέπει να εργαστούν και τα Σαββατοκύριακα «γιατί έτσι λειτουργεί η αγορά»! Η κοινωνική ζωή των νέων συρρικνώνεται και οι προσωπικές σχέσεις τους διαλύονται.
 • Οι ίδιοι εργοδότες που απαιτούν από τους νέους χιλιάδες απλήρωτες υπερωρίες τους αφήνουν πολλές φορές ανασφάλιστους ή καταβάλλουν μειωμένα ένσημα. Την εισφοροδιαφυγή των εργοδοτών την πληρώνουν οι νέοι όταν μετά την απόλυσή τους δεν μπορούν να εισπράξουν επιδότηση ανεργίας επειδή δεν είναι τακτοποιημένοι ασφαλιστικά!
 • Σε καμία περίπτωση  δεν μπορεί να θεωρηθεί  ότι με τις προτάσεις μας νομιμοποιούμε  αυτές  τις μορφές εργασίας, τις οποίες θεωρούμε απαράδεκτες , τις έχουμε καταψηφίσει  και κάνουμε αγώνα για τον περιορισμό  και την εξάλειψή τους Στο πλαίσιο αυτό  εντάσσονται οι προτάσεις μας οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνόλου των εργαζόμενων.

Η «παρέλαση» των ευέλικτων συμβάσεων δεν έχει τέλος: συμβάσεις μερικής απασχόλησης (π.χ. οι μερικώς απασχολούμενοι στα σουπερμάρκετ φτάνουν σε ποσοστό το 60%), συμβάσεις «με το κομμάτι», συμβάσεις μιας ημέρας (π.χ. ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ), «εταιρίες προσωρινής απασχόλησης» που κατά κανόνα λειτουργούν παράνομα ή εταιρίες–εργολάβοι που προσλαμβάνουν νέους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για να τους παραχωρήσουν σε επιχειρήσεις πληρώνοντας τις κατώτατες αμοιβές της ΕΓΣΣΕ, κ.α….

 

 

Γ1. Μερική απασχόληση: ποσοστό 6%-Ε.Ε. 15%

Με τον νόμο 1892/90 και στη συνέχεια τον 2639/1998,  επιτρέπεται η μειωμένη  και εκ περιτροπής απασχόληση έναντι της σταθερής και πλήρους εργασίας, είτε σε ώρες είτε σε ημέρες ή και τα δύο, για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο.

Αυτό που ορίζει τους παραπάνω όρους είναι η έγγραφη ατομική σύμβαση μεταξύ του εργοδότη και του μισθωτού και η οποία πρέπει σε διάστημα 15 ημερών να κατατεθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.

Εννοείται οι αποδοχές είναι ανάλογες με το χρόνο εργασίας που παρέχεται, εκτός όταν πρόκειται για μισθωτούς με απασχόληση μικρότερη του 1/2 του ημερήσιου μισθού, ο μισθός προσαυξάνεται κατά 7.5%.

Οι συνηθέστερες παραβάσεις είναι:

– Δεν εφαρμόζεται ο χρόνος εργασίας που γραπτώς συμφωνείται, κατά συνέπεια ο μισθωτός να στερείται τη διαφορά του μισθού ως υπερωρία, στις άδειες, δώρων κ.λ.π.

– Ορισμένες υπηρεσίες του ΙΚΑ δεν αναγνωρίζουν τις επιπλέον ημέρες λόγο πενθημέρου που ρητά ο νόμος προβλέπει και τους ασφαλίζουν για λιγότερες ημέρες ( 20-21) το μήνα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :

 1. Εργαζόμενος  με μερική απασχόληση είτε σε ώρες είτε σε ημέρες , είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, έχει σταθερά  προκαθορισμένα  ωράρια  εργασίας τα οποία περιγράφονται  λεπτομερώς  στις συμβάσεις εργασίας και κοινοποιούνται στην Επιθεώρηση Εργασίας

Η πρακτική των εργοδοτών  να αλλάζουν όποτε θέλουν  το ωράριο  ή τις   ημέρες  εργασίας στερεί από τους εργαζόμενους το δικαίωμα, να έχουν και άλλη εργασία  για να συμπληρώσουν  το εισόδημά τους.

 1. Κάθε ώρα πέραν της συμφωνηθείσης θεωρείται υπερωρία. Πολύ  τακτικά οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται περισσότερες ώρες των συμφωνηθέντων οι οποίες ώρες  δεν θεωρούνται υπερωρίες, επειδή  δεν είναι, και δεν μπορεί να είναι , επιπλέον των 40 ωρών εβδομαδιαίως.
 2. Εργαζόμενοι  με μερική καθημερινή απασχόληση, δε μπορεί να απασχολούνται λιγότερο  από 4 ώρες  ημερησίως και οι οποίες  θα πρέπει να είναι συνεχόμενες. Δεν μπορεί εργαζόμενος να εργάζεται  2ώρες το πρωί και 2ώρες το απόγευμα. Εργαζόμενοι που εργάζονται ορισμένες ημέρες την εβδομάδα δεν μπορεί να απασχολούνται λιγότερο από το ήμισυ των ημερών απασχόλησης του εργαζόμενου αορίστου χρόνου.

Ο μισθός  και  το ημερομίσθιο  μερικώς απασχολούμενου, ο οποίος είναι ορισμένου χρόνου, δεν υπολογίζεται με βάση το μισθό του «ισοδυνάμου» εργαζόμενου αορίστου χρόνου προσαυξημένο κατά 20% αφού ο εργαζόμενος αυτός δεν λαμβάνει δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων , επίδομα άδειας κλπ.

 

Γ2. Συμβάσεις Ορισμένου χρόνου: ποσοστό 15%

Η πλέον συνηθισμένη μορφή προσωρινής απασχόλησης, όπου οι όροι για τους εργαζόμενους αυτούς σήμερα ρυθμίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα άρθρο 3, (180/2004 και 164/2004, όπου μετά τα (2) έτη ή στο διάστημα αυτό, ανανεώνεται πάνω από (3)  φορές που δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 45 ημερών, θεωρούνται αορίστου χρόνου.

Ακόμη και αυτός ο κανόνας δεν εφαρμόζεται. Π.χ. μεγάλη βιομηχανία στο χώρο των Τροφίμων, από τους 1.000 εργαζόμενους που απασχολεί, οι 700 εργαζόμενοι παρέχουν την εργασία τους με επαναλαμβανόμενες διαδοχικές συμβάσεις!!!

Για τις επαναλαμβανόμενες  ανανεώσεις  των συμβάσεων αυτών αρκετές φορές συμβάλουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι γιατί θέλουν να συμπληρώσουν ορισμένες ημέρες εργασίας προκειμένω να ενταχτούν στο Ταμείο Ανεργίας, αλλά και από το γεγονός δεν υποχρεούται ο εργοδότης να υποβάλει τη σύμβαση στην επιθεώρηση εργασίας.

Οι εργαζόμενοι αυτοί δεν απολαμβάνουν τα δικαιώματα των υπολοίπων στην επιχείρηση εργαζομένων, δεν δικαιούνται αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσής τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1.      Πέραν των κριτηρίων  που ήδη υπάρχουν (Π.Δ 180/2004 και ΠΔ 164/2004 )         προστίθεται  το κριτήριο της κάλυψης των πάγιων  και διαρκών αναγκών της            επιχείρησης.

Εκεί  είχε καταλήξει η νομολογία των δικαστηρίων και η ομόφωνη  απόφαση του             Αρείου Πάγου  πριν την διατεταγμένη  και πραξικοπηματική  ανατροπή της. Έτσι όπως έχει σήμερα, μετά την ανατροπή, το πράγμα δεν εφαρμόζεται η Οδηγία  70/99   και για ουσιαστικούς λόγους αλλά και γιατί εμποδίζεται ο ευνοϊκός για τους     εργαζόμενους νόμος

2.      Ο εργοδότης, υποχρεούται να υποβάλλει τη σύμβαση στην επιθεώρηση εργασίας,        να περιγράφει τη φύση  και το αντικείμενο της εργασίας και να αιτιολογεί  γιατί η    συγκεκριμένη θέση εργασίας καλύπτει πάγιες και διαρκείς  ανάγκες της       επιχείρησης. Η επιθεώρηση εργασίας οφείλει να εξετάσει επί της ουσίας το κριτήριο             των πάγιων  και διαρκών αναγκών πριν δώσει έγκριση, σύμφωνα  με τα όσα έχουν         προαναφερθεί. Αν υπάρχει απόρριψη  ο εργαζόμενος θεωρείται αορίστου χρόνου     και λαμβάνει αναδρομικά ότι δικαιούται.

3.      Οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν τα δικαιώματα  με αυτά του «ισοδυνάμου»          εργαζόμενου αορίστου χρόνου στην επιχείρηση. Ο μισθός  τους δεν μπορεί να είναι         κατώτερος του μισθού  του «ισοδυνάμου» εργαζόμενου αορίστου χρόνου          προσαυξημένος κατά 20% αφού ο εργαζόμενος αυτός δεν λαμβάνει αποζημίωση   απόλυσης.

 

Γ3. Συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών (δελτίο παροχής υπηρεσιών):

Με τις συμβάσεις αυτές θα πρέπει ο εργαζόμενος να διατηρεί την ελευθερία του να καθορίζει ο ίδιος τις συνθήκες εργασίας, τον τρόπο εργασίας, το χρόνο εργασίας, και τον τόπο εργασίας.

Όμως στην πράξει δεν συμβαίνει αυτό, τους όρους αυτούς δεν τους καθορίζουν οι ίδιοι, βρίσκονται στη διάθεση της επιχείρησης και να τους καθορίζει τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο εργασίας, ΜΕ συνέπεια η εργασία που παρέχουν να είναι στην πραγματικότητα εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Οι εργαζόμενοι αυτοί δεν θεωρούνται μισθωτοί, δεν απολαμβάνουν το νόμιμα δικαιώματα των μισθωτών, τακτικό μισθό, άδειες, δώρα, κ.λ.π. δεν δικαιούνται αποζημίωση.

Θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες με αποτέλεσμα να μην ασφαλίζονται στο ΙΚΑ αλλά στο ΤΕΒΕ, επειδή με αυτή τη μορφή απασχόλησης εργάζονται νέοι και νέες, που αργότερα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Όταν θα φτάσουν να συνταξιοδοτηθούν, θα εμπίπτουν σε διαδοχική ασφάλιση με αποτέλεσμα να πάρουν σύνταξη μειωμένη κατά 20% και μάλιστα μετά από 18 μήνες.

Πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρουν φυσικά πρόσωπα και θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Εφ όσον ο υποτιθέμενος ελεύθερος επαγγελματίας , δεν προσφέρει υπηρεσίες για εύλογο διάστημα και σε άλλους επιχειρηματίες δημιουργείται τεκμήριο  αμφιβολίας.
 2. Ο ασφαλιστικός φορέας  ή ενδεχομένως Δημόσια Αρχή η  οποία διαπιστώνει ότι για εύλογο διάστημα τα εισοδήματα του ελεύθερου επαγγελματία , προέρχεται  κατά κύριο λόγο από μια και μόνη πηγή, υποχρεούται να απευθύνει στην επιθεώρηση εργασίας με το ερώτημα αν υποκρύπτονται  σχέσεις εξαρτημένης εργασίας.
 3. Αν η Επιθεώρηση εργασίας , με την διαδικασία που περιγράφεται , ανωτέρω χαρακτηρίσει τη σχέση ως εξαρτημένη εργασία τότε:

α) ο εργαζόμενος κρίνεται  ως αορίστου χρόνου, από το χρόνο που ξεκίνησε        η «επαγγελματική»  σχέση

β)   ο εργαζόμενος λαμβάνει αναδρομικά όσα δικαιούται από τον εργοδότη    ο οποίος πληρώνει και τις εργοδοτικές εισφορές

γ) τυχόν απόλυση του εργαζόμενου θεωρείται  πράξη καταχρηστική

δ)   επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις

 

Γ4. Συμβάσεις  Έργου

Η διαφορά από την προηγούμενη περίπτωση  είναι ότι τέτοιου είδους  συμβάσεις υποτίθεται ότι συνάπτονται για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου εντός της επιχείρησης και η οποία λήγει με την ολοκλήρωση του έργου.

Οι συμβάσεις αυτές, τουλάχιστον οι περισσότερες, είναι στην πραγματικότητα εξαρτημένης εργασίας. Αυτό προκύπτει από τον απλό λόγο ότι παράλληλα με τους μισθωτούς εργαζόμενους στην ίδια επιχείρηση, παρέχουν  ίδια εργασία και οι εργαζόμενοι  με συμβάσεις έργου, και για αυτό δεν θα έπρεπε να ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ, αλλά στο ΙΚΑ.

Οι συμβάσεις αυτές διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση και απαιτούν την ξεχωριστή προσέγγιση της κάθε μίας.  Τέτοιες  συμβάσεις είναι των ΚΕΠ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1.      Ο εργοδότης καταθέτει στην Επιθεώρηση Εργασίας  τις συμβάσεις έργου, περιγράφει το έργο και τον χρόνο αποπεράτωσης  του  και τα ειδικά προσόντα  του εργολάβου.

2.      Η Επιθεώρηση Εργασίας  κρίνει το περιεχόμενο της εργασιακής σχέσης  με κάθε πρόσφορο μέσο

3.      Αν η σχέση κριθεί ως εξαρτημένη εργασία ισχύει ότι στην περίπτωση Γ3.γ

 

Γ5. Ο  «Δανεισμός – Ενοικίαση» Εργαζομένων – Υπεργολαβίες :

 

«Η σύμβαση δανεισμού μισθωτού είναι η συμφωνία ανάμεσα σ΄έναν εργοδότη και σ΄έναν τρίτο για την προσωρινή  παραχώρηση της εργασίας του μισθωτού του προς αυτό τον τρίτο». Έχουμε να κάνουμε με ένα είδος «λίζινγκ ανθρώπων».

Οι όροι της σύμβασης αυτής  ρυθμίζονται από το νόμο 2956/2001.

Οι επιχειρήσεις δεν δηλώνουν στην επιθεώρηση εργασίας τις συμβάσεις αυτές, κατά συνέπεια ο αριθμός των δανειζόμενων να είναι πολύ μεγαλύτερος και οι εργαζόμενοι αυτοί, εκτός της προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που υφίστανται, στερούνται και μεγάλα χρηματικά ποσά καθώς και πολλά ασφαλιστικά ένσημα.   

Η «ενοικίαση» εργαζομένων δεν είναι η πλέον πολύ της «μόδας» γιατί βρέθηκε τρόπος να παρακάμπτονται ακόμα και αυτές οι ελάχιστες εγγυήσεις υπέρ των εργαζόμενων. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη. Αντί να ενοικιάζονται κάποιοι εργαζόμενοι, ως φυσικά πρόσωπα, από τον έμμεσο εργοδότη, στον άμεσο εργοδότη εμφανίζεται ο έμμεσος εργοδότης, ως νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει ως υπεργολαβία, την εργασία την οποία εκτελεί ο ίδιος ο εργαζόμενος. Με αυτό τον τρόπο παρακάμπτονται όλες οι εγγυήσεις  και οι ασφαλιστικές δικλίδες του νόμου.

Τέτοια είναι η περίπτωση της Εθνικής τράπεζας και άλλων Τραπεζών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

 1. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών  δεν μπορούν να συνάπτουν με τους εργαζόμενους  τους, άλλη μορφή εργασιακής σχέσης πέρα της αορίστου χρόνου
 2. Οι εργαζόμενοι σε εταιρείες  παροχής υπηρεσιών (κύριος εργοδότης) που εργάζονται  σε έδρα  επιχείρησης άλλης  από αυτής του κυρίου εργοδότη, εξισώνονται στις πάσης φύσεως αμοιβές με τον «ισοδύναμο» εργαζόμενο του ενδιάμεσου εργοδότη.
 3. Σε κάθε περίπτωση εμφανίζονται στο προσωπικό εταιριών παροχής υπηρεσιών οι όροι προστασίας των εργαζομένων του Ν.2956/2001

 

 

Δ. ΑΔΗΛΩΤΗ – ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ποσοστό 20%-25% των εργαζομένων

Ο τέως υφυπουργό απασχόλησης κ. Ν. Αγγελόπουλο σε άρθρο του στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ στις 19/3/ 2006 δηλώνει: «Περίπου ένας στους 4  εργαζόμενους σήμερα είναι ανασφάλιστος»!!!

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ για την οικονομία και την απασχόληση, στους 4.500.000 που εργάζονται στη χώρα μας, οι 1.100.000 απασχολούνται σε αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία.

Η αδήλωτη μαύρη ανασφάλιστη εργασία έχει γίνει   καθεστώς και εντάσσεται ή γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί, στα πλαίσια των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Η Ελλάδα συγκριτικά  με άλλες χώρες της Ε.Ε. έχει χαμηλούς δείκτες μερικής απασχόλησης, έχει όμως νούμερα ρεκόρ παράνομων μορφών απασχόλησης.

Η αδήλωτη μαύρη εργασία είναι η χειρότερη και πιο επικίνδυνη παράνομη  μορφή απασχόλησης, οι εργαζόμενοι αυτοί βρίσκονται στο έλεος της ασυδοσίας των εργοδοτών τους, δεν τους καταβάλλονται τα νόμιμα (μισθός, επιδόματα, άδειες, επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα κ.λ.π., δεν έχουν ωράρια εργασίας, δεν δικαιούνται αποζημίωση).

Η εργασιακή τους σχέση με την επιχείρηση και το είδους της εργασίας που παρείχαν σε αυτή δεν αποδεικνύεται, αφού είναι αδήλωτοι, εκτός εάν εντοπιστούν σε ελέγχους των επιθεωρήσεων εργασίας, που όμως γίνονται σπάνια και μόνο εφόσον υπάρξει ατομική καταγγελία.

Δεν στοιχειοθετείται ασφαλιστικά ο συνολικός χρόνος εργασίας που παρείχαν στην επιχείρηση και δεν μπορούν να βγάλουν ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας, γιατί τους λείπουν τα 50 ένσημα το χρόνο.

Συνέπεια της αδήλωτης εργασίας τους είναι να μην μπορούν έστω και αναδρομικά να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Η μεγάλη έκταση της αδήλωτης εργασίας, εκτός αυτών δημιουργεί ανασφάλεια στους δηλωμένους σύμφωνα με το νόμο εργαζόμενους και συμπιέζει προς τα κάτω τα νόμιμα δικαιώματά τους.   Ταυτόχρονα ασκεί «αθέμιτο ανταγωνισμό» σε όσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν την νομοθεσία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αν και σε περίπτωση ατομικής καταγγελίας ή αν κατόπιν ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας ή του ΙΚΑ προκύψει αδήλωτη εργασία τότε, πέρα από τις νόμιμες κυρώσεις:

1.      Η αδήλωτη εργασία θεωρείται υποχρεωτικά αορίστου χρόνου

2.      Ο εργοδότης έχει το βάρος της απόδειξης για το χρόνο της μη δηλωθείσας εργασίας και για τον μισθό που παρείχε στον αδήλωτο εργαζόμενο.

3.      Ο εργοδότης καταβάλλει στον εργαζόμενο, τυχόν διαφορά  στο μισθό  και υποχρεωτικά  άδειες, επιδόματα, κλπ

4.      Η απόλυση εργαζομένου  ο οποίος καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετείχε στην αποκάλυψη  της αδήλωτης εργασίας θεωρείται άκυρη ή καταχρηστική.

 

Ε. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η σύνταξη αποτελεί άπιαστο όνειρο  για τους νέους.

Οι νέοι εργαζόμενοι θα χρειαστεί πρώτα να καταναλώσουν μια μεγάλη περιουσία των γονιών τους προκειμένου να σπουδάσουν, να καταρτιστούν και να αποκτήσουν κάποιο επάγγελμα.

Θα χρειαστεί να αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο από τη ζωή τους  για σπουδές και κατάρτιση, ο οποίος ποτέ δεν θα τους υπολογιστεί ως συντάξιμος.

Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται, με προϋποθέσεις, η υποχρεωτική συνέχιση ασφάλισης στο ΙΚΑ των εργαζομένων για ορισμένες περιπτώσεις αποχής από την εργασία τους.

Η σχετική διάταξη του νόμου   έχει ως εξής: «τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος συνεχίζουν υποχρεωτικά την ασφάλισή τους και κατά τη διάρκεια του χρόνου που δικαιωματικά ή από λόγους ανεξαρτήτως της θέλησής τους (όπως λ.χ. συνεπεία άδειας, στράτευσης κλπ) δεν παρέχουν εργασία, πλην όμως δικαιούνται να λάβουν έξ ολοκλήρου ή μερικώς τις αποδοχές από τον εργοδότη τους» άρθρο 2 παρ. 1 και 8 παρ.  2 Α.Ν. 1846/51.

Στην ανωτέρω διάταξη αναφέρονται μεν ρητώς οι περιπτώσεις της άδειας και στράτευσης, πλην όμως  έχει γίνει δεκτό ότι περιλαμβάνονται επιπλέον η ασθένεια, η υπερημερία του  εργοδότη, η διαθεσιμότητα του μισθωτού, η πτώχευση του εργοδότη, η επίσχεση εργασίας κ.λ.π.

Έτσι δεν διακόπτεται η ασφαλιστική σχέση στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος δικαιολογημένα και χωρίς υπαιτιότητα δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, είτε γιατί δεν μπορεί να τις προσφέρει από λόγους ανεξάρτητους της θέλησής του (ασθένεια, στράτευση), είτε γιατί από το νόμο δικαιούται να διακόψει την εργασία του (άδεια, επίσχεση εργασίας κ.λ.π.), ενώ συνεχίζεται από τον εργοδότη η υποχρέωση να του καταβάλει τις αποδοχές.

Ε1. Απώλειες Εξ Αιτίας  Στρατιωτικής Θητείας

Από το νόμο παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους υπό προϋποθέσεις να αναγνωρίσουν το χρόνο στρατιωτικής τους υπηρεσίας σαν χρόνο ασφάλισης.

Όταν πρόκειται για αναγνώριση με σκοπό την προσαύξηση της σύνταξης δεν τίθενται προϋποθέσεις και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν την στρατιωτική τους υπηρεσία όποτε θέλουν.

Αντίθετα όταν πρόκειται για συμπλήρωση χρονικών προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για να πάρουν σύνταξη (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους και επιπλέον να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση 3.600 ημέρες.

Σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία, το 1% των ασφαλιστικών εισφορών προορίζεται  για τον κλάδο στράτευσης, και ποτέ  δεν έχει αποκαλυφθεί ούτε το ύψος, ούτε  ο πραγματικός τελικός προορισμός αυτών των κονδυλίων, ο οποίος συγκεντρώνεται  από άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους. Ο σκοπός αυτών ήταν για να καλυφθούν κυρίως ο χρόνος ασφάλισης της εφεδρείας. Υπολογίζεται ότι το ποσό αυτό ανέρχεται σε 250 εκ.€ το χρόνο.

Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, ως χρόνου ασφάλισης χωρίς προαπαιτούμενα και εξαγορά. Το μέτρο αφορά και αυτούς που για λόγους συνείδησης εκτελούν κοινωνική θητεία.
 2. Από τον λογαριασμό  αυτό πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) για ένα χρόνο, νέων μέχρι 30 ετών που έχουν (α) ολοκληρώσει πρόγραμμα απεξάρτησης και (β) έχουν εκτίσει ποινή συνολικής φυλάκισης, ανώτερη των τριών(3) μηνών
 3. Από το λογαριασμό αυτό επιδοτείται με ποσοστό 10% της ΕΓΣΣΕ για ένα χρόνο ο μισθός από την πρώτη εξαρτημένη εργασία μετά την στρατιωτική θητεία ή μετά

Ε.2  Απώλειες Εξ’ Αιτίας Χρόνου Ασθένειας

 

Οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια ασθένειας δικαιούνται να λάβουν επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ και επιπλέον τη διαφορά μέχρι να συμπληρωθεί ο ημερήσιος μισθός από τον εργοδότη, για χρονικό διάστημα μισό μήνα για όσους έχουν υπηρεσία μέχρι ένα έτος και ολόκληρο μήνα για όσους έχουν υπηρεσία πάνω από έτος, επί προσθέτως από 1/8/1992 ο εργοδότης υποχρεούται για το χρονικό διάστημα αυτό να καταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Συνεπώς ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος ασφάλισης.

Αντίθετα οι ημέρες που οι ασφαλισμένοι απέχουν από την εργασία τους λόγω ασθένειας, χωρίς όμως να δικαιούνται αποδοχές από τον εργοδότη, έστω και αν παίρνουν επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ, δεν θεωρούνται χρόνος ασφάλισης καθόσον το επίδομα ασθένειας δεν αποτελεί αμοιβή.

Παρά ταύτα στους ασφαλισμένους που έλαβαν επίδομα ασθένειας τα τελευταία 10 χρόνια πριν από την συνταξιοδότηση, αναγνωρίζονται έως 200 ημέρες  μόνο για να συμπληρώσουν τα βασικά όρια ηλικίας.

Τέλος  σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, οι ημέρες για τις οποίες οι ασφαλισμένοι παίρνουν από το ΙΚΑ επίδομα ασθένειας θεωρούνται ως χρόνος ασφάλισης, αλλά μόνο για την λήψη παροχών ασθένειας σε είδος, δηλαδή μόνο για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Το επίδομα ασθένειας εξισώνεται με αμοιβή και ο χρόνος ασθένειας αναγνωρίζεται  ως χρόνος ασφάλισης
 2. Σε περίπτωση ασθένειας δεν χάνονται δικαιώματα που έχουν σχέση με την αποζημίωση του εργαζόμενου.

Ε.3 Απώλειες Χρόνου λόγω Ανεργίας

Τα ποσά που καταβάλλονται για το σκοπό αυτό μέσο των ασφαλιστικών εισφορών είναι 8,96% επί των αποδοχών των εργαζομένων.

Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι μέσα στα τελευταία 10 χρόνια πριν από την συνταξιοδότηση έλαβαν Επίδομα Ανεργίας, σύμφωνα με την 135/78 εγκύκλιο του ΙΚΑ, λαμβάνονται υπόψη έως και 200 ημέρες ασφάλιση προκειμένω να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη μόνο για  τη συμπλήρωση των γενικών ορίων συνταξιοδότησης, δεν προσαυξάνει τη σύνταξη  και δεν ισχύει στην 35ετία καθώς και την απονομή σύνταξης λόγο αναπηρίας ή θανάτου.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.      Το επίδομα ανεργίας με τις σημερινές προϋποθέσεις, να χορηγείται για χρονικό διάστημα δύο ετών, στο ύψος του 70% των αποδοχών του μισθωτού και όχι κάτω από το 80% του κατώτατου μισθού.

2.      Ο χρόνος των επιδομάτων ανεργίας, προγραμμάτων κατάρτισης να θεωρείται χρόνος ασφάλισης χωρίς προϋποθέσεις.

3.      Για τους μακροχρόνια ανέργους πάνω από 2 έτη, προκειμένω να συνταξιοδοτηθούν, να μην απαιτείται ορισμένη εργασία τα τελευταία 5 χρόνια. Υπάρχει νόμος με ημερομηνία λήξεις.

4.      Με το νόμο 1836/89, για ορισμένες κατηγορίες, εποχιακά απασχολουμένων, ο ΟΑΕΔ τους χορηγεί κάθε χρόνο έκτακτο εποχιακό επίδομά, καθώς και με ιδικές εντάσσονται στο Ταμείο Ανεργίας με λιγότερες ημέρες. Θα πρέπει να λαμβάνουν το παραπάνω έκτακτο βοήθημα ή να εντάσσονται στο Ταμείο Ανεργίας, όλες οι προσωρινώς απασχολούμενοι που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις του νόμου 1836/89.

5.      Να καθιερωθεί ο θεσμός βοηθήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό με την διαχείριση του ΟΑΕΔ, για δικαιούχους όσων απολύονται και δεν έχουν τις προϋποθέσεις για επίδομα ανεργίας, όσοι πρωτομπαίνουν στην αγορά εργασίας δύο μήνες μετά την έκδοση κάρτα ανεργίας.

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

Ε.Κ.Α.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Posted on Μαΐου 25, 2011. Filed under: 8) ΧΡΗΣΙΜΑ |

ΜΑΙΟΣ 2011:

 

Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ

Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συμφωνείται παροχή

εργασίας που καλύπτει το ωράριο πλήρους απασχολήσεως που ισχύει στην

επιχείρηση, το οποίο μπορεί να προκύπτει από τη σχετική Συλλογική Σύμβαση

Εργασίας, τον Κανονισμό Εργασίας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, την

επιχειρησιακή συνήθεια κ.ο.κ. . Η παροχής εξαρτημένης εργασίας πλήρους

απασχόλησης λαμβάνει χώρα εντός του νομίμου ωραρίου, το οποίο, μετά την ΕΓΣΣΕ

της 14-2-1984 μέχρι και σήμερα, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 40 ώρες την εβδομάδα.

Η σημασία των διατάξεων για το ανώτατο νόμιμο ωράριο έχει πρακτική εφαρμογή και αφορά τον τρόπο πρόσθετης αμοιβής.

Ειδικότερα με το άρθ.1 του Ν.3385/2005 αντικαθίσταται το άρθρο 4 του

Ν.2874/2000 και καθιερώνεται για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται

συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ωρών την εβδομάδα, η απασχόληση 5 ωρών

επιπλέον εβδομαδιαίως, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο και 8ωρών εβδομαδιαίως για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εξαήμερο, ως υπερεργασία, η πραγματοποίηση της οποίας ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν.3863/10, η ώρα υπερεργασίας (41η – 45η εβδομαδιαίως για πενθήμερη απασχόληση, 41η-48η για εξαήμερη απασχόληση) αμείβεται με προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 20% και δεν απαιτεί άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ο νομοθέτης σαφώς ορίζει ότι ο εργοδότης έχει την ευχέρεια, κατά την

κρίση του, ασκώντας το διευθυντικό δικαίωμα να ζητήσει από τους μισθωτούς να

απασχοληθούν για τις ώρες της υπερεργασίας, εντός του εβδομαδιαίου ωραρίου

εργασίας, χωρίς έγκριση άδειας δημόσιας αρχής δηλ. της Κοινωνικής Επιθεώρησης

Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε., ούτε σχετικής αναγγελίας προς αυτή. Οι μισθωτοί είναι

υποχρεωμένοι αντίστοιχα, να παρέχουν τη ζητηθείσα από τον εργοδότη εργασία,

εντός των νομίμων ορίων της υπερεργασίας σε εβδομαδιαία βάση

Η απασχόληση του εργαζόμενου πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα για τις

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο ή των 48 ωρών τη βδομάδα για τις

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εξαήμερο, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση. Η

υπερωριακή απασχόληση διακρίνεται σε «νόμιμη» και «κατ’εξαίρεση». Νόμιμη είναι εκείνη που παρέχεταιαπό τον εργαζόμενο υπό τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου οι οποίες είναι :α) να υφίσταται σοβαρός λόγος που επιβάλλει την πραγματοποίησή της, β) η διάρκειά της να κυμαίνεται στα όρια που ορίζονται από το νόμο και γ) πριν την πραγματοποίησή της να λαμβάνεται άδεια της αρμόδιας αρχής.

Η άδεια αυτή δίδεται μετά την έγγραφη αναγγελία στις κατά τόπους αρμόδιες

Επιθεωρήσεις Εργασίας στην οποία περιλαμβάνονται τα ονοματεπώνυμα των

μισθωτών, οι ώρες και ημέρες απασχόλησης του καθενός, καθώς και η αμοιβή που

θα καταβληθεί για κάθε ώρα. Η χορήγηση αδειών υπερωριακής εργασίας πέραν των επιτρεπτών ανωτάτων ορίων, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Για πέραν των 120 ωρών ετησίως νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης παρέχεται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 60%. Το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που

εκδίδονται κάθε χρόνο ή κάθε εξάμηνο και καλύπτουν είτε όλη την επικράτεια είτε

ορισμένες περιφέρειες ή αφορούν ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ή και ειδικότητες μισθωτών (Ν.Δ. 515/70, Ν.Δ. 1037/71, Α.Ν. 547/37 κλπ.)

Η κατ’εξαίρεση υπερωρία δηλ. κάθε ώρα που πραγματοποιείται και δεν

θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες έγκρισης αμείβεται με

αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η απασχόληση κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας, σύμφωνα

με τη νομολογία, είναι άκυρη γιατί βρίσκεται εκτός των 40 ωρών και των 5 εργασίμων ημερών και έτσι αμείβεται κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, μ’άλλα λόγια ούτε αποτελεί ούτε προσμετράται στην εβδομαδιαία υπερωριακή απασχόληση.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010), το οποίο

επιγράφεται «Εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος κατά παράβαση του πενθημέρου», ορίζονται τα εξής: «Η εργασία, που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις».

 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Με το άρθρο 1 του Ν. 2639/1998 θεσπίστηκε ως ειδική μορφή

απασχόλησης για παροχή υπηρεσιών ή έργου το τεκμήριο, μαχητό πάντοτε όπως

έκρινε ήδη η νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, εάν η γραπτή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου κατατίθετο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, ότι δεν υποκρύπτεται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Με το άρθρο 1 Ν.3846/10 ορίστηκε ότι «η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ΄ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες».

Μ’άλλα λόγια, εφόσον η απασχόληση σε σύμβαση έργου ή υπηρεσιών παρέχεται

αυτοπροσώπως για εννέα συνεχείς μήνες και πάνω ισχύει το τεκμήριο ότι υπάρχει

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και άρα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της

εργατικής νομοθεσίας. Με τη νέα διάταξη δεν απαιτείται πλέον γνωστοποίηση της

γραπτής συμφωνίας εργοδότη και απασχολούμενου στο Σ.ΕΠ.Ε.

2. Όπως προκύπτει από το άρθρο 2 του ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010),

με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, η οποία είναι υποχρεωτικώς έγγραφη

και γνωστοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 8 ημέρες από την κατάρτισή της, μπορεί να καθιερωθεί οιαδήποτε μορφή μερικής απασχόλησης. Δηλ. μπορεί να καθιερωθεί:

– Καθημερινή απασχόληση (6ήμερο ή 5ήμερο, αναλόγως του

εφαρμοζόμενου συστήματος) αλλά με μειωμένο ωράριο (μερική

απασχόληση παρ.2 άρθρ.2)

– Διαλείπουσα απασχόληση επί λιγότερες ημέρες (των 6 ή 5) με μειωμένο

ωράριο (παρ.2 άρθρ.2)

– Εκ περιτροπής απασχόληση επί λιγότερες ημέρες αλλά με πλήρες

ωράριο (παρ.3 άρθρ.2)

– Καθημερινή απασχόληση για μερικές ημέρες με λιγότερες ώρες και για

τις υπόλοιπες με πλήρες ωράριο (συνδυασμός μερικής απασχόλησης

και εκ περιτροπής απασχόλησης- παρ.2 και 3)

Μονομερώς μπορεί να καθιερωθεί μόνο η μερική απασχόληση με τη μορφή

της εκ περιτροπής εργασίας, με απόφαση του εργοδότη, εφόσον συντρέχουν οι

προϋποθέσεις και τηρηθεί η εξής διαδικασία: «Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές

του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει

σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας

δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 260/2006 και του ν. 1767/1988…» (άρθρ.17 παρ.3 Ν. 3899/10).

Η απόφαση του εργοδότη γνωστοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας

μέσα σε 8 ημέρες από τη λήψη της. Την απόφαση αυτή μπορεί να υπογράφει μόνο ο εργοδότης καθώς δεν απαιτείται υπογραφή και του μισθωτού αφού πρόκειται για

μονομερή πράξη.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση για ενημέρωση και διαβούλευση για την εκ

περιτροπής εργασία καθώς και το χρονικό όριο του 9μηνου, ισχύει μόνο για τη

μονομερή επιβολή της εκ περιτροπής και όχι για τη συμφωνημένη (η οποία, αν λάβει χώρα, τροποποιεί αορίστως τη σύμβαση εργασίας).

3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα

μερική απασχόληση , ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, εφόσον είναι

σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη, χωρίς

προσαύξηση στη συμπληρωματική αμοιβή (η προσαύξηση 10% που είχε θεσπιστεί

με το Ν. 3846/10, καταργήθηκε λίγους μήνες μετά, με το Ν. 3899/10). Ο μερικώς

απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της

συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον μισθωτό

εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση είναι άκυρη.

Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας κανονικής άδειας

ανάπαυσης ή αναψυχής με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν κανονικά κατά το χρονικό διάστημα της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945. Η απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας (προσαύξηση 75%), ως και η νυκτερινή εργασία (προσαύξηση 25%) συνεπάγεται την καταβολή της νόμιμης προσαύξησης.

Αν η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης

διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς

απασχολουμένων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα ανεξάρτητα αν η επιχείρηση έχει συνεχή ή μη ημερήσια λειτουργία π.χ. εμπορικό κατάστημα. Το συνεχόμενο ημερήσιο ωράριο εργασίας δεν εφαρμόζεται μόνο στους οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς μαθητών, νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, αλλά και στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

(πηγή : Σπ. Νιάρχου «Πρακτικός Οδηγός Ασφαλιστικών και Εργατικών Θεμάτων»)

 

1- με ημερήσιο ωράριο κάτω των 4 ωρών

Περίπτωση 1η

με ημερήσια ή μηνιαία αμοιβή μεγαλύτερη ή ίση του Τ.Η. της 1ης

Ασφαλιστικής Κλάσης (11,06) ή του 25πλάσιου αυτής, αντίστοιχα (25 x 11,06)

Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός των κατά μήνα ημερών ασφάλισης βρίσκεται με τη

διαίρεση του συνόλου των καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών δια του ποσού του εκάστοτε ισχύοντος Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης (άρθρο 18, παρ. 3, εδάφιο α’ του Κ.Α. ΙΚΑ).

Εάν από τη διαίρεση προκύψει κλάσμα, θεωρείται πλήρης ημέρα ασφάλισης, για την οποία ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης υποχρεούνται να καταβάλουν την εισφορά της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης (άρθρο 18, παρ. 3, εδάφιο β’ του Κ.Α. ΙΚΑ).

 

Περίπτωση 2η

με ημερήσια αμοιβή ή μηνιαία αμοιβή μεγαλύτερη του Τ.Η. της 1ης

Ασφαλιστικής Κλάσης (11,06) ή του 25πλάσιου αυτής, αντίστοιχα (25 x 11,06). Στην

περίπτωση αυτή δεν ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 18 του Κ.Α. ΙΚΑ, αλλά η παρ. 2 του

άρθρου 18 του Κ.Α. ΙΚΑ (εγκύκλιος 44/1975), οπότε οι μέρες ασφάλισης για όσους

αμείβονται με μισθό είναι 25, ανεξάρτητα εάν οι εργάσιμες ημέρες του μήνα είναι 24-27 και των ανελλιπώς απασχολούμενων με ημερομίσθιο (όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, 24-28) = δλδ Ε.Η.*1,2

Σε περίπτωση παροχής εργασίας λιγότερες ημέρες κατά εβδομάδα, λόγω

απουσίας ή πρόσληψης ή αποχώρησης κατά τη διάρκεια αυτής, ο αριθμός των είκοσι πέντε (25) για τους αμειβόμενους με μισθό ή ο αριθμός των είκοσι τεσσάρων – είκοσι οκτώ (24-28) για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργασίμων ημερών του πενθήμερου που ο μισθωτός δεν παρείχε τις υπηρεσίες και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται αμοιβής (άρθρο 18, παρ. 2, εδάφιο γ’, περ. α’ και β’ του Κ.Α. ΙΚΑ), ως ακολούθως:

(1) Αμειβόμενοι με μισθό και εβδομαδιαία απουσία 1 ημέρας (25-1)

Αμειβόμενοι με μισθό και εβδομαδιαία απουσία 2 ημερών (25-2)

Αμειβόμενοι με μισθό και εβδομαδιαία απουσία 3 ημερών (25-4)

Αμειβόμενοι με μισθό και εβδομαδιαία απουσία 4 ημερών (25-5)

Αμειβόμενοι με μισθό και εβδομαδιαία απουσία 5 ημερών (25-6)

(2) Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο και εβδομαδιαία απουσία 1 ημέρας (ΗΕ-1)

Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο και εβδομαδιαία απουσία 2 ημερών (ΗΕ-2)

Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο και εβδομαδιαία απουσία 3 ημερών (ΗΕ-4)

Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο και εβδομαδιαία απουσία 4 ημερών (ΗΕ-5)

Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο και εβδομαδιαία απουσία 5 ημερών (ΗΕ-6)

 

Περίπτωση 3η

με ημερήσια αμοιβή μεγαλύτερη του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης και

διάρκεια εβδομαδιαίας απασχόλησης κάτω των 5 ημερών. Στην περίπτωση αυτή, ο

αριθμός των ημερών ασφάλισης είναι ανάλογος του αριθμού των ημερών

πραγματικής απασχόλησης είτε αμείβονται με μισθό είτε με ημερομίσθιο.

 

2. -με ημερήσιο ωράριο άνω των 4 ωρών

και με ημερήσια ή μηνιαία αμοιβή μεγαλύτερη του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης (11,06) ή του 25πλάσιου αυτής, αντίστοιχα (25 x 11,06) το ΙΚΑ αναγνωρίζει τόσες ημέρες ασφάλισης όσες ακριβώς είναι οι πραγματικές ημέρες εργασίας του

πενθήμερου, δηλαδή 20, 21, 22 ή 23 (η θέση του ΙΚΑ έχει δεχθεί σφοδρές

επικρίσεις).

Σε περίπτωση ελλιπούς απασχόλησης, δηλαδή με απουσίες κατά τη διάρκεια

της εβδομάδας, ο ημερήσιος μισθός εξευρίσκεται με τη διαίρεση των αντίστοιχων

αποδοχών δια του αριθμού των πραγματικών ημερών εργασίας προσαυξημένων

κατά μία (1) ημέρα, εφόσον κατά την εβδομάδα μη πλήρους απασχόλησης

παρασχέθηκε εργασία τριών (3) ημερών (άρθρο 18, παρ. 2, εδάφιο δ’, περ. α’ και β’

του Κ.Α. ΙΚΑ).

Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, αν ο εργαζόμενος μέσα στη

διάρκεια της εβδομάδας, λόγω απουσίας ή πρόσληψης ή αποχώρησης, εργαστεί μία (1) ή δύο (2) ημέρες, οι ασφαλιστέες ημέρες ανέρχονται σε μία (1) ή δύο (2), ενώ αν εργαστεί τρεις (3), οι ασφαλιστέες ημέρες ανέρχονται σε τέσσερις (4), δηλαδή τρεις (3) ημέρες από πραγματική εργασία και μία (1) ημέρα από προσαύξηση (3 x 1,2 =3,6 ή 4).

Εάν τώρα ο μισθωτός μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας απουσιάσει μία (1) ή

δύο (2) ημέρες, τότε ο αριθμός των ασφαλιστέων ημερών κατά την εβδομάδα αυτή

μειώνεται κατά μία (1) ή δύο (2) ημέρες, αντίστοιχα, ενώ αν απουσιάσει τρεις (3), θα μειωθεί κατά τέσσερις (4) κλπ. (εγκύκλιος 114/1981, έγγραφο 49366/1981 – ΦΕΚ

606/Β’/12.2.1981).

Ασφάλιση στην εκ περιτροπής απασχόληση

Οι μισθωτοί που απασχολούνται με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας και

αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

τόσες ημέρες εργασίας όσες ακριβώς είναι οι εργάσιμες ημέρες κάθε μισθολογικής

περιόδου. 5ς ημερήσιος μισθός των προσώπων αυτών λογίζεται το πηλίκο της

διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών της μισθολογικής περιόδου δια του αριθμού

των ημερών εργασίας που θα αναγνωριστούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σημειώνεται ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις περί

προσαύξησης των ημερών ασφάλισης κατά μία (1) ημέρα για παρεχόμενη εργασία

τριών (3) ημερών κατά εβδομάδα, δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 2, εδάφιο δ’, περ. α’ και β’ του Κ.Α. ΙΚΑ ισχύουν μόνο για τους ανελλιπώς

απασχολούμενους με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, εφόσον βέβαια μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας μη πλήρους απασχόλησης εργάστηκαν, λόγω απουσίας ή πρόσληψης ή αποχώρησης, τρεις (3) ημέρες συνολικά (εγκύκλιος

114/1981, έγγραφο 49366/Φ.Υ.606/12.8.1981).

 

Γ. ΑΠΟΛΥΣΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η καταγγελία της σύμβασης σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου

χρόνου διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη. Τακτική είναι η καταγγελία που γίνεται με προμήνυση (προειδοποίηση), γεγονός που σημαίνει ότι τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο ορισμένης προθεσμίας. Η τακτική καταγγελία είναι δυνατή μόνο σε εργαζομένους που έχουν υπαλληλική ιδιότητα και όχι στους εργατοτεχνίτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταγγελία επέρχεται με την κοινοποίηση του εγγράφου με το οποίο προειδοποιείται ο μισθωτός για την επερχόμενη λύση της σύμβασης εργασίας. Δηλαδή, με την κοινοποίηση του εγγράφου της

προειδοποίησης, έχει ήδη επέλθει η απόλυση (δηλ. η βούληση του εργοδότη έχει ήδη περιέλθει σε γνώση του μισθωτού) και μόνο οι έννομες συνέπειές της μετατίθενται για το χρονικό σημείο της λύσης της εργασιακής σχέσης και της καταβολής της αποζημίωσης.

 

Άτακτη καταγγελία θεωρείται η καταγγελία την οποία κάνει ο εργοδότης

χωρίς να τηρήσει τις προθεσμίες προειδοποίησης, ή τηρεί μικρότερες από τις

νόμιμες, προθεσμίες. Απαραίτητα στοιχεία της είναι α) η τήρηση εγγράφου τύπου, β) η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης και γ) καταχώρηση της απασχόλησης του

απολυθέντος στα τηρούμενα από το ΙΚΑ μισθολόγια.

 

ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (στον ίδιο εργοδότη)

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (Τακτικές αποδοχές)

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 

Χρόνος προειδοποίησης

Ποσόν αποζημίωσης

1 έτος συμπληρωμένο 2 μηνών 1 μήνας 1 μηνός

2 έτη συμπληρωμένα 2 μηνών 2 μήνες 1 μηνός

3 έτη συμπληρωμένα 2 μηνών 2 μήνες 1 μηνός

4 έτη συμπληρωμένα 3 μηνών 2 μήνες 1 1/2 μηνών

5 έτη συμπληρωμένα 3 μηνών 3 μήνες 1 1/2 μηνών

6 έτη συμπληρωμένα 4 μηνών 3 μήνες 2 μηνών

7 έτη συμπληρωμένα 4 μηνών 3 μήνες 2 μηνών

8 έτη συμπληρωμένα 5 μηνών 3 μήνες 2 1/2 μηνών

9 έτη συμπληρωμένα 5 μηνών 3 μήνες 2 1/2 μηνών

10 έτη συμπληρωμένα 6 μηνών 4 μήνες 3 μηνών

11 έτη συμπληρωμένα 7 μηνών 4 μήνες 3 1/2 μηνών

12 έτη συμπληρωμένα 8 μηνών 4 μήνες 4 μηνών

13 έτη συμπληρωμένα 9 μηνών 4 μήνες 4 1/2 μηνών

14 έτη συμπληρωμένα 10 μηνών 4 μήνες 5 μηνών

15 έτη συμπληρωμένα 11 μηνών 5 μήνες 5 1/2 μηνών

16 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών 5 μήνες 6 μηνών

17 έτη συμπληρωμένα 13 μηνών 5 μήνες 6 1/2 μηνών

18 έτη συμπληρωμένα 14 μηνών 5 μήνες 7 μηνών

19 έτη συμπληρωμένα 15 μηνών 5 μήνες 7 1/2 μηνών

20 έτη συμπληρωμένα 16 μηνών 6 μήνες 8 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα 17 μηνών 6 μήνες 8 1/2 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα 18 μηνών 6 μήνες 9 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα 19 μηνών 6 μήνες 9 1/2 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα 20 μηνών 6 μήνες 10 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα 21 μηνών 6 μήνες 10 1/2 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα 22 μηνών 6 μήνες 11 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα 23 μηνών 6 μήνες 11 1/2 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα 24 μηνών 6 μήνες 12 μηνών

Σύμφωνα με την παρ. 5.α. του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α/17-12-2010): «Στην

παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α΄ ως εξής:

Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως

απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την

ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.’»

 

ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ:

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

2 μήνες έως 1 έτος 5 ημερομίσθια

1 έτος έως 2 έτη 7 ημερομίσθια

2 έτη έως 5 έτη 15 ημερομίσθια

5 έτη έως 10 έτη 30 ημερομίσθια

10 έτη έως 15 έτη 60 ημερομίσθια

15 έτη έως 20 έτη 100 ημερομίσθια

20 έτη έως 25 έτη 120 ημερομίσθια

25 έτη έως 30 έτη 145 ημερομίσθια

30 έτη και άνω 165 ημερομίσθια

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α/15-7-2010) « Όταν η

αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών.

Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση».

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ:

 

Κλιμάκιο Αποζημίωσης (ευρώ)

 

Φορολογικός Συντελεστής (%)

0 –  60.000                                 0%

60.001 –    100.000                 10%

100.001 – 150.000                  20%

150.001 και   άνω                   30%

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1) Η προθεσμία για άσκηση αγωγής ακυρότητας της γενομένης

απόλυσης (λόγω καταχρηστικότητας, μη καταβολής νόμιμης αποζημίωσης,

παράβασης νόμου π.χ. απόλυση εγκύων, συνδικαλιστών, προστατευμένων

προσώπων κλπ.) στο κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο είναι τρείς (3)

μήνες από την κοινοποίηση του εγγράφου της απόλυσης

Η προθεσμία για άσκηση αγωγής στο κατά τόπο και καθ’ύλην αρμόδιο

Δικαστήριο για την επιδίκαση μη ληφθείσης ή για τη συμπλήρωση της νόμιμης

αποζημίωσης απόλυσης είναι έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση του εγγράφου

της απόλυσης.

Και στις δύο περιπτώσεις η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων δεν

διακόπτει την προθεσμία!

 

2) Σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 34 του

Πτωχευτικού Κώδικα, ισχύουν τα εξής : «1. Με την κήρυξη της πτώχευσης δεν λύεται η σύμβαση εργασίας.

2. Ο σύνδικος, εφόσον ο οφειλέτης είναι εργοδότης, μπορεί να λύσει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, με καταγγελία. Η πτώχευση αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου. Για το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου δεν απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης.

3. Σε περίπτωση που η κατά το άρθρο 70 έκθεση του συνδίκου προβλέπει βιωσιμότητα της επιχείρησης, ο σύνδικος, ο οφειλέτης και η επιτροπή πιστωτών, μπορούν χωριστά ο καθένας ή από κοινού να ζητήσουν από τον εισηγητή τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας μέχρι την έγκριση ή απόρριψη από το πτωχευτικό δικαστήριο του κατά τα άρθρα 107 επ. σχεδίου αναδιοργάνωσης…»

 

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) «1. Οι

επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιοριστεί η οικονομική τους

δραστηριότητα, μπορούν, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν

εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί

συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε

διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων σύμφωνα με τις

διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α΄) και του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α΄). Αν

στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων η ενημέρωση και η

διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει

με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η

διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Κατά τη

διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των

τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους

απασχόλησης. Μετά την εξάντληση του τριμήνου, προκειμένου να τεθεί εκ νέου ο

ίδιος εργαζόμενος σε διαθεσιμότητα απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον τριών

(3) μηνών. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στις οικείες Υπηρεσίες του

ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί

διαθεσιμότητας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του. 2. Για τη θέση των

μισθωτών σε διαθεσιμότητα στις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις κοινής ωφελείας που απασχολούν περισσότερους από πέντε χιλιάδες (5.000) μισθωτούς, απαιτείται

έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που χορηγείται με

αίτηση του εργοδότη, μετά τη γνώμη της Ολομελείας του Ανωτάτου Συμβουλίου

Εργασίας. Εάν μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης στο Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν αποφανθεί ο Υπουργός Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης, ο εργοδότης μπορεί και χωρίς έγκριση να θέσει σε

διαθεσιμότητα τους μισθωτούς, τηρώντας τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της

προηγούμενης παραγράφου. 3. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της προηγούμενης

παραγράφου που θέτουν σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, κατά παράβαση

των ανωτέρω διατάξεων, υποχρεούνται στην καταβολή πλήρων αποδοχών, έστω και αν οι μισθωτοί αποδέχθηκαν τη διαθεσιμότητα και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους.»

 

Ε. ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Η κατάτμηση της άδειας αναψυχής του εργαζόμενου απαγορευόταν, πλην

συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπως η ύπαρξη ιδιαίτερα σοβαρής και επείγουσας

ανάγκης της επιχείρησης ή μετά από αίτηση του μισθωτού λόγω δικαιολογημένης

αιτίας και οπωσδήποτε μετά από έγκριση της αρμόδιας Κοινωνικής Επιθεώρησης

Εργασίας. Ήδη μετά το άρθρο 6 του Ν.3846/2010 επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η

κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο

περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή της

εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε

περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των

έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5)

εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12)

εργασίμων ημερών. Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε

περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει

τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας

και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες (2 εβδομάδες), επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

 

ΣΤ. ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΕΟΙ ΚΑΤ_ Τ_Ν 25 ΕΤ_Ν

ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγρ. 8 του Ν. 3863/10 οι εργοδότες που

προσλαμβάνουν νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 25 ετών

μπορούν να τους αμείβουν με το 84% του ημερομισθίου ή μισθού της εκάστοτε

ισχύουσας ΕΓΣΣΕ. Αυτοδίκαια εντάσσονται σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την

επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τους ως άνω

νεοπροσλαμβανομένους και αφορούν σε όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ ή άλλων επικουρικών ταμείων, υπό τον όρο ότι οι εργοδότες θα καταβάλλουν στους νεοπροσλαμβανομένους, ως μέρος των καθαρών αποδοχών τους, ποσό αντίστοιχο με εκείνο που ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει να καταβάλει στους ασφαλιστικούς φορείς, προκειμένου να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τους νεοπροσλαμβανομένους.

 

Ζ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Το άρθρο 74 παρ. 9 του ν. 3863/10 προβλέπει τη δυνατότητα κατάρτισης

ειδικής σύμβασης μαθητείας μεταξύ εργοδοτών και νέων ηλικίας από 15 έως 18 ετών για την απόκτηση δεξιοτήτων των νέων μαθητευομένων. Οι νέοι αυτοί μαθητευόμενοι λαμβάνουν το 70% του κατωτάτου ημερομισθίου ή μισθού της εκάστοτε ισχύουσας ΕΓΣΣΕ και ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και 1% κατά του κινδύνου ατυχήματος. Για τους έχοντες συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους η μαθητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την ημέρα και τις σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια, τεχνικές επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, δεν μπορεί να μαθητεύουν περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Απαγορεύεται η μαθητεία να πραγματοποιείται κατά τη νύκτα (22:00 έως 06:00 π.μ.). Τα άτομα αυτά με εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

 

 

Η. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ε.Π.Α. – άρθρ. 22 Ν. 2956/01 όπως ισχύει)

1. Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης

απαιτείται προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζομένου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.

Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του ο μισθωτός, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη. Για την απασχόληση του μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του μισθωτού.

2. Οι όροι εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας προσωρινής απασχόλησης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποδοχές, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έμμεσο εργοδότη είναι τουλάχιστον αυτοί που θα εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον εν λόγω εργοδότη για να καταλάβουν την ίδια θέση.

3. Οι προσωρινά απασχολούμενοι ενημερώνονται για τις κενές θέσεις εργασίας στον έμμεσο εργοδότη προκειμένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους άλλους εργαζόμενους της επιχείρησης για να προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται με γενική ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους (έμμεσο εργοδότη).

Επίσης ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται κατά την ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων του, να παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των προσωρινά απασχολούμενων, το σχέδιο χρήσης προσωρινά απασχολούμενων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψής τους απευθείας από αυτόν.

4. Στους εργαζόμενους μέσω Ε.Π.Α. σε έμμεσο εργοδότη παρέχονται οι ίδιες

κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως δε στα κυλικεία, στους παιδικούς σταθμούς και στα

μεταφορικά μέσα, που υπάρχουν στη διάθεση των άμεσα εργαζομένων στον έμμεσο εργοδότη και με τους ίδιους όρους, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση, όπως η διαφοροποίηση του ωραρίου ή η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας.

5. Απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο

μετά την κατάρτιση της σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη, σύμφωνα με τις

προηγούμενες παραγράφους.

6. Η διάρκεια της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη,

στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, που τίθενται από την παρούσα

παράγραφο, επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

7. Αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη

μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής παραχώρησης και των τυχόν νόμιμων

ανανεώσεών της ακόμη και με νέα παραχώρηση, χωρίς να μεσολαβεί χρονικό

διάστημα σαράντα πέντε (45) (ημερολογιακών) ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου

εργοδότη. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές και

επισιτιστικές επιχειρήσεις όταν απασχολούνται σε ολιγοήμερες κοινωνικές

εκδηλώσεις.

8. Άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν με αυτήν άμεσα ή έμμεσα: α)

απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται η μόνιμη απασχόληση του προσωρινά

απασχολούμενου μισθωτού και β) παρεμποδίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα

του μισθωτού ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

9. Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Ε.Π.Α. και του

έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του

εργαζόμενου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον

έμμεσο εργοδότη, όπως και οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζομένου. Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας.

Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους, που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς.

10. Η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον

έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου εργοδότη αναστέλλεται, εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης και τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση των κατά το άρθρο 23 εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη).

11. Οι μισθωτοί με σύμβαση ή σχέση προσωρινής απασχόλησης

απολαμβάνουν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία το ίδιο

επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόμενους του

έμμεσου εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης, με την επιφύλαξη συμβατικής πρόβλεψης για συνευθύνη σωρευτικά και της Ε.Π.Α., είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία του μισθωτού και για το εργατικό ατύχημα.

12. Οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στη

διάθεση της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της

απασχόλησής τους σε έμμεσο εργοδότη υπάγονται στον κλάδο παροχών ασθενείας

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον επικουρικό φορέα ΕΤΕΑΜ, με εξαίρεση τα πρόσωπα που

λόγω της ιδιότητάς τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού

φορέα.»

 

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

Κατά το άρθρο 250 αρ. 6 και 17 ΑΚ, οι αξιώσεις των εργαζομένων για την

πληρωμή των μισθών ή άλλων αμοιβών τους παραγράφονται σε πέντε χρόνια,

αρχίζει δε η παραγραφή αυτή, κατά το άρθρο 253 του ίδιου κώδικα, μόλις λήξει το

έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξη αυτής. Κατά δε το άρθρο 2 παρ. 1 του

ΝΔ 515/1970, κάθε αξίωση των μισθωτών για αμοιβή υπερωριακής απασχολήσεως,

και αν ακόμη αυτή φέρει τα στοιχεία του αδικαιολόγητου πλουτισμού υπόκειται σε

πενταετή παραγραφή, αρχόμενη από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου αυτή

γεννήθηκε.

Περαιτέρω, επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης

υποχρεούται κατά τα άρθρα 904 και 908 ΑΚ, ως καθιστάμενος αδικαιολογήτως

πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε, ανεξαρτήτως της ζημίας του εργαζομένου και η οποία ωφέλεια συνίσταται σε ό,τι αυτός θα κατέβαλλε αν ήταν έγκυρη η σύμβαση, για την ίδια εργασία σε πρόσωπο με τις ικανότητες και τα προσόντα του ακύρως απασχοληθέντος, εκτός των παροχών που προσιδιάζουν στην προσωπική κατάσταση του τελευταίου (επιδόματα γάμου, τέκνων, προϋπηρεσίας κλπ.), εφόσον αυτά δεν θα συνέτρεχαν αναγκαίως στο πρόσωπο του δυναμένου να απασχοληθεί εγκύρως.

Η ως άνω απαίτηση του ακύρως απασχοληθέντος μισθωτού υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ. Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1082/1980, του άρθρου 1 παρ. 2 της 19040/1981 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 2 του ΑΝ 539/1945, του άρθρου μόνου του Ν. 133/1975, που κύρωσε την από 26.2.1975 ΕΓΣΣΕ, του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 435/1976, συνάγεται ότι τα επιδόματα εορτών, οι αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας και η πρόσθετη αποζημίωση εξ 100% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου επί μη νόμιμης υπερωριακής απασχολήσεως, δικαιούνται όχι μόνον οι μισθωτοί οι απασχολούμενοι με έγκυρη σύμβαση εργασίας αλλά και οι προσφέροντες τις υπηρεσίες τους με άκυρη σύμβαση εργασίας, των σχετικών αξιώσεών τους θεμελιουμένων ευθέως στις παραπάνω διατάξεις και όχι στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Επομένως, οι εν λόγω αξιώσεις υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αριθ. 6 και 17 ΑΚ. Τέλος, κατά τις διατάξεις της Υ.Α. 1831011946, της Υ.Α. 890011946 και της ΕΓΣΣΕ από 26.6.1975, η αμοιβή που οφείλεται για παροχή νυχτερινής εργασίας, η βασική αμοιβή για απασχόληση κατά Κυριακή ή σε αργία και η αμοιβή για υπερεργασία, έχουν μισθολογικό χαρακτήρα και συνεπώς, επί άκυρης σύμβασης εργασίας, αναζητούνται με τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, η δε παραγραφή τους είναι εικοσαετής (ΑΠ 1150/2007, δημ. Νόμος).

Και ενώ η αξίωση για την απόληψη του ημερομισθίου κατά τις Κυριακές και κατά τον νόμον εξαιρετέες ημέρες εδράζεται, όπως προαναφέρθηκε, στην άκυρη σύμβαση εργασίας και στις διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΑΚ, η προσαύξηση 75% του ημερομισθίου στηρίζεται στο νόμο (άρθρ. 2 παρ. 1 Ν. 435/1976 – βλ. ΑΠ 904/2004, δημ. Νόμος). Συνεπώς, και η παραγραφή της αξίωσηςαυτής είναι πενταετής__

Διαβάστε την δημοσίευση | Make a Comment ( None so far )

« Προηγούμενες Καταχωρίσεις

  Περί

  ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Μεταστοιχεία

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...